PRIMERA FASE:
ELECCIÓ DEL PROJECTE
Com entenem el treball per projectes
La relació entre llengua i projectes
La llengua, eina dels projectes
Fases del projecte: Elecció
Fases del projecte: Planificació
Fases del projecte: Desenvolupament
Fases del projecte: Avaluació
Aprendre llengua treballant per projectes
La relació de reciprocitat entre llengua i projectes
Intervenció del professorat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA LLENGUA ÉS L’EINA PER:
 
Copsar la motivació
 Argumentar i triar
Manifestar interessos
Seleccionar temàtiques diferents
Justificar i argumentar amb criteris objectius
Discutir i arribar  a un consens Convèncer
 
Definir
Activar els coneixements previs
Concretar el projecte,acotar, precisar el llenguatge
Explicitar els coneixements previs
Elaborar l’índex
Organitzar els coneixements en forma de guió
Deixar constància escrita del guió de treball
Tornar a la pàgina principal