La mútua influència: Visió Sistèmica

La interacció docent-alumne es manifesta en la reflexió de l’acció recíproca. Les mútues interaccions professorat-alumnat i el clima a l’aula, han estat molt estudiats. Dins d’aquestes investigacions àmpliament analitzats en els últims anys. Una de les investigacions més conegudes és la de Rosenthal i Jacobson en l’any 1968. Varen estudiar i analitzar en un centre educatiu, la influencia de les expectatives del professor sobre el rendiment dels alumnes, demostrant que el professorat que havia estat informat sobre el nivell del seu alumant, influïa amb les seves expectatives d’èxit o fracàs. Els alumnes varen obtenir millors o pitjors resultats, segons haguessin estat conceptualitzats pel professor com a intel·ligents o no.

A la inversa, existeixen també estudis com el de Nash (1976) que demostren que l’alumnat influeix en el professorat. Si un professor se surt dels seus esquemes sobre el que ha de ser o no un bon professor, s’enfrontaran al professor per fer-li la vida impossible i dificultat per a què realitzi les seves tasques educatives.

Un professor que percep, creu, pensa,... que els seus alumnes són responsables, disposats a comprometre’s amb la tasca, tractarà de respondre amb els seus comportaments i actitud a aquesta percepció en l’aula i a la inversa.

El docent s’enfronta amb els següents tipus d’expectatives:

  • Expectativa d’objectiu. És refereix a la creença que l’objectiu és possible assolir-lo.
  • Expectativa d’eficàcia. És el judici que l’alumne fa de la seguretat que té de poder realitzar una conducta en particular. Aquí la participació, guia i orientació del docent per revisar aquestes expectatives és fonamental.
  • Expectativa de resposta. És la convicció de que una determinada acció produirà un determinat resultat, que fa la persona de que la conducta, una vegada realitzada tindrà un resultat concret. Torna ser important l’actuació del docent, aportant la seva experiència per d’una banda, avaluar correctament que la dificultat de les accions a portar a terme són raonables i significatives per a assolir un important nivell d’aprenentatge.