A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat

COMUNITAT EDUCATIVA
NORMES CONVIVÈNCIA
NORMES DE CONVIVÈNCIA

Considerem l'eduació en valors com un contingut de l'acció educativa escolar, i remarquem la urgència d'orientar tot el procés educatiu ver la consecuión de la formació integral de l'alumne, entesa com a col·laboració en el seu desenvolupament i realització personal.

Sabem que els valors inherents a les normes i la necessitat de sotmetre-s'hi en funció dels valors socials, com són: la convivència, el respecte, ... tenen molta importància en el procés educatiu.

Per això proposem les següents normes com a mitjà per viure un determinat valor

NORMES DE CONVIVÈNCIA

 1. Respectar les normes de convivència en el centre.
 2. Respectar les instal·lacions del centre i utilitzar de forma adequada el material.
 3. Les absències i retards han d'estar justificats a l'agenda.
 4. L'alumne ha de ser puntual.
 5. Mantenir l'ordre a l'aula, al pati, a les escales i passadissos.
 6. No es permetran manifestacions de violència al centre.
 7. Mantenir la neteja del centre.
 8. No es pot fumar al centre.
 9. Tenir cura de l'aspecte i la higiene personals.
 10. Saber comportar-se d'acord amb la situació.
 11. En el centre no es pot fer ús del mòbil, discman, MP3, ...el col·legi no es pot fer responsable de la pèrdua d'aquests objectes.
 12. Entre classe i classe no es pot romandre al passadís
 13. Participació conjunta de la família amb el centre.

NORMES D'APRENENTATGE

 1. Ser responsables de les tasques escolars i estudi diari.
 2. Portar el material necessari per a cada activitat.
 3. És obligatòria l'assistència a les sortides culturals programades en cada àrea.
 4. Ser net i pulcre en els treballs diaris.
 5. Respectar el material propi i dels companys.
 6. És obligatori portar l'agenda a l'escola.

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

 1. Faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe.
 2. Actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.
 3. Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 4. Actes d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar.
 5. Deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d'aquest o del de la comunitat educativa escolar.
 6. Altres contemplades en el RRI.
 7. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar.

Per a una bona convivència exigim el coneixement i el compliment de les normes, així com el recolzament al professorat en la seva aplicació.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
BATXILLERAT
PAGINA INICIAL
COMPLEMENTÀRIES
CAMPUS ESTIU
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS