TEIXIT 

 Sota el punt de vista tèxtil, amb aquest nom generalment es coneix el gènere obtingut en forma de làmina més o menys resistent, elàstica i flexible, mitjançant l'enllaç de dues sèries de fils: una longitudinal anomenat ordit i l'altre transversal anomenat trama.

Tots els telers funcionen sobre el mateix principi: una sèrie de fils paral·lels molt junts anomenats ordit, que es travessen perpendicularment per sobre i per sota, alternativament, per un altre fil anomenat trama. Aquest encreuament de fils es diu lligament. També es dóna aquest nom a la representació gràfica quadriculada. Cada columna de quadrets representa un fil de l'ordit i cada fila d'aquests quadrets representa una passada; si el fil d'ordit passa per sobre es representa amb una x i es diu que el fil pren i si el fil de trama passa per sobre es representa amb una quadrícula en blan i es diu que el fil deixa.

Segons el lligament dels fils de l'ordit i de la trama es poden obtenir diferents tipus i aspectes de teixit.

 

Els lligaments bàsics són:

Tafetà: És el lligat més simple, cada fil d'ordit s'entrellaça amb un de trama, que passa un cop per sobre i un per sota del fil de l'ordit. Aquest tipus de lligament permet obtenir teixits que no tenen ni dret ni revés i si es fa servir un fil de l'ordit i de la trama del mateix gruix s'obtindrà una superfície plana, per això aquest lligat s'anomena lligat de plana.

 Sarja: En aquest tipus de teixit els punts de lligament es desplacen un espai cap al costat en cada passada que fa la trama. Per fer aquest teixit cal un teler amb un mínim de tres llisos. Dóna una tela amb dret i revés i amb bordons amb diagonal.

 

Setí o ras: El fil de l'ordit passa per sobre de quatre passades de trama i en el cas del ras es la trama la que passa per sobre de quatre fils de l'ordit.

 

 

 

 

 

 

 

Plana

 

 

 

 

sarja

Mostra satí