EIX ANTIÒRTIC


r430 punt de Schröder
r623 polar trilineal, recta de Gergonne, punt de Nagel, eix òrtic, punt X(650)
r678
r734 punt X(55), circumferència circumscrita
r801 circumferències exinscrites
r871 circumferència inscrita, punt de Weill
r878 triangles porístics
r1243 circumferències d'Apol·loni
r1275
r1369

índexs