Treball de recerca realitzat a l'IES Arnau Cadell el curs 2007-2008.
Guardonat amb el segon premi per la FME de l'UPC en cinquena l'edició del PREMI POINCARÉ

Simulació de l'estructura d'una fulla de falguera

Aquesta pràctica intenta reproduir amb el NetLogo, interpret del llenguatge Logo, l'estructura d'una fulla de falguera.

 

Aquesta pràctica crea un eix principal inclinat (tija) als laterals del qual s'hi formen foliols semblants a la imatge total (auto similitud).

En aquest programa, la tortuga, fa un viatge per a tota la figura dibuixant-la tota ella sola.

Comença des de l'inici de la tija, avança la mida inicial, gira a l'esquerra, i fa el primer foliol, gira cap a la dreta, i fa el segon foliol, torna a girar cap a l'esquerra, i acaba de fer tota la tija repetint l'operació cada vegada que avança la separació entre una parella de foliols i la següent. Després de tot el procés, torna enrere i acaba el recorregut al punt on l'ha començat.

De fet, utilitza el mateix procediment per a fer tots els foliols i alhora, tots els laterals dels foliols encara que amb mides diferents i això li dóna la propietat fractal de l'auto similitud a la figura final.

Com en l'anterior, aquest programa també inclou lliscadors que serveixen per variar diferents característiques de la imatge. Podem modificar:

1. Les iteracions: Indiquen el nombre de ramificacions.

2. Mida inicial: La mida del tros que avancem abans de la primera ramificació.

3. Angle d'obertura dels foliols: Indica l'angle de separació entre foliols.

4. Disminució de la tija: Indica el nombre per el que dividirem a la mida de la tija de l'anterior nivell per a obtenir la mida de la tija.

5. Inclinació: Són els graus d'inclinació de la tija cada vegada que fa una ramificació.

6. Disminució de la mida dels foliols: És el nombre per el qual dividiràs la mida de la tija per a aconseguir la mida de la primera part de tija dels foliols de la següent ramificació.

7. Aleatorietat: Provoca una alteració de les mides i dels angles. Si el valor és 0 l'aleatorietat és nul·la.


La dimensió en aquest programa, depèn de la disminució de la mida dels foliols ja que el nombre de branques a les ramificacions és fixe i les repliques de l'original són els foliols.

Podem comprovar els diferents valors que ens ha donat la dimensió al canviar la disminució de la mida dels foliols.

Es tracta de valors superiors a 1 i, la majoria, menors a 2. Normal degut a les característiques de l'estructura de la falguera dibuixada sobre una superfície plana i a base de segments.

Les instruccions corresponents a aquest programa són:

to INICIA

ca

crt 1

ask turtles [

setxy 0 -35

hide-turtle

pen-down ]

end

 

to CAMI [mida comptador angle]

if comptador <= Iteracions [

set pen-size (1 + 9 * (( comptador - Iteracions ) ^ 2) / Iteracions ^ 2 )

set color 51 + comptador * 3 / Iteracions

let variaciomida aleatorietat * random mida

let variacioangles aleatorietat * ( random ( angle + 6 ) - 3 )

fd mida + variaciomida

lt (- angle - variacioangles + angle_d'obertura_foliols / 2)

CAMI mida / disminucio_mida_foliols comptador + 1 abs angle

lt (- angle_d'obertura_foliols)

CAMI mida / disminucio_mida_foliols (comptador + 1) (- abs angle)

lt angle_d'obertura_foliols / 2

CAMI mida / disminucio_mida_tija comptador + 1 angle

lt angle + variacioangles

set color 52 + comptador * 4 / Iteracions

pen-up

back mida + variaciomida

pen-down ]

end

::::::: autora:  Marina Brasó Vives  :::::::::::::: tutor: Ricard Oromí Bartolí ::::::::::::::  Octubre 2007  :::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::: Comprovat el seu funcionament amb Mozilla Firefox ::::::::::::::::::::::::::: Cal tenir instal·lat el plugin de Java :::::::