Primera Fase : Presentació del problema.

El problema que es planteja s'hauria de derivar de situacions reals o versemblants per tal de desencadenar un cert interès entre l'alumnat. Per descomptat, el problema ha de respondre a objectius propis de la matèria i ha d'adaptar-se al nivell de competències i de desenvolupament que presenta l'alumnat que hi treballarà. No obstant això, i més enllà de l'encaix curricular del contingut del problema, convé contextualitzar convenientmet la situació en què apareix el problema.

Per aquesta raó, normalment, el problema es presenta a partir d'un escenari plausible, real o comprensible, on es mostra una situació a partir d'una lectura, podria fer-se a partir d'una explicació o fer servir qualsevol altre document audiovisual.

exemple en Huracans

Bases / Fase 2 / Fase 3 / Fase 4 / Fase 5 / Esquema / INICI /

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | ©2006 Ramon Grau