Proverbis i frases fetes en Grec

PROVERBIS I FRASES FETES EN GREC

 • γεωμέτρητος μηδες εσίτω  no entre nadie que sea ignorante de la geometría. “lema” que (según Eliano, en su Comentario a Las Categorías de Aristóteles) aparecía a la entrada de la Academia de Platón (c. 427 a.C.- 347 a. C.)

π = 3,1415926...

Ἀεὶ

θεός

μέγας

γεωμετρεῖ

τό

σύμπαν

3

1

4

1

5

9

2

6

3 letras

1 letra

4 letras

1 letra

5 letras

9 letras

2 letras

6 letras

 • Ἀεὶ ὁ θεὸς ὁ μέγας γεωμετρεῖ τό σύμπαν. Siempre el gran dios geometriza sobre todas las cosas:  fórmula mnemotécnica para los siete primeros dígitos del número pi


Bild:Bapst engraving of BC motto.jpg

 • αἰὲν ριστεύειν siempre sobresalir en excelenciaIliada (6.208 und 11.784, Odisea (8.147-8) con estas palabras aconsejaba el rey Hippolochos en La  Iliada a su hijo  Glauco a su partida a la guerra de Troya: αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων
 • Lema del Boston College
 • Αἰθίοπές τε θεοὺς σφετέρους σιμοὺς μέλανάς τε. Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros. Cita del filósofo Jenófanes de Colofón (570-470). 


 • Ἁλκυονίδες ἡμέρες  días de Alciones. Es un tópico literario y cultural que significa un ideal de prosperidad, alegría, liberación y tranquilidad, pero de corta y precaria duración. El Alción es un pájaro pescador que hace su nido sobre la superficie del mar aprovechando la calma de los días anteriores al solsticio de invierno . Alcíone era la esposa de Ceix, hijo de Eósforo y rey de Traquis en Tesalia. Era considerada por unos autores hija de Eolo, el dios de los vientos, y Enárete o Egiale; y por otros del hijo homónimo de Helén. Ambos eran muy felices y fueron padres de Hípaso e Hilas. Ceix marchó a Claros (Jonia) para consultar un oráculo, pero naufragó durante la travesía, ahogándose. Sabiendo de la muerte de su esposo por Morfeo, Alcíone se arrojó al mar. Apiadándose de ellos, los dioses transformaron a la pareja en martines pescadores o alciones. Se cuenta que cuando estos pájaros hacían su nido en la playa las olas amenazaban con destruirlo. Eolo contenía sus vientos y hacía que las olas se calmasen los siete días anteriores al día más corto del año (y varios después), para que pudiesen poner sus huevos. Estos días pasaron a llamarse «días del alción», y en ellos nunca había tormentas, por lo que este pájaro se convertiría en símbolo de la tranquilidad. [FUENTES: Apolodoro, Biblioteca i.7.3–4, iii.10.1. // Higinio, Fábulas 65// Ovidio, Las metamorfosis xi.410 y sig.; Fastos iv.173// Pausanias, Descripción de Grecia ii.30.8Ἀνάγκᾳ δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται.  [Simonides de Ceos, 8, 20] "ni siquiera los dioses se resisten a la necesidad. (lit.: combaten a la necesidad) . Simonides of Ceos (c. 556-469 BC),νδρν πιφανν πσα γ τάφος La Tierra entera es tumba para un hombre ilustre . Tucídides : oración fúnebre de Pericles, en La guerra del Peloponeso, 2, 43.1
  der Rubikon
  νεῤῥίφθω κύϐος. Échese el dado. César cita en la lengua original el proverbio griego bien conocido « νεῤῥίφθω κύϐος » que Suetonio traduce incorrectamente por iacta alea est. En efecto, el sentido de la expresión griegano es « los dados han sido echados », sino « que se echen los dados». A partir de aquí sería más adecuado adoptar la corrección que remonta a Erasmo,: jacta alea esto. La expresión es atribuida por Suetonio a Julio César cuando, el 10 de enero del 49 a. C.  cruzó el río Rubicón, límite entre Italia y la Galia Cisalpina (provincia que el Senado romano le había asignado). Con este paso, se rebeló contra la autoridad del Senado y dio comienzo a la larga guerra civil contra Pompeyo y los Optimates. Según algunas versiones, César usó el imperativo “jaci” en lugar del pasivo “jacta est” (“¡Echad la suerte!”).

