L
GLOSSARI
  SUMARI

 

 

  A
Absolutisme

Sistema polític dominant en la major part d'Europa a principis del segle XVIII. En el qual el rei té tots els poders (legislatiu, judicial i executiu) sota el seu control.

L'ideal de rei absolut era Lluís XIV de França, l'anomenat Rei Sol.

Alguns pensadors com Bossuet defensaven que els reis havien rebut el poder directament de Déu, i per això, cap llei ni institució podia estar sobre d'ells.


Acadèmia

Institució que es dedica a l'estudi d'un camp de coneixement.El nom d'Acadèmia prové de l'escola atenenca del filòsof Plató (akadémeia), fundada al voltant de l'any 385aC.

Durant els segles XV i XVI van ser llocs de trobada d'estudiosos on es va desenvolupar i difondre els estudis humanístics.


Acròpoli

A les antigues ciutats gregues era el recinte emmurallat situat en un lloc elevat per facilitar la seva defensa. Allà es construïen els temples i alguns edificis importants, a més en cas de conflicte es refugiava la població.


Activitat econòmica

És qualsevol procés mitjançant el qual obtenim els productes i els serveis que cobreixen les nostres necessitats.


Afrikakorps
Tropes alemanyes enviades al nord d'Àfrica durant la 2ª Guerra Mundial per ajudar a les tropes italianes de Mussolini que van fracassar durant l'ofensiva d'Egipte.

Àgora
Plaça principal de les ciutats gregues antigues, centre de cultes religiosos i de la vida política (assemblees, etc)

Agricultura

Art de conrear la terra. Apareix al neolític (fa uns 10.000 anys) i va comportar una veritable revolució.

Hi han diversos tipus d'agricultura:

 • Agricultura de la sabana, es practica a països de clima tropical de l'Àfrica subsahariana i a zones d'Amèrica i l'Àsia. Al voltant dels poblats hi ha una circunferència d'horts on es fa una rotació de conreus.
 • Agricultura de mercat, té com a objectiu obtenir el màxim benefici.
 • Agricultura de plantació, és un tipus d'agricultura de mercat situada a països tropicals subdesenvolupats on una gran companyia obté productes que tenen un alt valor afegit als mercats internacionals.
 • Agricultura de seca, els conreus només reben aigua quan plou
 • Agricultura de regadiu, l'agricultor aporta l'aigua que les plantes necessiten a través de diferents sistemes artificials de reg.
 • Agricultura ecològica o sostenible, pràctica agrícola que té com a finalitat no agredir el medi ambient.
 • Agricultura extensiva, tendeix a obtenir el benefici econòmic més pel baix preu del cost d'explotació que no pas per uns rendiments elevats.
 • Agricultura intensiva, obté un rendiment alt utilitzant el sòl de forma continuada, per mitjà d'una adequada alternança de conreus.
 • Agricultura irrigada monsònica, es practica al sud-est asiàtic on les pluges abundants durant el monsó d'estiu inunden els camps facilitant el conreu de l'arròs.
 • Agricultura itinerant o d'artiga, és el sistema més arcaic que existeix i avui en dia encara es practica a zones intertropicals. Es tracta de tallar i després cremar la zona boscosa que es vol conrear. Un cop s'ha exhaurit el sòl es busca altra parcel·la.
 • Agricultura de subsistència o tradicional, amb la producció obtinguda cobreix les necessitats d'alimentació d'una família pagesa en més del 50%, i a la qual aquesta família aporta la totalitat del treball i del capital.

Aiguamolls
Àmplies extensions de terres baixes al costat de la costa, amb freqüència s'inunden d'aigua de mar o riu.

Al-Qaida
Organització militar fundada per Bin Laden que té com objectiu escampar la yihad (guerra santa) arreu del món.

Albufera
Llacuna o llac d'aigües poc profundes que es localitza a les costes baixes i està separada del mar per una franja de terra estreta anomenada barra.

Alcàsser
Antic palau fortificat situat a la part alta de les ciutats musulmanes.

Alcorà
Llibre sagrat pels musulmans que conté les predicacions del profeta Mahoma.

Alfòndecs
Conjunt d'edificis d'origen musulmà que funcionaven com grans magatzems on els comerciants guardaven les mercaderies.

Almohades
Dinastia musulmana d'origen berber que van dominar el nord d'Àfrica i la península ibèrica entre el 1147 i el 1269.

Almoràvits
Poble nòmada bèrber del Sahara. Al segle XI fundaran la quarta dinastia del Marroc i van ser cridats per les taifes de la península ibèrica per aturar l'avenç dels regnes cristians.

Altitud
Altura d'un terreny mesurada sobre el nivell del mar. A Espanya es pren de referència l'altura mitjana del mar a la ciutat d'Alacant.

