Segona Fase: Delimitació del problema.

Després de la presentació del problema, per tal d'assegurar la comprensió de la tasca, cada grup de treball ha de ser capaç d'explicitar amb precisió la naturalesa del problema i el context en què apareix.

En aquesta fase, de forma individual en primer lloc, i en el marc del grup de treball posteriorment, s'haurà d'establir quins són els coneixements que té l'alumnat en relació al problema, i quins són els aspectes que es desconeixen, és a dir, quines són les preguntes clau que caldrà resoldre.

Normalment s'usen mapes conceptuals, a partir de conceptes que el professorat proporciona amb la intenció de posar de manifest allò que se sap i allò que no, taules o sèries de qüestions a partir d'allò que és essencial conèixer del contingut que es vol treballar. La intenció principal es determinar quin són els coneixements de partida així com evidenciar lexistència de preguntes sense resoldre, és a dir de coneixements dels que no disposem en el moment d'iniciar l'estudi.

exemple en Huracans

Bases / Fase 1 / Fase 3 / Fase 4 / Fase 5 / Esquema / INICI /

About Us | | Mapa del lloc | | Contacta | ©2006 Ramon Grau