En realidad, parece ser, si se cree a Plutarco, que la frase fue dicha en griego, tomándola de un verso del comediógrafo Menandro, con el sentido de "los dados están echados (esperemos ahora la suerte)": Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοήσας, Ἀνερρίφθω κύβος, διεβίβαζε τὸν στρατόν [Plutarco: Vida de Pompeyo Cap. 60). El escritor era al parecer uno de los favoritos de César. La sentencia implica que él había tomado el riesgo y pasado un “punto de no retorno”, es decir, él no podía retroceder de lo que había hecho, como el jugador que ha apostado todo a una tirada de dados. Hoy en día, la frase significa dar un paso irrevocable, generalmente de riesgo o confrontación.

 • Ἄνθρωπον ζητῶ. Busco un hombre. frase atribuida a Diógenes el Cínico , que, en pleno día y con una linterna,  respondía estas palabras a los que le preguntaban qué buscaba. A la indicación de los hombres que corrían por el ágora añadía  “dije hombres,  no basura“ (Ἄνθρώπους ἐκάλεσα, οὐ καθάρματα.) en Diógenes Laercio (Vidas ...VI, 68)
 • Ἄνθρωπος μέτρον ἁπάντων "El hombre es la medida (de todas las cosas)", sentencia del filósofo presocrático Protágoras de Abdera, citada por Platón en Teeteto, 152a Protagoras 481 - 420  a.C
 • Ἄνθρωπος μικρὸς κόσμος. El hombre es un pequeño mundo / El hombre es un mundo en pequeño. Demócrito de Abdera.
 • Ἀρχὴ ἥμισυ παντός. El principio es la mitad del todo. Platón: Las Leyes 6. 753 E. Aristoteles: Política 5, 4. 1303 b 29
 • Ἀρχὴ μεγίστη τοῦ βίου τά γράμματα. El mejor (lit.: más grande) principio de la vida son las letras. Atribuido a Heráclito
 • ἄσβεστος γέλως inextinguible risa. La risa  de la indiferencia moral de los dioses olímpicos: cf. Iliada (I, 599), y Odisea (VIII, 326), el episodio de Ares y Afrodita
 • Ατς φα. [En latín : Ipse dixit./ Magister dixit, según recoge Cicerón: De natura deorum, I, 5, 10] Lo dijo él mismo : es una fase con la que los seguidores de Pitágoras de Samos  autentificaban y reforzaban sus argumentos. Aparece citada en un escolio al drama de Aristófanes Las Nubes 160
 • Βρμα θεν   alimento de dioses    Nerón se refirió con estas palabras a las setas tóxicas con que su madre Agripina la Joven asesinó el año 54 d. C. al emperador Claudio, el cual, a su muerte, como era costumbre con los emperadores fue divinizado. El caso del envenenamiento del emperador Claudio es complejo. Se sabe que el emperador Claudio sentía aprecio por las "Amanitas cesareas". Suetonio afirma que Agripinila trazó un plan para matar al Emperador Claudio que consistia en cambiar las Amanitas cesarias por las Amanitas phalloides (oronja verde o falsa oronja). Mientras Tácito y Dion Casio dicen que el veneno se vertió en una fuente de hongos. Se especula sobre esta posibilidad alegando que el la sustancia que envenenó al emperador Claudio era una sustancia extraída de la A. phalloides y una dosis de coloquíntida que le habría sido administrada durante su enfermedad, ya que Tácito afirma que Jenofonte (médico de Claudio) compinchado con Agripinila, "le introdujo en la garganta una pluma untada

 • Weltkarte von Hekataios
  Γελῶ δὲ ὁρέων γῆς περιόδους γράψαντας. Me río cuando veo dibujar el contorno de la tierra. Con estas palabras se burlaba Heródoto de los intentos de sus contemporáneos [especial,mente Hecateo de Mileto560-485/475?) y Anaximandro (610-547 a. C.)]por cartografiar la tierra: „Γελ δ ρέων γς περιόδους γράψαντας πολλος δη κα οδένα νοονεχόντως ξηγησάμενον· ο κεανόν τε έοντα γράφουσι πέριξ τν γν οσαν κυκλοτερέα ς π τόρνου, κα τν σίην τ Ερώπ ποιεύντων σην . [Heródoto, Historias, 4, 36]

