Enrera
Mòdul 3: Diari
SAGA: Gestió Econòmica
  Pràctica
 
 
 

L'objectiu d'aquesta pràctica és saber enregistrar una aportació pressupostària.

   
Aportació pressupostària
   
Pràctica

Quan el centre rep una aportació, heu de fer dues coses (doble assentament):

 • Acceptar l'aportació (introduir les dades de la notificació).
 • Comunicar al programa quan s'ha fet efectiu el cobrament de l'aportació.

Aquestes dues accions es poden fer alhora o en dies diferents.

   
  Acceptar l'aportació
   
 

La primera part del doble assentament la podeu fer des de dos llocs diferents:

 • Gestió econòmica | Diari | Documents i cliqueu al botó Aportació.
 • Gestió econòmica | Diari | Moviments i cliqueu al botó Aportació.

Mitjançant aquesta funció, es poden introduir al sistema les aportacions de capital que fan els aportadors del centre cap als diferents comptes bancaris o de caixa que aquest disposa.

   
  Gestió econòmica | ... | Aportació | Generals
   
 
   
 

Una aportació pot no ser un fet puntal que només impliqui un cobrament únic. Sinó que és possible que, per a aportació única, es defineixin diferents moments en què l’aportador farà efectives parts de l’import total que aquest engloba, anomenats venciments. Així, seguint aquesta manera de treballar, en primer lloc, s’introduiran valors relatius a l’aportació en si mateixa, i després es definirà quan i com es faran els diferents cobraments relatius a aquesta aportació, mitjançant la secció de venciments.

Els camps disponibles per introduir les dades pròpies de l'aportació nova, o dades generals, són:

 • Aportador. L’aportador/a es la persona o entintat que fa l’aportació econòmica al centre. L’aportador/a es pot introduir directament mitjançant el seu NIF, o seleccionar-lo directament a la llista d’aportadors del centre. Això es farà a través del botó [...], que obre una finestra emergent amb la llista d’aportadors del centre.

  Addicionalment, en cas que l’aportador/a que farà l'aportació nova, encara no formi part de la llista d’aportadors del centre, també se’l pot afegir mitjançant el botó [+]. Aquest botó obre una finestra emergent des de la qual es poden introduir les dades de l'aportador nou.

 • Data aportació. Correspon a la data en que es farà efectiva l’aportació.
 • Ref. Aportació. És el número de referència que es dóna a l’aportació.
 • Partida. El camp Partida permet introduir la partida del pressupost vigent a la qual s’assignarà l’import de l’aportació. La partida es pot introduir directament mitjançant el seu codi o seleccionant-la a la llista desplegable amb les partides disponibles.
 • Import. Mitjançant l’import, es pot indicar quin és el valor total de l’aportació, en euros. Per a aquelles aportacions per les qual s’ha de tributar l’IVA, també es pot indicar quina es la taxa que el repercuteix.
Amunt  
  Gestió econòmica | ... | Aportació | Venciments
   
 
   
 

Els camps relacionats amb els venciments de l’aportació són:

 • Import de l’aportació. En aquest camp, no editable, s’hi indica quin és l’import total de l’aportació. És un valor calculat a partir de l’import introduït a la secció anterior.
 • Restant. En aquest camp autocalculat, s’indica quina part de l’import de l’aportació encara no s’ha repartit entre els diferents venciments. Un cop s’ha repartit tot l’import de l’aportació entre els diferents venciments, el seu valor serà zero.
 • Distribució. Mitjançant la distribució en venciments és com s’indica la manera amb què l’aportador/a farà d’ingrés o ingressos que faran efectiva l’aportació. Així, cada un dels venciments contindrà una part o la totalitat del valor de l’aportació.

A cada un dels venciments cal indicar-ne la part de l’import total de l’aportació que el pagament inclourà i la data en què aquest es farà efectiu. Addicionalment, mitjançant la icona , s’accedirà a una finestra emergent des de la qual es pot introduir informació detallada sobre com es cobrarà l’import del venciment.

L’import del venciment es transferirà des del compte corresponent de l’aportador/a cap al compte bancari, o a la caixeta aquí indicada, i mitjançant el mètode de pagament indicat en aquesta finestra emergent. En cas de fer-se amb un xec, cal introduir-ne el codi, juntament amb les dades amb que aquest es farà efectiu.

Cal tenir en compte que el venciment no serà efectiu fins que aquest no s’hagi cobrat. Fins aquell moment, només us apareixerà a la llista de venciments. Per fer efectiu el cobrament, cal fer-lo mitjançant el botó Cobra, que apareix en aquesta finestra emergent.

Per repartir l’import total de l’aportació entre més d’un venciment, cal que, un cop definit el primer venciment, s’utilitzi el botó [+], situat just a la dreta, per a crear un venciment nou.

Els venciments aquí definits, apareixen, també, a la llista de venciments que es troba a la secció Venciments del menú de SAGA.

Amunt  
  Gestió econòmica | ... | Aportació | Opcionals
   
 

   
 

La secció Opcionals conté un conjunt de camps que, tot i no ser obligatoris, permeten donar més informació sobre l’aportació:

 • Concepte. El concepte és un camp on introduir la raó de l’aportació.
 • Data actual. És la data en què s’ha registrat l’aportació. Aquesta data no ha de coincidir amb la data en què l’aportació es fa efectiva.
 • Observacions. En aquest camp es podran introduir tot tipus d’informacions addicionals relatives a l’aportació.

Un cop s’han introduït els diferents valors que componen l’aportació, podeu fer clic sobre el botó Desa per guardar-la i afegir-la, així, a la llista de moviments que s’han fet durant aquest exercici. Tot i així, l’aportació no serà completament efectiva en termes comptables fins que no es faci efectiu el primer cobrament.

En cas de no voler fer l’aportació i, així, descartar-la, podeu fer clic sobre el botó Enrere.

Amunt  
  Cobrar l'aportació
   
 

Quan ja us hagin pagat l'aportació, ho heu de comunicar al programa (segona part del doble assentament). Ho podeu fer des de:

 • Gestió econòmica | Diari | Documents
 • Gestió econòmica | Diari | Venciments
 • Gestió econòmica | Diari | Moviments

Per qualsevol de les tres vies, cerqueu l'aportació que us han pagat i cliqueu a la icona de la columna Accions. Se us mostrarà la pantalla:

I cliqueu sobre la secció Venciments:

En la columna Accions de la pantalla nova cliqueu sobre la icona :

 • Data cobrament. El dia que es va pagar la factura.
 • Data comptable. El dia que li comuniqueu a Saga que ja heu pagat la factura.
 • Mètode de cobrament. Marqueu el que procedeixi.
 • Selecció del compte. Trieu, del desplegable, el que procedeixi.
 • Tipus de cobrament. Marqueu l'opció que correspongui.

Finalment cliqueu sobre el botó Cobra.

   
   
 
Amunt