Amfiteatre

Tipus d'edificació realitzada per l'arquitectura romana que tenia com objectiu celebrar les lluites de gladiadors.

Activitat relacionada:


Amnistia

Decisió del poder públic per raons polítiques que esborra la pena de determinats delictes. Per norma s'aplica després d'un canvi de règim polític amb els presos polítics.


Anaformosis

Dibuix deformat d'un objecte que, vist des d'un cert punt de vista o per reflexió en un mirall corb, apareix regular, sense cap deformació.

Activitat relacionada:


Anarquisme

Conjunt d'idees filosòfiques i polítiques que tenen en comú el rebuig a l'estat (i a qualsevol forma d'autoritat) i aspiren a substituir-lo per l'associacdió voluntària entre les persones.


Anticicló

Regió de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més alta que la de les àrees que l'envolten, comporta un temps estable (el que anomanem popularment bon temps). És considera anticicló quan la pressió està per sobre de 1013 mil·libars o quan la regió que l'envolta té una pressió inferior.

L'aire que està al seu interior descendeix lentament i degut a l'efecte de Coriolis conmença a giran. A lñ'hemisferi nord gira en sentit horari i al sud en esentit antihorari.


Antic Règim

Conjunt Conjunt de relacions socials, econòmiques i polítiques que caracteritzaven les societats d'Europa occidental entre els segles XVI-XVIII. Té tres característiques:;

 • Societat estamental.
 • Sistema econòmic basat en l'agricultura, ramaderia i treball artesà.
 • Sistema polític predominant era la monarquia absoluta. Al segle XVIII alguns monarques van desenvolupar el despotisme il·lustrat.

Apicultura

Activitat ramadera dedicada a la cria d'abelles i a aprofitar els productes que fabriquen.


Aqüeducte

Tipus d'edificació perfeccionada per l'arquitectura romana que tenia com objectiu bastir d'aigua a les poblacions.


Aqüicultura

Cria en captivitat o en un ambient controlat d'organismes animals i vegetals aquàtics.


Aqüífer

És un embassament subterrani d'aigua. L'aigua s'infiltra cap a l'interior als terrenys porosos però quan arriba a una capa formada per roques impermeables, s'estanca i es deposita formant l'aqüífer.


Àrab

Terme que es refereix als habitants d'Aràbia i als seus descendents.


Arc

Estructura arquitectònica que mitjançant l'ús de formes corbades serveix per a cobrir un espai. Hi han de diferents tipus:

 • Arc de mig punt, té forma semicircular i té el centre a la línia d'arrencada.
 • Arc ogival, format per l'encreuament de dos arcs de mig punt i que resulta una llança més o menys apuntada, amb variacions durant els ss XIII i XV.
 • Arc de ferradura, aquest tipus d'arc té una circumferència de més de 180° amb el centre situat per sobre de la línia d'arrencada
 • Arc lobulat, compost de lòbuls, sempre en nombre imparell
 • Arcbotant, És un element estructural exterior amb forma de mig arc que transmet part de l'empenta de les voltes sobre un contrafort o estrep exterior de l'edifici, adossat al mur d'una nau.

Activitat relacionada:


Arc de Sant Martí

L'arc iris o arc de Sant Martí és un fenomen òptic complex, perquè es produeixi són necessaris dos elements: pluja i raigs solars. Però aquests dos elements s'han de barrejar correctament, depèn des de quin punt incideixin els raigs solars i on estigui la pluja.

Activitat relacionada:


Aristocràcia

Grup social format pels nobles d'un país. Al llarg de la història aquest grup a estat considerat privilegiat i antigament exercien el poder.


Àrea metropolitana

Regió urbana al voltant d'una ciutat principal que li dona el nom i que exerceix de pol d'atracció. Les ciutat satèlits que envolten a la ciutat principal fan funcions de ciutats dormitori, industrials, comercials,...


Àrquitectura de ferro

La Revolució Industrial va tenir uns efectes intensos sobre l'arquitectura (introducció de nous materials com el ferro i el vidre, l'acer i el formigó). Un dels estils que van aparèixer va ser l'arquitectura de ferro lligada a la possibilitat d'edificar més ràpid, més complex i a preus més barats.


Àrquitrabat

Sistema constructiu on la coberta està realitzada amb elements horitzontals, és el sistema de construcció més antic de la humanitat.


Asteca

Civilització precolombina situada a la vall de Mèxic. El seu imperi se sustentava en l'aliança de tres ciutats: Tecnochititlán, Texcoco i Tlacopán.


Astrolabi

Instrument d'orientació basat en la posició de les estrelles.


Atmosfera

Capa gasosa que envolta la Terra. L'atmosfera terrestre regula la temperatura del planeta i el protegeix dels rajos solars.