Mapa del muno  de Hecateo de Mileto


 • Griechische Drachme
  Γενηθήτω φῶς [en latín: fiat lux], hágase la luz. Génesis, 1.3.Γλακθήναζε / Γλακες θήνας. Lechuzas a Atenas (ciudad en la que abundaban estas aves, hasta el punto de convertirse en su imagen emblemática en las monedas. Antonomasia de acción inútil (como “enviar hielo a los esquimales”). Aristófanes, en  Las Aves, 301, ante la comitivas de aves que se presentan, hace decir a Evelpides  “¿·qué dices, quien trae una lechuza a Atenas?                                                                                                                                                                                                                              
  Image:Gnothi Sauton Reichert-Haus in Ludwigshafen.jpg
  γνθι σεαυτόν conócete a tí mismo. Inscripción grabada en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. La sentencia fue atribuida a algunos de los siete sabios: Quilón de Esparta, Tales de Mileto, Pitágoras y a Solón de Atenas.

Edificio público en Ludwigshafen (Alemania). La inscripción presenta la forma contraída σαυτόν en lugar de σεαυτόν.

 • Γόρδιον δεσμόν nudo gordiano. El nudo gordiano es una metáfora para un problema inextricable finalmente resuelto por una acción brutal. La expresión nudo gordiano procede de una leyenda según la cual un campesino de Gordión (actual Anatolia) llamado Gordias llevaba sus bueyes atados al yugo con unas cuerdas anudadas de modo tan complicado que era imposible desatarlas. Este hombre cumplió un augurio que promulgaba el hecho de que el futuro rey de Frigia vendría por la Puerta del Este acompañado de un cuervo que se posaría en su carro. Este Gordias sería el padre del rey Midas. Según las tradiciones, quien consiguiera desatar el nudo gordiano podría conquistar Oriente.


Alejandro cortando el nudo gordiano, de Jean-Simon Berthélemy (1743–1811).

Alejandro cortando el nudo gordiano, de Jean-Simon Berthélemy (1743–1811).

 

Cuando Alejandro Magno (356–323 a. C.) se dirigía a conquistar el Imperio Persa, en el 333 a. C., tras cruzar el Helesponto, conquistó Frigia, donde se enfrentó al dilema de desatar el nudo. Solucionó el problema cortando el nudo con su espada. Esa noche hubo una tormenta de rayos, simbolizando, según Alejandro, que Zeus estaba de acuerdo con la solución, y dijo: «es lo mismo cortarlo que desatarlo». Efectivamente, Alejandro conquistó Oriente. Así, en castellano se utiliza la expresión «complicado como un nudo gordiano» para referirse a una situación o hecho de difícil solución o desenlace, en especial cuando esta situación sólo admite soluciones creativas o propias del pensamiento lateral.

También en español, «nudo gordiano» se suele utilizar para referirse a la esencia de una cuestión, de por sí de difícil comprensión, de tal manera que, desatando el nudo, es decir, descubriendo la esencia del problema, podremos revelar todas sus implicaciones.

Las fuentes literarias de la leyenda son Arriano de Nicomedia (ca. 86 – después del 146), en su obra Anabasis Alexandri 2.3,  Quintus Curtius (3.1.14), el Epítome de Justino sobre  Pompeyo Trogo (11.7.3), y Eliano, De Natura Animalium 13.1.

γραφή παρανόμων ley ateniense propuesta hacia el 415 a. C.  griega clásica, cuyo fin era la protección de la democracia, haciendo a cada ciudadano responsable de las leyes que presentara ante la asamblea. Consistía en que, si un ciudadano proponía una nueva ley a la asamblea y ésta la aprobaba, si la ley dañaba los intereses de la polis o iba en beneficio propio, daba la facultad a cualquier ciudadano de denunciar dicha ley y congelarla hasta que la asamblea dictaminase si era cierta o no la acusación. De ser así, el que había presentado la ley debía hacerse responsable de los perjuicios provocados por ella, de igual manera que el acusador debía responder si la acusación era rechazada.

