Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
 
 
 

Els centres han de registrar tots els actes econòmics que s'hi fa. Cada moviment s'ha de correspondre amb un justificant i aquests justificants han d'estar a disposició de la Intervenció General per a la seva comprovació durant un temps mínim de cinc anys.

Tots els moviments econòmics s'han de registrar al llibre Diari, el qual, doncs, ha d'incloure els ingressos obtinguts i les despeses fetes, a més de les transferències que es puguin produir entre comptes.

Parlem tant d'ingressos i despeses d'operacions pressupostàries, com d'operacions extrapressupostàries.

   
Gestió econòmica | Diari
   
Mitjançant el conjunt de pantalles accessibles des de l'opció de Diari de la Gestió econòmica de SAGA, es pot treballar amb tots aquells elements que regeixen el dia a dia de la gestió econòmica del centre
   
Cal indicar que aquest manual només compren el funcionament dels diferents elements que componen el Diari de la Gestió econòmica de SAGA, deixant de banda l’explicació de tots aquells conceptes econòmics que hi ha al darrere.
   

Gestió econòmica | Diari

El Diari de SAGA el composen els elements següents:

 • Documents. En aquest apartat, es llisten els diferents moviments corresponents a factures, aportacions o transferències que s’han fet durant el període, juntament amb les anul·lacions possibles o abonaments que s'hagin pogut introduir. Des d’aquí també es poden introduir factures noves, transferències o aportacions.
 • Venciments. En aquest apartat, apareixen tots els venciments pendents i s'indica, per a cada un d’ells, si aquest ha estat pagat o si hi ha hagut alguna anomalia. Addicionalment, també es poden introduir aquelles aportacions o factures pendents de l’any anterior, però que es faran efectives durant l’exercici vigent.
 • Moviments. En aquest apartat, es llisten tots els moviments comptables, de cobrament i pagament.
 • Diari. L’apartat diari llista tots els moviments comptables que s’hagin fet al centre; és a dir, totes les factures, transferències i aportacions, juntament amb aquells pagaments simples que puguin necessitar i les anul·lacions o abonaments possibles.
 • Estat Comptable. Des d’aquest apartat del diari es pot accedir a informació de l’estat comptable del pressupost del centre; és a dir, en quin nivell s’han satisfet els imports projectats en les diferents partides del pressupost del centre.
 • Pag. ex. anteriors. Presenta una llista dels pagaments, comptabilitzats com d'exercicis anteriors.

Cal indicar també, que des de les pestanyes Documents i Moviments es poden crear factures noves, transferències i aportacions.

Per treballar amb un exercici determinat, heu de triar-lo a Gestió econòmica | Pressupost | Pressupost clicant a sobre de la icona de la columna Accions. A la imatge següent, l'exercici per defecte és el 2005.

 

Amunt  
  Gestió econòmica | Diari | Documents
   
 

Mitjançant l’opció Documents del diari, es poden consultar els moviments del diari corresponents a factures, transferències i aportacions que s’han fet durant aquest exercici. També se'n poden introduir de nous. A la part inferior de l’àrea de treball hi ha un conjunt de botons disponibles:

 • Factura: Permet enregistrar les factures corresponents a l’adquisició de productes i serveis per part del centre.
 • Fact. Extrapress.: Permet enregistrar les factures que s’imputaran a partides extrapressupostàries.
 • Aportació: Permet enregistrar les aportacions de capital cap a un compte corrent o compte caixa del centre.
 • Ap. Extrapress.: Permet enregistrar aportacions que s’imputaran a partides extrapressupostàries.
 • Transferència: Permet enregistrar les transferències entre els diferents comptes corrents i la caixa del centre.
 • Cerca: Permet cercar qualsevol assentament segons diferents paràmetres seleccionats.
 • Imprimeix: Permet obtenir una llista dels documents de l'exercici amb format pdf.

A part de permetre la creació i manteniment dels documents comentats, des d’aquí també és possible anul·lar aquells documents erronis. Cal esmentar la convenció següent:

 • Un document és modificable mentre no s’hagi produït cap pagament/cobrament.
 • Un cop s’ha pagat/cobrat part del document, en cas d’error, cal anul·lar-lo perquè en quedi constància. L’anul·lació d’un document generarà un nou document que compensarà el diari perquè comptablement quedi quadrat.
 • En cas que l’import total previst per a una operació del diari s’acabi per no satisfer completament, es poden introduir abonaments per regularitzar l’import total rebut o pagat amb el qual s’havia indicat en el moment de crear el document (cobrar un abonament en més d'un termini o pagar una factura amb més d'un termini).

Un cop l’usuari/ària selecciona aquesta opció en els menús de SAGA, el sistema passa a mostrar una pantalla que conté els documents corresponents als moviments que s’han fet en el centre durant aquest exercici.