Capes de l'atmosfera:

1. A l'atmosfera, seguint el criteri de les diferències de temperatura, distingim 5 capes:

 • Troposfera. Arriba fins uns 12km i es on es produeixen els fenòmens meteorològics.
 • Estratosfera. Fins uns 50km, és molt important perquè a uns 30km es troba la capa d'ozò (impedeix que la radiació ultraviolada arribi a la superfície terrestre). Veure Forat de la capa d'ozó
 • Mesosfera. Va dels 50km fins als 80km.
 • Termosfera. Arriba fins els 600km.
 • Exosfera. És l'ultima capa i arriba fins uns 10.000km.

2. Segons la composició química distinguim dos capes:

 • Homosfera. Arriba als 100km, la composició química és uniforme
 • Heterosfera. Els gasos estan disposats per capes o estrats.
Atol

És una illa de corall que es troba al oceans tropicals en forma d'anella que envolta una llacuna central poc profunda.


Àustries, Casa dels

La Casa dels Àustries és el nom amb el que es coneix la dinastia dels Habsburg que va regnar a Espanya entre els segles XVI i XVII. Van governar els següents reis:

 • Felip I
 • Carles I d'Espanya i V d'Alemanya
 • Felip II
 • Felip III
 • Felip IV
 • Carles II

Autarquia

Política econòmica que té com a objectiu aconseguir que el país produeixi tot el que necessita, per evitar importacions de l'estranger.


Avicultura

Activitat ramadera dedicada a la cria d'aus.


  B

Balança comercial

És la diferència entre el valor dels béns o mercaderies que un país exporta i els que importa.


Balança de pagaments

Són els intervanvis totals d'un país amb la resta del món. Per fer-ho s'han de tenir en compte la balança comercial i els moviments de capital i transaccions financeres.


Bàndol "nacional"

Nom que se li va donar a la zona dominada pels insurrectes durant la Guerra Civil Espanyola.


Bandolerisme

Activitat criminal duta a terme per bandes armades.

A Catalunya entre els segles XVI i XVII el món rural va pagtir una profunda crisi que va causar l'aparició del bandolerisme.


Bàrbar

A l'antiga roma els romans anomenaven bàrbars als estrangers, a les civilitzacions que envoltaven el seu territori. El mot era utilitzat de manera despectiva (percebien aqueslles civilitzacions com inferiors, brutals, poc evolucionades)


Barril de Brent

El petroli brent és un tipus de petroli lleuger ideal per produir benzina. El barril de Brent (42 galons USA o uns 159 litres) cotitza a International Petroleum Exchange (IPE) de Londres i és la marca de referència als països europeus.


Barroc

Amb el nom de barroc es coneix el període de la història cultural d'occident comprès entre l'any 1600 i mitjan del s. XVIII.

Les principals característiques són:

 • Va ser una conseqüència de la lluita religiosa entre la Reforma protestant i la Contrareforma catòlica que va provocar un canvi en la mentalitat (triomf dels sentiments exaltats)
 • Visió més mística, molt influïda per la religió.
 • Revolució científica i aparició de nous mètode d'investigació (empirisme i racionalisme)
 • Els tres científics més importants van ser: Galileu, Kepler i Newton.

Característiques de l'art barroc:

 • Igual que l'art renaixentista es va basar en les formes clàssiques.
 • L'artista busca la realitat (no com al renaixement on buscaven la bellesa idealitzada) i exaltar els sentiments de l'espectador.
 • Obres plenes de moviment.
 • Línies corbes i contrastos de llum i color.
 • Decoració abundant.
 • La literatura va assolir un dels seus moments d'esplendor amb autors com l'anglès Shakespeare, el francès Molière o els castellans Cervantes, Lope de Vega i Calderón de la Barca.
 • A la música també amb compositors com Vivaldi, Händel o Bach. En aquesta època es van escriure les primeres òperes.

Activitat relacionada:


Baby boom

Expressió anglesa utilitzada per denominar l'augment sobtat de la natalitat en un període de temps.


És tot aquell objecte que satisfà una necessitat i té un valor.


Beats

Manuscrits religiosos fets per monjos durant l'Edat Mitjana amb il·lustracions de gran bellesa.


Benefici

A una activitat econòmica és el resultat de la diferència entre les despeses i els ingressos.


Berber

Poble del nord d'Àfrica.


Bifaç

Bifaç o destral de mà de pedra, per norma sílex, que tallava per les dues cares utilitzat durant el paleolític.


Biodiversitat

Quantitat d'espècies d'éssers vius que hi ha en un lloc determinat. Les selves són els ecosistemes amb major biodiversitat del planeta.


