Cinquena Fase: Treball de grup.

L'organització del treball obliga a la revisió de la feina que han fet els diferents components del grup. Per tant cadascú haurà de presentar el resultat del seu treball perquè la resta de companys i companyes pugui entendre allò que ha fet i els resultats que se'n deriven. Aquesta part, de caràcter interactiu, intenta incidir sobre l'habilitat individual de descriure, explicar i, sovint, argumentar les pròpies accions i resultats obtinguts; per això l'alumnat haurà de raonar i sintetitzar la informació. Però també pretén promoure la capacitat d'avaluació mútua, així com l'aprenentatge dels companys i companyes a partir de les seves explicacions de com han dut a terme la feina que els havia estat encarregada, sense oblidar que els altres membres del grup poden incidir en la tasca individual de qualsevol company per millorar-la. Les tasques que ha de realitzar el grup de treball en aquesta fase poden ser molt diverses: haurà d'elaborar un dossier de textos de recopilació, respondre qüestionaris de síntesi, realitzar mapes conceptuals integradors de les informacions aportades, omplir taules i fer resums. En tot cas, totes aquestes feines han de complementar la resposta o explicació al problema o situació inicial.

Cada grup de treball, en una fase final d'aplicació, haurà de presentar en públic el resultat de la seva feina. Això significa que comunicarà les conclusions del seu treball i les argumentarà convenientment. Per a l'exposició oral del grup poden fer-se servir diferents formats: des de que cada integrant es faci càrrec d'una part de la intervenció, a que una persona –designada pel grup o designada pel professorat- s'encarregui de tota la presentació. En tot cas aquest activitat hauria d'incloure :

•  formulació del problema plantejat

•  informació que s'ha hagut d'incorporar

•  recursos utilitzats,

•  resultats obtinguts i conclusions.

No s'ha de descartar que l'a unitat finalitzi amb un a activitat d'aplicació dels aprenentatges. En ella els alumnes han de fer servir els coneixements construïts per interpretar o resoldre situacions o problemes nous, que no han estat resolts en el desenvolupament de la unitat.

exemple en Huracans

Bases / Fase 1 / Fase 2 / Fase 3 / Fase 4 / Esquema / INICI /

 

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | ©2006 Ramon Grau