APRENENTATGE
Com entenem el treball per projectes
Referents psicopedagògics: Contingut
Referents psicopedagògics: Aprenentatge
Referents psicopedagògics: Ensenyament
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
 
Sabem que l’alumne disposa d’una dinàmica interna que posa en marxa la seva activitat intel·lectual.
La motivació amb què els alumnes s’enfrontin a les activitats serà determinant en l’aprenentatge; és per això que cal que s’interessin i s’esforcin per aprendre.

   El treball per projectes propicia que les activitats d’aprenentatge es realitzin amb un alt grau de motivació: organitzar els continguts d’aprenentatge entorn a problemes o  temes proposats pels nens afavoreix que s’impliquin i es responsabilitzin del propi aprenentatge i, el que és més important, que aprendre tingui un sentit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprendre és un procés de canvi que esdevé com a resultat de l’activitat fonamentalment interna de l’alumne, generada per la reflexió.

 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquest procés comporta a l’alumne una activitat mental que li suposa:
  • Explorar els coneixements previs
  • Confrontar les noves idees
  • Acomodar i aplicar
És per això que el mestre ha de partir dels coneixements previs, incidir en el procés i avaluar el grau d’aprenentatge com a punt de partida per a la planificació de noves situacions: L’error s’ha de tractar com a font d’aprenentatge.

 

 

Facilitar que els alumnes estableixin relacions entre els seus coneixements i la nova informació assegura l’aprenentatge significatiu.
Aprendre significativament crea consciència d’aprenentatge i fa que els alumnes coneguin les seves possibilitats:
* Desenvolupa formes d’aprendre
* Aprenen estratègies per resoldre problemes
* Potencia l’autonomia

En definitiva, ajuda a aprendre a aprendre.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si volem que els alumnes siguin capaços d’organitzar el nou coneixement i construir nous conceptes, cal ajudar-los a establir relacions entre els continguts d’aprenentatge, activant estratègies d’organització del coneixement centrades en el tractament de la informació, és a dir, ensenyar a pensar i fomentar l’aprendre a aprendre.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

És al llarg del desenvolupament de tot el projecte que l’alumne pot incorporar aquestes estratègies per resoldre els problemes que genera la diversitat de situacions d’aprenentatge on ha de manejar informació (cercar, organitzar, difondre...) referent al tema de treball pactat.
Aquesta seqüència d’accions orientades a aconseguir que es relacionin els nous continguts d’aprenentatge amb els coneixements
previs permet crear consciència d’aprenentatge i afavoreix la memòria comprensiva.  Els alumnes es fan conscients de les seves possibilitats, desenvolupen activitats i destreses per conèixer formes d’aprendre, són capaços d’elaborar i planificar estratègies per resoldre problemes, aprenen a interaccionar amb la informació, potencien l’autonomia de pensament; en definitiva, els projectes els ajuda a aprendre a aprendre.

Podríem resumir els aspectes claus d’aquest eix en la importància de considerar:

  • L’aprenentatge com un procés  que comporta a l’alumne estar cognitivament actiu.
  • La intervenció del mestre centrada en la zona de desenvolupament proper, actuant com a mediador.
  • La funcionalitat de l’aprenentatge, assegurant que el contingut sigui transferible.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tornar a la pàgina principal