Bioma

És una gran unitat de classificació dels paisatges de la Terra. Cada bioma té unes condicions climàtiques i geogràfiques similars que fa que tinguin una fauna i flora típiques.

ZONA CLIMÀTICA CLIMA BIOMES
Zona Freda Polar

Tundra

Bosc boreal o Taigà

Banquisa polar

  Alta muntanya

Tundra d'alta muntanya

Vegetació varia amb l'altitud

Zona Temperada Mediterrani Bosc mediterrani
  Atlàntic o oceànic

Boscos atlàntic o temperats caducifolis

  Continental

Bosc boreal o Taigà

Estepes

Zona Càlida Equatorial Selva
  Tropical Sabana
  Desèrtic Desert


Bipartidisme

Sistema polític que afavoreix el desenvolupament de dos partits polítics (veure definició) i que genera una exclusió de la resta de partits.

El sistema electoral dels Estats Units és el millor exemple de bipartidisme. El poder es reparteix entre dos partits:

 • Partit demòcrata. És considerat un partit liberal (veure definició liberalisme)
 • Partit republicà. Més conservador i liberal que el partit demòcrata.

Blitzkrieg

Tàctica militar que consisteix a concentrar tota la força en un punt de les defenses per trencar les seves línies. En un primer moment intervé l'aviació bombardejant aeroports o l'aviació enemiga, posteriorment actuen els blindats amb l'ajuda l'artilleria.

Durant la 2ª Guerra Mundial l'exèrcit nazi va aconseguir importants victòries a Polònia i a França utilitzant la Blitzfrieg però va resultar inútil amb la invasió de l'URSS.


BM

Sigles de Banc Mundial. Aquesta organització econòmica d'àmbit internacional va ser fundada el 1944, el seu objectiu és reduir la pobresa al món i millorar el nivell de vida de la població.

Concedeix préstecs amb interessos baixos i sense interessos als països subdesenvolupats per crear o millorar les seves infraestructures.

Són membres accionistes 184 països. Els accionistes principals són EE.UU, Japó, Alemanya, França i el Regne Unit.


Bocage o camps closos

És un tipus de paisatge agrari format per camps de mida desigual tancats per closos d'arbres espessos i alts.


Boira

La boira és un núvol baix que està fregant el terra. Les microscòpiques gotes d'aigua que estan en suspensió dins del núvol redueixen la visibilitat. Segons les convencions internacionals perquè sigui considerada boira la visibilitat ha de ser inferior a 1km.

Es classifiquen segons els seu origen en: d'irradiació, d'advecció, frontals i d'evaporació.

Activitat relacionada:


Bolxevics

Facció del Partit Socialdemòcrata Obrer Rus. Liderats per Lenin eren els més radicals i es van escindir el 1903 degut a les dispustes amb l'altra facció, els menxevics.


Borbons

Dinastia d'origen francès que va governar a Espanya a partir dels segle XVIII.


Borsa

Institució financera destinada a la compra i venda d'accions i altres títols.

Els agents de borsa són les empreses que es dediquen a comprar i vendre accions en les borses de tot el món, en nom de les persones particulars i de les empreses que contracten els seus serveis.


Botifler

Nom despectiu que se li va donar als partidaris de Felip V durant la guerra de successió a Catalunya. Originàriament volia dir que es tenia les galtes inflades.


Bretxa digital

Expressió que fa referència a la diferència socioeconòmica entre aquelles regions del món tenen accés a les TIC (veure definició) i les que no.


Brigades internacionals

Unitats militars formades per voluntaris procedents de diferents països del món que van acudir a lluitar a Espanya a favor de la República.


Brúixola

Instrument d'orientació que indica la situació geogràfica del nord.


Budisme

Religió fundada per Buda a l'Índia cap al 500aC . Els seus seguidors creuen en la reencarnació i per aquest motiu li donen una gran importància al seu jo intern.


Burgès

Terme que fa referència a la classe social caracteritzada per posseir els mitjans de producció i el capital, actualment té una connotació despectiva "empresari enriquit".

Originàriament feia referència a un habitant del burg o barri comercial i artesanal de les ciutats medievals.


Burocràcia

És el conjunt de normes, regles i tràmits que regeixen l'administració d'un estat o regió. Aquest terme s'aplica sovint de manera despectiva per fer referència a la ineficàcia i malbaratament de recursos d'un estat o regió.


 
  C
Caciquisme

Forma de govern local en un àmbit rural on un líder que posseeix a les seves mans tot el poder econòmic (cacic) manipula les eleccions segons els seus interessos.


