Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
     
 
 
 

Els objectius d'aquesta pràctica són:

 • Saber introduir els romanents extrapressupostaris el primer any que s'utilitza Saga.
 • Saber consultar l'estat comptable de les partides extrapressupostàries.
   
Pràctica
Romanents extrapressupostaris (1r any gestió calculada amb SAGA)
   
  Passos previs
   
 
 • Tenir creat el pressupost de l'excercici actual.
 • Tenir enregistrada la transferència d'origen romanent (import dels saldos inicials dels comptes bancaris del centre).
   
  Passos a seguir
   
 
 • Accediu al menú Gestió econòmica | Pressupost i feu clic a sobre de la icona , de l'exercici actual.
   
 
 
Modificació de l'estructura extrapressupostària d'un exercici
   
 
 • Observeu que a la dreta de la taula, apareix una nova columna, que porta el nom de Saldo inicial.
 • Enregistreu, el saldo inicial de les partides extrapressupostàries que correspongui, provinent dels romanents extrapressupostaris de l'any anterior, quan n'hi hagin.
 • Per acabar premeu el botó Desa.
   
Pràctica

Consulta de l'estat comptable de les partides extrapressupostàries

   
 

El seguiment dels moviments extrapressupostaris es pot realitzar, de manera senzilla, des del menú Diari | Estat comptable, i prement el botó Extrapressupost.

Aquesta opció, mostra informació sobre la situació actual de l’estat comptable per a les partides extrapressupostàries.

   
 
 
Estat comptable extrapresupostari
   
 

Per mostrar aquesta informació, a la taula es llisten totes les partides extrapressupostàries. Per a cada una d’aquestes partides, tant per als ingressos com per a les despeses, es mostra:

   
 
 • Ingressos:
  • Drets: import de les aportacions reconegudes.
  • Cobrats: import de les aportacions ja rebudes.
 • Despeses:
  • Obligacions: import de les factures acceptades.
  • Pagats: imports de les factures ja pagades.
 

Des d’aquesta pantalla, mitjançant els botons que es troben a la part inferior de l’àrea de treball, es pot accedir a la informació de l’estat comptable de les partides pressupostàries i dels centres de cost.

De la mateixa manera, des de la pantalla de l'estat comptable de les partides pressupostàries, i dels centres de cost, es pot accedir directament, prement un botó, a l'estat comptable extrapressupostari.

   
   
 
Amunt