Quarta Fase: Treball individual.

Un cop elaborat el pla d'acció s'haurà d'executar. L'execució de les feines inclou que cada integrant del grup dugui a terme la feina que se li ha encarregat. Aquest encàrrec pot derivar de les instruccions del professor, en situacions d'autonomia limitada, o bé del repartiment de tasques acordat pels membres del grup, quan el grau d'autonomia és major. En aquest segon cas convé que abans de distribuir els treballs individuals, es faci una lectura o repàs de cadascuna de les tasques i es discuteixi sobre quines són les accions que cal dur a terme per tal de completar-les amb èxit.

No hem d'entendre que la feina individual exclogui la col·laboració. Contràriament, convé que l'alumnat entengui que durant l'execució individual de les feines poden consultar entre ells aspectes que resultin especialment difícils. Hauríem de convertir aquesta fase en una etapa interactiva en la que a més de la feina personal s'hi facilliten les consultes amb companys i companyes del mateix i de diferent grup (si la feina està relacionada) i amb el professorat.

En aquesta fase l'alumnat ha de conèixer exactament quina és la finalitat de la seva feina, així com quins són els mitjans que pot fer servir i quines són les accions o passos que ha de fer. Sovint es fan servir pautes de treball per tal d'orientar i situar la feina de cada alumne.

exemple en Huracans

Bases / Fase 1 / Fase 2 / Fase 3 / Fase 5 / Esquema / INICI /

 

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | ©2006 Ramon Grau