Caça de bruixes

Política que va engegar el senador Mc Carthy als anys cinquanta en un moment de gran tensió de la guerra freda amb l'URSS. Tota persona sospitosa d'espionatge soviètic o de ser simpatitzant del comunisme era acusada i jutjada durament, el cas més extrem va ser el del matrimoni Ethel i Julius Rosenberg que van ser executats a la cadira elèctrica.


Calador

Lloc apropiat per fer la pesca perquè es concentren grans quantitats d'espècies. Els millors caladors són on les plataformes continentals són extenses.


Califa

Títol que designava a la màxima autoritat política i religiosa de l'islam.


Call o jueria

Antigament així era designat el barri habitat pels jueus.


Camps d'extermini

Instal·lacions que l'Alemanya nazi construí durant la 2ª Guerra Mundial per exterminar milions de persones.


Canceller

Màxim dirigent del govern d'Alemanya.


Canvi climàtic

Qualsevol alteració del clima del planeta ja sigui per causes naturals o antròpiques.

Els climatòlegs afirmen que l'efecte hivernacle està darrera del canvi climàtic actual.


Capitulació

Conveni amb el qual s'estableixen les condicions de rendició d'un lloc o exèrcit.


Capes de la Terra

La Terra està composta per tres grans capes concèntriques:

 • Escorça, és la capa més externa. És una cap sòlida i fina que només ocupa l'1% del nostre planeta. Té una profunditat d'uns 12km sota els oceans i de 70 sota els continents.
 • Mantell, és la capa intermèdia de la Terra i representa el 85% del volum del planeta. Està dividida en matell superior que va dels 70 fins als 700km i matell inferior que va dels 700 fins als 2.900km de profunditat. Està compost pel magma.
 • Nucli, és la capa més profunda. Va dels 2.900 a més de 6.000km de produnditat. Està composta per materials pesats (líquids i sòlids) que es troben a temperatures molt elevades.

Caravel·la

Vaixell de vela utilitzat als segles XIV i XVII. Va suposar una autèntica revolució perquè combinava veles quadrades, que li permetien agafar velocitat, i veles triangulars, amb les quals maniobrava. D'aquesta manera podia portar molta càrrega i tenir més autonomia per fer viatges molt llargs.

Els castellans i els portuguesos van utilitzar aquests vaixells per fer els seus descobriments geogràfics.


Cardo maximus

A les antigues ciutats romanes era el carrer principal que anava de nord a sud dins del seu pla ortogonal. Aquest carrer s'encreuava amb el decumanus formant el forum o plaça principal.

Activitat relacionada:


Carrerades reials

Xarxa de camins que recorrien la península ibèrica de nord a sud per facilitar el desplaçament dels ramats. El rei Alfons X l'any 1273 les va regular per edicte.


Càrtel

Associació d'empreses dedicades al mateix sector que arriben a aacords per eliminar la competència (fixant preus i compartint beneficis)


Cartes de poblament

Privilegis que els reis concedien a grups de persones per repoblar certes zones després de la reconquesta.


Cartes de llibetat i privilegis

Concessió efectuada pels reis europeus sobre els seus habitants reconeixent algun dret o llibertat. A l'Edat Mitjana molts monarques ueropeus les van utilitzar per afeblir el poder de la noblesa i del clergat.


Casa de contractació d'Índies

Organisme creat el 1503, amb seu a Sevilla, per la corona de Castella per controlar el comerç amb Amèrica.


Catalunya Vella i Nova

Amb el nom de Catalunya Vella s'anomenava als territoris conquerits pel reis francs, situats al nord del riu Llobregat.

Els territoris conquerits als musulmans amb posterioritat, al sud del riu Llobregat, rebien el nom de Catalunya Nova.


CBD

Són les sigles de central business district o downtown. En geografia urbana aquest terme s'utilitza per designar el centre de les ciutats anglosaxones. Es caracteritza per una gran concentració de començos, oficines, grans empreses,...la tipologia d'edificis són grans gratacels.

A les ciutats europees l'anomanem casc antic i la tipologia és diferent degut a que són ciutats molt més antigues que les anglosaxones.


CCOO

Comissions Obreres (CCOO) és una organització sindical espanyola fundada durant els anys 1960 oposada al règim franquista.


CECA

La Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA) fou una organització creada el 1951 per França, Alemanya, Itàlia i el Benelux per liberalitzar el comerç d'aquests dos productes.


CEDA

Confederació Espanyola de Dretes Autònomes (CEDA) fou una coalició de partits de dretes dirigida per Gil Robles que es va formar durant la 2ª República. Durant el bienni conservador (1933-35) van entrar al govern i això va originar una violenta revolució dels partit d'esquerres, anomenada revolució d'octubre.

Va ser el principal grup polític que va recolçar el cop d'estat contra la República del 16 de juliol de 1936.