Γύγου δακτύλιος el anillo de Giges. Giges (¿-644 a. C.), primer rey de Lidia de la Dinastía Mermnada. Su reinado duró desde aproximadamente el 680 a. C. hasta el 644 a. C. En la primera década del siglo VII a. C., el antiguo imperio frigio fue conquistado por los cimerios, una tribu nómada. El famoso rey Midas había sido capaz de repeler la agresión una vez ayudado por el rey asirio Sargón II, pero en el 696/695 a. C. no hubo ayuda similar. Después de la batalla perdida, Midas se suicidó y la capital Gordio fue destruida. Frigia desaparecía así del mapa político. Aprovechando esta circunstancia, algunos líderes militares que tenían capacidad de ofrecer protección a determinadas regiones empezaron a crear pequeños reinos de su propiedad. Uno de ellos fue un hombre llamado Giges, el padre fundador de Lidia. Prácticamente nada se conoce de su llegada al poder, lo que fue objeto de las más diversas y fantásticas historias y relatos. El historiador griego Heródoto de Halicarnaso, quien escribió dos siglos después de la muerte de Giges, narra que Lidia estaba gobernada por un hombre llamado Candaules que creía que su esposa era la más hermosa. Para convencer a Giges lo convenció para verla desnuda, toda una ofensa en aquel entonces. En venganza, la esposa de Candaules dio a elegir a Giges entre morir él o matar al rey y hacerse con el trono (vid Heródoto, Historia (I, 7-14). Un siglo después, el filósofo Platón se inventó una historia increíble acerca de un supuesto anillo de Giges, el cual le permitía ser invisible y acceder de esta manera al poder. E incluso un autor posterior, Plutarco de Queronea, informa que un príncipe cario llamado Arselis de Milasa ayudó a Giges. Ésta es, al menos, una historia creíble, ya que está hasta cierto punto confirmado que existían estrechos lazos entre Lidia y Caria.

El nuevo rey de Lidia no tenía nada que temer del este ya que derrotó a los cimerios en el 679 a. C. Así pues, Giges podía embarcarse en una campaña de expansión hacia el oeste, hacia las ciudades griegas situadas en la costa occidental del Asia Menor. Giges atacó Mileto y Esmirna en vano, pero fue capaz de tomar Colofón, lo que dio a Lidia su primer puerto. Parece que también la Tróade quedó subyugada a Giges. Durante un siglo, su capital Adramitio se convirtió en feudo del príncipe de la corona lidia.

Desde ese momento, Lidia y Grecia tuvieron contacto. Giges inició una política que duraría más de un siglo: mientras atacaba a las ciudades griegas en Asia, ofrecía regalos generosos a los santuarios de la Grecia continental. El resultado fue que el oráculo desaconsejaba a las ciudades de la Grecia europea intervenir en ayuda de sus hermanas asiáticas. Éste fue uno de los diversos usos políticos que Giges hacía de su oro y plata, metales preciosos encontrados en el río Pactolo cerca de Sardes. Los arqueólogos han enseñado que durante el segundo cuarto del siglo VII a. C., es decir, durante el reinado de Giges en Lidia, Sardes se convirtió en una ciudad impresionante con casas reales cubiertas con tejas en el techo.

Así pues, el reinado de Giges empezó con éxito. Se ha asumido durante bastante tiempo que él mismo fue el responsable de un tratado con el nuevo faraón egipcio Psamético I (664 a. C.-610 a. C.), pero hoy en día las evidencias son exiguas. Sin embargo es cierto que mercenarios griegos y carios apoyaron a Psamético cuando se convirtió en rey expulsando a la guarnición asiria.

El argumento más fuerte en contra de la alianza lidio-egipcia es que Giges necesitaba a Asiria, por lo que no tendría sentido que apoyara a uno de sus enemigos. Una generación después de que los cimerios destruyeran Gordio, los nómadas regresaron. Giges se vio forzado a pedir ayuda el rey Asurbanipal (668 a. C.-631 a. C.). Se firmó un tratado y después de que Giges hubiera pagado el correspondiente tributo, asirios y lidios lucharon juntos contra los arqueros montados cimerios. En una ocasión, Giges envió prisioneros de guerra a Asurbanipal.

Sin embargo en el 644 a. C. las cosas se pusieron muy mal para los lidios. Un ejército cimerio, comandado por un hombre llamado Ligdamis (Dugdammê), derrotó al lidio, capturando la parte baja de Sardes, y continuando hacia el oeste, donde saquearon las ciudades griegas. Giges fue asesinado. Cuando Ligdamis volvía al este, fue derrotado por los asirios.

A pesar de que la invasión cimeria había sido sangrienta y destructiva, el reino de Giges sobrevivió. Giges fue sucedido por su hijo Ardis, y el fundador de la monarquía lidia fue enterrado en la llanura de Sardes, en el cementerio real de Bin Tepe.

Esto es todo lo que se conoce de Giges. De hecho, incluso desconocemos su nombre real, ya que Giges puede ser una traducción de la palabra luvia hûha ("abuelo"), lo que parece más un título que un nombre. Algunos eruditos bíblicos argumentan que Giges está detrás de la figura de Gog, gobernante de Magog, quien es mencionado en Ezequiel y en el Apocalipsis. Al menos una obra trágica del teatro griego fue llamada Giges. Según el autor romano Plinio el Viejo, Giges inventó los juegos de pelota.

