És una màquina, més o menys ràpida i més o menys moderna que ens permet, mitjançant un lligament, entrecreuar els fils d'ordit amb els fils de trama.

Elements bàsics d'un teler:

Plegador d'ordit: Corró de fusta, ferro o alumini, amb peces normalment metàl·liques a cada extrem, en el qual s'enrotllen els fils d'ordit.

LLiços: Malles que tenen un forat petit al mig per on passa el fil d'ordit corresponent, montades sobre unes barres o marc que serveix per a classificar i fer pujar o baixar els fils d'ordit segons els prens i els deixes existents en cada passada de lligat.

Llançadora: Peça de fusta dura o material sintètic en forma de barca amb les extremitats amb puntes de ferro que conté el fil de trama. Dins el teler te un moviment de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta per sobre de les taules.

lllançadora

Batà: Òrgan d'un teler, dotat d'un moviment d'oscil·lació en torn d'un punt, que soporta les taules, sobre les quals corre la llançadora.

Plegador de tela: Mecanisme que enrotlla o plega el teixit fabricat.

 TELERS MANUALS

Són plegadors d'ordit més o menys rudimentaris, un guia fils, dos o més llisos, una llançadora i un plegador on es posa el teixit. En l'època del neolític eren verticals, però a l'edat mitjana va passar a ser horitzontal i més continu.

El teixit s'enrotllava en un carro que hi ha al davant anomenat plegador de tela , també hi han llisos, que es mouen amb els peus que fan pujar i baixar alternativament els fils.

teler manual

teler manual

làmina de teler manual

TELERS DE GARROT

Són els telers que impulsen la llançadora mecànicament. Aquests telers molt funcionals i pràctics s'han fet servir fins fa poc; pot fer fins 100 picades de llançadora per segon. Però tenia dos inconvenients: que era molt sorollós i bastant perillós perquè la llançadora es podia escapar i fer mal algú. La evolució va fer que poguessin variar de colors i fer diferents dibuixos.

TELER D'ESPASA

El teler d'espasa es basa en el mateix principi que el teler de garrot: colpejar la llançadora mecànicament perquè passi per la calada. És un teler que es fa servir molt especialment quan el teler ha de teixir amb varies llançadores i, per tant, pot tenir més d'una caixa per llançadora a cada cantó del batà.

teler d'espada

telermovil

Com s'inserta la trama en un teler d'espasa

TELERS DE PINÇA

Són telers més moderns, que no tenen llançadora. El mecanisme que fan servir per inserir la trama són per mitjà d'unes cintes que es desplacen per dins de la calada.

inserció de la trama

TELERS JACQUARD

Són uns telers que permeten evolucionar els fils d'ordit d'un en un. El mecanisme que fan servir per fer els prens i deixes de fils d'ordit són uns cartons foradats que marquen el dibuix que s'ha de fer. Al poder actuar sobre cadascú dels fils s´hi poden fer moltes variacions.

Aquest tipus de teler ha tingut una gran importància, ja que és d'on van sortir les primeres idees de la informàtica actual.

jacquard manual

jacquard actual

Jacquard manual

Jacquard actual

TELERS D'AIGUA

Són telers que no tenen llançadora i el mecanisme que fan servir per inserir la trama és una gota d'aigua que es desplaça per dins de la calada. El fil el condueix un raig d'aigua. Pot inserir 2500 metres de trama per minut.

teler d'aire comprimit

TELER D'AIRE

Darrerament han aparegut aquests nous sistemes, en què el fil passa per la calada conduït per un raig molt potent i precís d'aire comprimit. Poden inserir 2800 metres de trama per minut.