CEE (Comunitat Econòmica Europea)

Organització creada el 1957 amb el Tractat de Roma que van signar 6 països (França, Itàlia, Alemanya i el Benelux) amb la finalitat de crear una mercat econòmic comú.

La CEE va ser absorvida per la UE (veure definició) el 1991. Els objectius de la UE són més amplis i a més de la unió econòmica i busca una unió política i social.


CiU

Convergència i Unió és un partit polític fundat el 1978 i d'ideologia catalanista i de dretes.


Ciutat

El terme ciutat pot ser definit com un nucli residencial amb una alta densitat de població. Aquesta definició és poc precisa i per diferenciar una ciutat d'un poble s'apliquen una sèrie de premises:

 • Grandària. El nombre d'habitants a partir del qual es considera ciutat varia d'un estat a un altre. A Suècia es considera ciutat a partir de 200 habitants, als Estats Units 2.500 i a Espanya 10.000.
 • Densitat de població. L'hàbitat urbà es caracteritza per unes altes densitats.
 • Activitats econòmiques de la població. A les activitats es concentre activitats secundàries i terciàries.
 • Paisatge. Es barregen tota mena de construccions com blocs d'habitatges, vies de comunicació, zones verdes,...

Ciutat difusa

Terme que fa referència a les grans àrees urbanes que s'estenen sobre el territori sense que quedi molt clar on acaba i on comença la ciutat.


Civilització

Terme utilitzat per referir-se a societats avançades o complexes que ocupen una gran àrea de la Terra.

Actualment distingim les següents civilitzacions:

 • Occidental
 • Iberoamericana
 • Islàmica
 • Eslava
 • Xinesa
 • Japonesa
 • Àfrica negra
 • Hindú

Clarobscur

Tècnica pictòrica basada en el joc de llums i ombres. Va ser desnvolupada durant el cinquecento pels pintros flamencs i italians.

La tècnica va assolir la seva maduresa durant el barroc de la mà de Caravaggio.Veure definició tenebrisme.


Climatologia

Ciència del clima, que estudia els factors que el produeixen, els seus elements, la seva distribució sobre la superfície de la Terra i la influència sobre els éssers vius.

No s'ha de confondre amb el terme meteorologia. De fet el temps (meteorologia) fa referència a l'estat de l'atmosfera en un moment i regió determinada i el clima (climatologia) a la mitjana de temps meterològics d'una regió concreta.


Climograma

Un climograma és un gràfic que reflecteix el clima d'un lloc determinat.

A la gràfica figuren les temperatures (representades amb una línia vermella) i les precipitacions (representades amb un rectangle blau) mitjanes de cada mes i del seu anàlisi es pot interpretar el clima al qual pertany.

Per interpretar un climograma hem de tenir en compte els aspectes bàsics següents:

 • En primer lloc s'ha d'observar si els valors totals de temperatura i precipitació són alts o baixos.
 • Després cal analitzar l'oscil·lació tèrmica, és a dir, la diferència en graus centígrads (ºC) entre el mes més càlid i el mes més fred.
 • A continuació cal valorar el ritme estacional de les precipitacions (en quina estació o estacions es concentren)
 • Finalment, cal analitzar si hi ha sequera estival. Es dóna quan la barra de les precipitacions està per sota de la línia de les temperatures.

Activitat relacionada:


CNT

Confederació Nacional de Treballadors (CNT) és un sindicat d'ideologia anarquista fundat el 1910 a Barcelona.

Va arribar a ser el sindicat majoritari a Espanya i durant la Guerra Civil va arribar a formar part del govern republicà.


Codi d'Hammurabi

És un dels codis de lleis més antics que existeixen (1.800aC). Les llesi es van gravar en una pedra basàltica de 2 metres d'alçada.


Coexistència pacífica

Política exterior que Nikita Khruixtxov va engegar quan va assolir el poder del PCUS l'any 1955. Dins del procés de desestalinització, després de la mort de Stalin el 1953, Khruixtxov pretenia augmentar el nivell de vida de la població reduint despeses militars. Per tant era del tot necessari iniciar una nova etapa amb els Estats Units de distensió.


Colònia

Territori ocupat per un estat i situat fora de les seves fornteres. L'estat que ocupa aquest territori s'anomena metròpoli.


Colònies industrials

Complexos industrials instalats fora dels grans nuclis de població i a la vora d'un riu. A més de les fàbriques es localitzaven els habitatges dels obres, l'escola, l'església, el casino, l'economato,...

A Catalunya van proliferar força al llarg dels rius Ter i Llobregat.

L'objectiu era doble:

 • Abaratir els costos de producció
 • Aillar els obrers de l'ambient de revolta obrera

Columna

Són elements de suport vertical, generalment circular. A Occident la columna és essencialment mediterrània i les seves proporcions són tan elaborades com les d'una escultura.

