Omet navegació

Recollida i tractament de dades

En aquest bloc caldrà que ens plantegem quines dades cal recollir i com es recullen: observació directe, enquesta, experimentació, a la totalitat de la població, a una mostra... i com es realitzarà el registre i comptatge.

Les vostres respostes a les preguntes següents segurament ens ajudaran a situar-ho.