 • Δαμόκλειος σπάθη espada de Damocles. El origen de la anécdota se localiza en una Historia de Sicilia escrita por Timeo de Tauromenio (c. 356 - 260 a. C.). Cicerón pudo haber leído esta historia en la obra de Diodoro Sículo e hizo uso de ella en su Tusculanae Disputationes V. 61 - 62.

Damocles fue al parecer un cortesano excesivamente adulador en la corte de Dionisio II, un tirano de Siracusa (Sicilia) del siglo IV a. C. Propagó que Dionisio era realmente afortunado al disponer de tan gran poder y riqueza. Dionisio, deseoso de escarmentar al adulador, se ofreció a intercambiarse con él por un día, de forma que pudiera disfrutar de primera mano su suerte. Esa misma tarde se celebró un opíparo banquete donde Damocles gozó siendo servido como un rey. Sólo al final de la comida miró hacia arriba y reparó en la afilada espada que colgaba atada por un único pelo de crin de caballo directamente sobre su cabeza. De súbito se le quitaron completamente las ganas de los apetitosos manjares y los bellos muchachos, y pidió al tirano abandonar su puesto, diciendo que ya no quería seguir siendo tan afortunado.

La espada de Damocles es una frase acuñada en alusión a este cuento para ejemplificar la inseguridad en que se instalan aquellos que ostentan un gran poder, pues no sólo pueden perderlo de golpe, sino todo lo demás, incluida la vida.

 • Δέδυκε μεν ἀ σελάννα καὶ Πληΐαδες primer verso de un conocido poema de Safo de Lesbos (entre 630/612-– 570 a. C. (la lengua es dialecto eólico)

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα καὶ Πληίαδες,
Μέσαι δὲ νύκτες, παρὰ δ᾿ έρχετ᾿ ὤρα
Ἔγω δὲ μόνα κατεύδω

Ya se ocultó la luna y las Pléyades,

es medianoche, pasa la hora

y yo duermo sola

 • δέκα λόγοι [trad. lit. del  hebreo עשרת הדברים Aseret ha-Dvarîm = diez palabras] el decálogo, los diez mandamientos: 1. Οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.. 2. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ. 3. Μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων. 4. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. ἁγιάζειν αὐτήν… 5. Οὐ φονεύσεις. 6. Οὐ κλέψεις. 7. Οὐ μοιχεύσεις. 8. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. 9. Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου. 10.  Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου.

 

 • Δὶς παῖδες οἱ γέροντες. Los ancianos son doblemente niños. En latín: Bis pueri senes. Título de una sátira  de Marco Terencio Varrón [Fragmentum XCIV]
 • Δότε κρότον καὶ πάντες ἡμας μετὰ χαρᾶς προπέμψατε [Acta est fabula, plaudite : Suetoni: Divus Augustus 99, 1] últimas paraules de l Emperador August
 • Δός μοι, ποῦ στῶ καὶ τὴν γῆν κινήσω [en su forma original, en griego siciliano: Δς μοι π στ κα τν γν κινάσω] dame un punto de apoyo y moveré la tierra. Arquímedes. El manuscrito más antiguo en que se menciona a la palanca, es parte de la Sinagoga o Colección Matemática de Pappus de Alejandría, una obra en ocho volúmenes que se cree fue escrita alrededor del año 340. En esta obra aparece la famosa cita de Arquímedes: «Dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo». A Arquímedes se le atribuye la primer postulación matemática formal del principio de la Palanca. [ en latín: Nihil nisi punctum petebat Archimedes, quod esset firmum & immobile, ut integram terram loco dimoveret]
 • Δρακόντειοι νόμοι leyes draconianas así llamadas por que Dracón impuso unas penas durísimas contra los delitos contra la propiedad. Cuenta Plutarco: ατς δ' κενος, ς φασιν, ρωτώμενος δι τί τος πλείστοις δικήμασι ζημίαν ταξε θάνατον, πεκρίνατο τ μν μικρ ταύτης ξια νομίζειν, τος δ μεγάλοις οκ χειν μείζονα [Vida de Solón, 17,1].
 • δῶρον τοῦ ποταμοῦ regalo del río [Herodoto: Αἴγυπτος, ἐς τὴν Ἕλληνες ναυτίλλονται, ἐστὶ Αἰγυπτίοισι ἐπίκτητός τε γῆ καὶ δῶρον τοῦ ποταμοῦ.
 • Εἰπών ἅ θέλεις, ἀντάκουε ἅ μή θέλεις  dient el que vols (ja que dius el que vols), escolta el que no vols (paremiògrafs bizantins)
 • ν οδα τι οδν οδα una sola cosa sé: que nada sé. Sócrates, parafraseado en la Apología de Socrates, de Platón
 • Ερηκα! Lo he encontrado!. Arquímedes
 • Μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ. una oreneta no fa estiu (Isop)
 • Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρά ars longa, vita brevis (Hipòcrates).
 • ὅπερ ἔδει δεῖξαι [que es ] lo que había que demostrar. Sentencia usada por muchos matemáticos antiguos, incluyendo a Euclides y Arquímedes, al final de las demostraciones o pruebas matemáticas para señalar que habían alcanzado el resultado requerido para la prueba.con que Euclides y Arquímedes acababan sus demostraciones. Hoy es más conocida la fórmula en su versión latina : Quod erat demonstrandum. Frecuentemente abreviada en  q.e.d..).