Activitat relacionada:


Comarca

Forma d'organització territorial establerta a la Comunitat Autònoma de Catalunya, actualment hi han 41 comarques a Catalunya.


COMECON

El Consell d'Ajuda Econòmica Mútua (COMECON) va ser un organisme creat per l'URSS el 1949 per coordinar les democràcies populars (veure definició) i l'URSS. De fet era una rèplica a la soviètica del Pla Marshall americà (veure definició).


Comerç

Conjunt d'activitats que tenen com a objectiu intercanviar béns i serveis i que posen en contacte el productos (oferta) i el consumidor (demanda). Hi han dos tipus:

 • Comerç interior. Es desenvolupa dins les fronteres d'un estat.
 • Comerç exterior. Es l'intercanvi de béns i serveis entre difernets països.

Comerç just

Forma alternativa de comerç que té com objectiu canviar les relacions comercials entre els països desenvolupats i els subdesenvolupats. Els productes que es venen han de segui unes normes:

 • Que durant l'elaboració del producte no hagi existit cap tipus d'explotació laboral.
 • No acceptar ma d'obra infantil.
 • Ser respectuoso amb el medi ambient

Compromís de Casp

Reunió de notables dels regnes de la corona d'Aragó (Aragó, València i Catalunya) el 1412 després de la mort sense descendència del rei Martí I l'Humà. Allà van acordar escollir com nou rei a Ferran I d'Antequera del casal castellà dels Trastàmara.


Comuna

Subdivisió administrativa menor que pot correspondre a una zona rural, urbana o mixta.


Comunisme

Conjunt d'ideologies i forma d'organització social, econòmica i política que proposen la socialització dels mitjans de producció i rebutgen la propietat privada.

Tot i que la base del comunisme és el marxisme no són el mateix, el comunisme ha tingut altres aportacions importants. De fet existeixen moviments comunistes allunyats de les teories marxistes.


Concili ecumènic

Congrés de bisbes i altres representants de l'Església per tractar sobre afers relacionats amb la pràctica de l'església.


Concordat

Acord entre el Vaticà i un altre estat.


Consell d'Índies

Organisme creat per Carles V amb l'objectiu d'assessorar al monarca sobre el govern d'Amèrica.


Constitució

Document on queden establertes totes les regles i normes que regulen un estat i de les que són responsables el govern i els ciutadans.

A Espanya s'han promulgat les següents:

1812
Promulgada a Cadis durant l'ocupació napoleònica i anomenada "la pepa" perquè va ser promulgada el dia de Sant Josep (19 de març)
1837
Va substituir la de 1812 però no va ser tan avançada.
1845
Molt conservadora, limita la llibertat de premsa i el dret de vot només als més rics. Va ser promulgada durant l'etapa coneguda com Dècada Moderada (1844-54)
1856
"Non nata" perquè no va arribar a entrar en vigor.
1869
Molt avançada per l'època (reconeixia llibertats democràtiques plenes, sufragi universal masculí, la soberania nacional i establia una monarquia democràtica)
1876
Proclamada per Cánovas del Castillo un cop aconseguida la restauració borbònica. Proclamava la confessionalitat de l'estat i la soberania compartida entre les Corts i el rei, al qual es concedien molts poders.
1931
Instaura una República democràtica.
1978
És l'última, proclama un sistema democràtic i adopta com forma de govern la monarquia parlamentària.

Contrafort

Pilar sortint que fa de reforç perquè resisteixi la volta.

Activitat relacionada:


Contrareforma catòlica

Moviment reformador en el si de la meteixa Església catòlica amb l'objectiu de frenar la Reforma protestant.

El 1545 es va reunir el concili ecumènic de Trento (que va durar fins l'any 1563) on es van prendre aquestes resolucions:

 • Confirmar la doctrina elaborada per l'Església.
 • Fundar seminaris per a la formació de sacerdots.
 • Crear nous mitjans per estendre la doctrina catòlica.

Conurbació

Procés urbà d'unió de diverses àrees metropolitanes.


Conversos o judeoconverosos

Nom que van rebre a Espanya els jueus que es van convertir al cristianisme.


Coordenades geogràfiques

És un sistema d'ubicació espaial que utilitza dos coordenades (latitud i longitud) per determinar la situació de les posicions sobre la superfície terrestre.

 • Latitud: És la distància d'un paral·lel respecte de l'equador. Va des de 0º (equador) fins a 90º (pols) i pot ser nord (N) o sud (S) segons si el punt és a l'hemisferi nord o al sud.
 • Longitud: És la distància d'un merridià respecte del meridià de Greenwich. Va des de 0º fins a 180º i pot ser est (E) o oest (O) segons si el punt és a l'hemisferi oriental o a l'hemisferi occidental.

