Endarrere
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços
Avaluació

Endavant

 

 
Cèl·lula procariota

Esquerra: Bacteri Escherichia coli en el moment de la bipartició. El material genètic es concentra a les zones grogues.

Dreta: Dibuix esquemàtic de les parts d'un bacteri


 

 

Fins que es va inventar el microscopi electrònic (1934) els biòlegs creien que totes les cèl·lules tenien la mateixa estructura: membrana-citoplasma-nucli.
A partir d'aquest moment es va descobrir que alguns grups d'éssers vius unicel·lulars tenien una estructura diferent. Així doncs, podem parlar de:
  • Cèl·lules eucariotes:  Formen part de tots els animal i vegetals tot formant teixits, i també les trobem a la gran majoria de microorganismes (protozous, algues unicel·lulars i fongs unicel·lulars). Són les més abundants en el conjunt dels éssers vius. Tenen l'estructura clàssica membrana-citoplasma-nucli. La característica pròpia és que posseeixen un nucli amb membrana nuclear ben diferenciat del citoplasma. També tenen una sèrie d'orgànuls bastant complexos: ribosomes, aparell de golgi, mitocondris, , vacúols, lisosomes, reticle endoplasmàtic, cloroplasts ...  Dins el nucli trobem la cromatina que forma els cromosomes. Les cèl·lules eucariotes seran estudiades amb més detall en successives pàgines. Dins de les cèl·lules eucariotes podem observar algunes diferències entre cèl·lules animals i cèl·lules vegetals.
  • Cèl·lules procariotes: La principal característica és que no posseeixen membrana nuclear. En general són mes petites que les eucariotes, més primitives i no formen teixits especialitzats. Només les trobem en dos grups de microorganismes: bacteris i cianobacteris. Tenen una membrana plasmàtica però a més a més tenen una paret cel·lular que no és de cel·lulosa sinó d'una altra substància anomenada mucopolisacàrid. Els únics orgànuls que té són els ribosomes, més petits però molt nombrosos, i la resta de funcions (respiració, algunes la fotosíntesi...) les fan en uns plecs de la membrana anomenats mesosomes. Tenen un únic cromosoma anul·lar o circular bastant enrotllat i d'estructura senzilla. A la membrana poden tenir cilis (molts filaments i curts) o flagells (pocs filaments i molt allargats) que els permeten el moviment. 

 
Esquerra: Dibuix esquemàtic d'una cèl·lula animal.

Dreta: Dibuix esquemàtic d'una cèl·lula vegetal.

Si cliqueu a sobre podreu trobar més informació de cadascuna d'elles.

Un cop les hàgiu llegit torneu aquí i intenteu identificar cadascuna de les parts i dels orgànuls.


 

ÍNDEX
Història
Generalitats
Estructura cel·lular
Cèl·lula procariota i eucariota
Cèl·lula animal
Cèl·lula vegetal
Galeria d'imatges
Enllaços interessants
Avaluació
Cromatina
Cromosomes
Nucleoplasma
Nuclèol
Membrana nuclear
Reticle endoplasmàtic
Aparell de Golgi
Mitocondri
Lisosomes
Cloroplast
Vacúol
Ribosomes