Algunas veces entre la gente de habla hispana se le atribuye a la sigla "Q.E.D.", de manera incorrecta, el significado “Queda Entonces Demostrado” ó "Queda Estrictamente Demostrado".

Hoy en día el uso de la sigla "Q.E.D." al final de las demostraciones matemáticas no es tan frecuente como lo fue en siglos pasados. Actualmente, y en especial en los documentos escritos en computadora, es frecuente el uso de símbolos como el cuadrado relleno () llamado por algunos el “Símbolo de Halmos” en honor a Paul Halmos, quien fue pionero en su utilización. A veces también se usa un cuadrado vacío (), o dos barras de división (//). Alternativamente, en lugar de utilizar símbolos, se escribe la palabra completa “Demostrado”, o "LQQD" (siglas de "Lo Que Queríamos Demostrar"). Otra posibilidad es la de finalizar las demostraciones con "c.q.d." (como queríamos demostrar / como queda demostrado). Unicode proporciona los caracteres U+220E (), U+25A0 (), y U+25A1 (). Más aún, Unicode indica que el cuadrado relleno (), como símbolo matemático, significa "Fin de la prueba" (en Inglés "End of proof") o también "Q.E.D.".
 • Οὖτις ἐμοὶ γ᾿ ὄνομα.  Nadie es mi nombre. Respuesta de Odiseo a Polifemo.  Como curiosidad: hay otro famoso marino en la literatura que adoptó el nombre de Nadie como forma de rechazo de toda identidad común con la sociedad humana; eso sí, lo hizo en latín: Nemo, capitán Nemo

  El capitán Nemo (Veinte mil leguas de viaje submarino y La isla misteriosa


 • Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.
 • Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι  la guerra es padre de todas las cosas [Heráclito]. Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.
 • Ποταμῷ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ. No es posible entrar dos veces en el mismo río (según Heráclito, ya que todo fluye)
 • Πολλὰ τὰ δεινὰ κ' οὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει.
 • Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. El hombre es el sueño de una sombra. Píndar. Pítica VIII.:
 • Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας. Trad del verso virgiliano de la Eneida: Quidquid id est timeo Danaos et dona ferentes
 • Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ. Ave maria, gratia plena, dominus tecum... salutació de l’arcàngel Gabriel a Maria .Evangeli de Lluc, 1.28,
 • Χαλεπὰ τὰ καλά. (Plató, La Republica, 4,435)
 • Ψυχῆς ἰατρεῖον hospital de l’ànima (inscripció sobre la porta de la Biblioteca d’Alexandria, segons Diodorus Siculus, Bibliotheca 1,49)
 • Ὦ Κρίτων […] τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρύονα. ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε. Oh Critón! Debemos un gallo a Asclepio. Entrégaselo y no te descuides. Últimas palabras de Sócrates a su amigo Critón, antes de beber la cicuta mortal. Como Asclepios era el dios de la medicina sus palabras se convierten en un intento de consuelo: la  muerte es curación de las penalidades de la vida, y como tal curación, genera la deuda al dios de la medicina 
 • Ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. oh, estranger, anuncia als lacedemonis que  aquí jeiem per haver complert les seves ordres. Epigrama de Simónides, emprat com a epitafi dels 300 espartans caiguts a la batalla de les Termòpiles