1.3. El folklore de Catalunya, 2. Cançoner.

FONT: Amades, Joan. Folklore de Catalunya, 2. Cançoner. Cançons, refranys, endevinalles. Selecta, Barcelona, 1982. 3a ed. Col. Biblioteca Perenne; 15.

Aquesta obra conté un apèndix, amb una relació de cantaires, una bibliografia, dividida per temes: cançoner i refranyer. També conté tres índexs: un índex onomàstic i toponímic, un índex alfabètic de cançons i un índex general. Al final de cada cançó Amades apunta l'informant, la localitat de l'informant i la data de la recollida; en algunes ocasions, apunta també bibliografia o afig notes.

Amb aquesta informació hem elaborat hem elaborat tres índexs:

un índex temàtic de les cançons cantades per informants de les Terres de l'Ebre, per ordre d'aparició, ordenades segons la classificació del llibre d'Amades i segons l'anotació de la partitura;

un índex onomàstic dels informants;

i un índex toponímic de les localitats.

Apuntem la paginació només quan el topònim no és la localitat dels informants; quan es tracta de la localitat dels informants, apuntem només el número de la cançó, que en el llibre apareixen numerades de l'1 al 5.423.

Cançons
El conjunt de cançons aplegats en aquest volum, que consten com a cantades per informants de les Terres d l'Ebre, són 41. Hi trobem quatre cançons de bressol (extretes de Moreira), una cançó carnestoltesca, una cançó d'aplec, dos cançons d'Advent i Nadal, dos cançons de pescador (una de tirar l'art i una altra d'adobar xarxa, extreta de Moreira), una cançó de messes (concretament, de molí, extreta de Moreira), dos cançons de collir olives (extretes de Moreira), una cançó d'espellonar (extreta de Pedrell), onze cançons del conreu de la mel, una cançó de traginers i de camí, sis cançons de tasca (concretament, dos de ferrer, una de mestre de cases, dos de mariner i una de sirgar) i nou cançons d'encantament.
També hi ha un nombre indeterminat de cançons de festa major i de ronda (cantades per la Secretària d'Alcanar) i d'Advent i Nadal (cantades pel tio Jaume, d'Aldover), però no sabem quines.
No hi ha cap mostra de moixanes infantils, cançons d'infants, màgiques, infantils de tasca, de dret infantil, de ball rodó infantil, eliminatives, de jocs, mimologismes, infantils de captir i de diada, de diada, de Quaresma, de caramelles, de la mort del porc, de bateig, de noces, de mort, de dansa, de caçador, de pastor, de bosquerol, de sembra, de verema, del conreu del cànem i lli, de trencar ametlles, altres oficis diversos. Cal advertir també que no localitza cap de les cançons improvisades.