Per a cada un dels moviments que s’han fet durant l’exercici se us mostra:

 • Data del moviment. La data en què s’ha fet el moviment.
 • Tipus. El tipus de moviment al qual correspon, entre: factura, aportació o transferència.
 • Data de creació. La data en la que el moviment va ser registrat al sistema.
 • Número de referència. El número de referència que s’ha donat al moviment.
 • Descripció. Mostra el concepte del document, si s’ha introduït. En cas contrari, mostra les observacions, si s’han introduït. Si l’usuari/ària no ha inserit cap d’aquests dos camps, es mostra un text predefinit amb informació del document.
 • Import. L’import de l’assentament, en euros.
 • Estat. L’estat actual de l’assentament. Un estat pot estar ja pagat/cobrat o pendent de pagar/cobrar.

A part, també es poden dur a terme un seguit d’accions sobre aquests documents. Cal tenir en compte que algunes d’aquestes accions depenen del tipus de moviment i de l’estat en què es troba aquest. Aquestes accions són:

 • Mitjançant la icona , es pot accedir a la pantalla amb la informació detallada del document. La informació mostrada s’adequa al tipus de moviment seleccionat.
 • Mitjançant la icona , es pot esborrar el document. Cal tenir en compte que només es poden esborrar aquells documents que estan pendents de ser pagats/cobrats. I que, un cop un document ja esta pagat/cobrat, ja no es podrà esborrar.
 • Mitjançant la icona , es pot anul·lar el document un cop ja s’ha fet el pagament/cobrament. Cal tenir en compte que una anul·lació comporta fer un segon assentament de sentit contrari a l’assentament que es pretén anul·lar.
 • Mitjançant la icona , es poden introduir aquells abonaments necessaris per regularitzar l’import real rebut o pagat pel document, respecte amb el que s’havia indicat inicialment.

Segons el tipus que correspongui a cada un dels documents que es llisten en aquest apartat, aquests es mostraran amb un color de fons diferent. Així, per exemple, els documents anul·lats apareixen amb fons de color vermell. Per a més informació sobre la gamma de colors utilitzada, podeu obrir la una finestra emergent accessible des de l’opció [Llegenda] que es troba just a sota de la llista de documents.

Amunt  
  Gestió econòmica | Diari | Venciments
   
 

Mitjançant l'opció Venciments del diari, es pot accedir a la llista de venciments de les diferents factures o aportacions que encara no s’han pagat; és a dir, els venciments encara pendents de pagar. Addicionalment, des d’aquí, també es poden introduir les factures i les aportacions pendents de l’exercici anterior mitjançant dos botons que hi ha a la part inferior (només el primer any que s'utilitza SAGA).

Un cop l’usuari/ària selecciona aquesta opció en els menús de SAGA, el sistema passa a mostrar una pantalla que conté els venciments pendents de ser cobrats/pagats.

Per a cada un d’aquestes venciments, se us mostra:

 • Una icona d’alerta , que apareix en cas que l'operació de cobrament o pagament no s’hagi fet abans de la data especificada. Tant sols és una senyal visual i no fa cap acció.
 • Data de venciment. Correspon a la data que s’espera que es faci efectiu el venciment. En cas que el cobrament o pagament no es faci efectiu dins el període marcat per a aquesta data, aleshores apareixerà la icona d’alerta abans indicada.
 • Tipus. S’indica
 • a quin tipus de moviment pertany el venciment associat. Poden prendre els valors: factura, aportació, factura pendent o aportació pendent.
 • Referència del document. Una indicació de la factura o aportació a la qual pertany el venciment.
 • Quantitat. L’import corresponent al venciment, expressat en euros.

Mitjançant la icona ,es pot accedir a la pantalla amb dades detallades de la factura o l'aportació a què correspon el venciment.

Amunt  
  Gestió econòmica | Diari | Moviments
   
 

Mitjançant l’opció Moviments del diari, es poden consultar tots els moviments comptables que s’han produït des del centre en aquest exercici, i es poden introduir factures noves, aportacions o transferències.

En aquest apartat, es llisten totes les factures, aportacions o transferències, juntament amb tots els pagaments simples, abonaments o anul·lacions associats a aquests moviments.

Un cop l’usuari/ària selecciona aquesta opció en els menús de SAGA, el sistema passa a mostrar una pantalla que conté els documents corresponents als moviments que s’han fet al centre durant aquest exercici. A la part inferior de l’àrea de treball, hi ha un conjunt de botons que permeten afegir documents nous o fer cerques dins la llista de documents.

Per a cada un dels moviments que s’han fet durant l’exercici se us mostra:

 • Data del moviment. La data en què s’ha fet el moviment.
 • Tipus. El tipus de moviment al qual correspon, entre: factura, aportació o transferència.
 • Data de creació. La data en què el moviment va ser registrat al sistema.
 • Número de referència. El número de referència que s’ha donat al moviment.
 • Descripció. Mostra el concepte del document, si s’ha introduït. En cas contrari, mostra les observacions, si s’han introduït. Si l’usuari/ària no ha inserit cap d’aquests dos camps, es mostra un text predefinit amb informació del document.
 • Import. L’import de l’assentament, en euros.
 • Estat. L’estat actual de l’assentament. Un estat pot estar ja pagat/cobrat o pendent de pagar/cobrar.

A part, també es poden fer un seguit d’accions sobre aquests documents. Cal tenir en compte que algunes d’aquestes accions depenen del tipus de moviment i de l’estat en què es troba aquest. Aquestes accions són:

 • Mitjançant la icona , es pot accedir a la pantalla amb la informació detallada del document. La informació mostrada s’adequa al tipus de moviment seleccionat.
 • Mitjançant la icona , es pot esborrar el document. Cal tenir en compte que només es poden esborrar aquells documents que estan pendents de ser pagats/cobrats; i que un cop un document ja està pagat/cobrat, ja no es podrà esborrar.
 • Mitjançant la icona , es pot anul·lar el moviment un cop ja s’ha fet el pagament/cobrament. Cal tenir en compte que una anul·lació comporta fer un segon assentament de sentit contrari a l’assentament que es pretén anul·lar.
 • Mitjançant la icona , es pot anul·lar tots els moviments associats a un determinat document.
 • Mitjançant la icona , es poden introduir aquells abonaments necessaris per a regularitzar l’import real rebut o pagat pel document, respecte amb el que s’havia indicat inicialment. Segons el tipus que correspongui a cada un dels documents que es llisten en aquest apartat, aquests es mostraran amb un color de fons diferent. Així, per exemple, els documents anul·lats apareixen amb fons de color vermell. Per a més informació sobre la gamma de colors utilitzada podeu obrir a una finestra emergent accessible des de l'opció [Llegenda] que es troba just a sota de la llista de documents.

A la part inferior de l’àrea de treball de l’aplicació, hi ha un seguit de botons que permeten introduir moviments nous. Aquests moviments poden ser: factures, aportacions, o transferències. Addicionalment, també es pot utilitzar el botó Cerca per a filtrar el conjunt de moviments mostrats.

Amunt  
  Gestió econòmica | Diari | Diari
   
 

L'opció de Diari conté una llista amb tots aquells moviments comptables que s’han produït durant el present exercici. El diari conté la informació d’aquests moviments en el format requerit per inspecció.

Un cop l’usuari/ària selecciona aquesta opció en els menús de SAGA, el sistema passa a mostrar una pantalla que conté els documents corresponents als moviments que s’han fet el centre durant aquest exercici.

Per a cada un dels moviments que s’han fet durant l’exercici se us mostra:

 • Núm. de registre. Correspon al número de registre que s’ha assignat al moviment dins el diari del centre.
 • Data. La data en què s’ha registrat el moviment.
 • Tipus. El tipus de moviment al qual correspon, entre: factura, aportació o transferència.
 • Explicació. Mostra el concepte del document, si s’ha introduït. En cas contrari, mostra les observacions, si s’han introduït. Si l’usuari/ària no ha inserit cap d’aquests dos camps, es mostra un text predefinit amb informació del document.
 • Imputació Eco. A la cel·la Imputació econòmica, apareix el codi de totes les partides a les quals s’ha imputat part de l’import del moviment.
 • Import. L’import del moviment, expressat en euros.

Segons el tipus que correspongui a cada un dels documents que es llisten en aquest apartat, aquests es mostraran amb un color de fons diferent. Per a més informació sobre la gamma de colors utilitzada podeu obrir una finestra emergent accessible des de l’opció[Llegenda] que es troba just a sota de la llista de documents.

Amunt  
  Gestió econòmica | Diari | Estat comptable
   
 

Accessible des del menú Estat comptable del menú Diari de SAGA. L'opció Estat comptable permet consultar la relació entre el pressupost del centre i els moviments que s’han introduït al diari del centre. D’aquesta manera, es pot veure quina part del les diferents partides pressupostàries ja han satisfet els moviments que s’han fet amb el pressupost.

Un cop seleccionada aquesta opció del menú de SAGA ,el sistema procedeix a carregar la situació present de l’estat comptable. La pantalla que mostra l’estat present de l’estat comptable, s’organitza mitjançant dos seccions. La primera de les seccions conté les diferents partides d’ingressos del pressupost, i la segona, les partides de despeses.

En tots dos casos, la pantalla mostra una llista amb el conjunt de partides que formen el pressupost. I per a cada una d’aquestes partides se us mostra:

El codi i la descripció de la partida.

Import inicial. L’import inicial és l’import declarat per aquesta partida en el pressupost del centre.

Import actual. L’import actual és el resultat d’acumular el resultat de totes les factures (en el cas de les partides de despeses) o aportacions (en el cas de les partides d’ingressos) fetes i que referencien a la partida.

Import real. L’import real és el resultat de sumar l’import de tots els venciments ja fets efectius de totes les factures (en el cas de les partides de despeses) o aportacions (en el cas de les partides d’ingressos) fetes i que referencien a la partida.

A part, a la columna d’accions, mitjançant la icona , es pot accedir a una pantalla que permet consultar quins són els moviments (factures o assentaments) que referencien a la partida. I a partir dels quals s’han calculat l’import actual i l’import real per a la partida.

Aquesta no és l'única informació disponible, i, a la part inferior de l’àrea de treball de SAGA, hi ha tres botons que permeten veure també, una informació similar, però des del punt de vista de les Partides Extrapressupostàries i dels Centres de Cost. Aquests botons són: Extrapressupostàries, Centres de cost i Imprimeix .

   
   
 
Amunt