Activitat relacionada:


Cop d'estat
Usurpació per la força del poder vigent a un estat per un grup de persones (per norma militars). Sol produir-se en un context de forta crisi econòmica i social.

Corrents marins
Són desplaçaments de grans masses d’aigua, semblant a rius, que circulen pels oceans

Crac del 1929
Va ser la fallida de la Borsa de Wall Street a Nova York el 24 d'octubre de 1929 i va comportar una crisi d'abast mundial.

Creixement real

Diferència el creixement vegetatiu i el saldo migratori d'una població.


Creixement vegetatiu o natural

Diferència anual entre el nombre de nascuts i el nombre de morts.


Cristianisme

Religió monoteista que té més de 2.000 anys basada en els ensenyaments del profeta Jesús. Els seus seguidors s'anomenen cristians i consideren a Jesús el seu profeta i a Déu com a únic Déu.

El cristianisme s'ha dividit en diverses branques:

 • Catolicisme. Doctrina de l'Església Catòlica que comprèn totes les esglésies que estan en comunió amb el Papa de Roma. Els seus seguidors reben el nom de catòlics.
 • Ortodox. Els seus seguidors no reconeixen al Papa de Roma, en canvi, consideren que la seva autoritat recau en el Patriarca de Contastinoble. Es van dividir dels catòlics a partir del Cisme d'Orient (1054)
 • Protestantisme. Branca del cristianisme que sorgirà com a conseqüència de la Reforma protestant de Matí Luter (veure definició Reforma luterana)

Crisi del 98

Etapa viscuda a Espanya després de la pèrdua de les últimes colònies (Cuba, Filipines i Puerto Rico) on va sogir un sentiment de frustració i pessimisme en la societat.


Crisi del petroli de 1973

Va ser una gran crisi econòmica mundial que va comportar una profunda transformació de les estructures econòmiques dels països desenvolupats.

Les causes són diverses però el detonant final va ser quan els països de l'OPEP van decidir augmentar el preu del barril de petroli arran de la Guerra del Iom Kippur.


Croades

Sèrie de campanyes militars, de caràcter reiligiòs, amb l'objectiu d'alliberar Terra Santa (Jerusalem) dels musulmans. Es van portar un total de 8 entre els segles XI i XIII promogudes pels nobles europeus.


Cubisme

Moviment artísitic desenvolupat entre els anys 1904 i 1914, els fundadors van ser Pablo Picasso (considerat l'iniciador) i Georges Braque.

El cubisme representa l'inici de l'art abastracte. En les obres cubistes els objectes i les figures es descomponen en formes geomètriques i s'analitzen des de diferents angles.


Cultura

Conjunt de valors, actituds, tradicions i pràctiques d'un poble, societat o de tota la humanitat.


Cultura de masses

És un producte de la societat de consum (veure definició)


Cunicultura

Activitat ramadera dedicada a la cria de conills.


Cúpula

Coberta semiesfèrica d'un edifici.

Activitat relacionada:


Cursa espacial

Competició que es va establir entre l'URSS i els Estats Units durant la guerra freda (veure definició) per a l'exploració de l'espai.


 
  D
Decumanus maximus

A les antigues ciutats romanes era el carrer principal que anava d'est a oest dins del seu pla ortogonal. Aquest carrer s'encreuava amb el cardo formant el forum o plaça principal.

Activitat relacionada:


Densitat de població

Nombre de població per superfície (normalment es calcula per km2)


Democràcia

Forma de govern on la sobirania recau sobre el poble, exercint el govern de forma directa o indirecta.

El terme democràcia ve del grec i en sentit literal vol dir govern del poble.


Democràcia popular

Tipus de règim polític que va instaurar l'URSS durant la guerra freda (veure definció) a certs països (Txecoslovàquia, Bulgaria,...). Es caracteritzaven per:

 • Eren sistemes de partit únic. Per tant els votants no podien triar.
 • No havia divisions de poder. Tot el poder estava en mans del partit comunista.
 • Total absència de llibertats.

Depressió

Regió de l'atmosfera on la pressió atmosfèrica és més baixa que la de les àrees que l'envolten, comporta un temps inestable (el que anomanem popularment mal temps). És considera depressió quan la pressió està per sota de 1013 mil·libars o quan la regió que l'envolta té una pressió superior.

L'aire que està al seu interior puja i degut a l'efecte de Coriolis comença a girar. A l'hemisferi nord gira en sentit antihorari i a l'hemisferi sud en sentit horari.


Desamortització

Acte jurídic pel qual els bens de mà morta (que no es podien vendre) tornen a la condició de lliure disposició.


Desastre natural

Anomanem desastre natural a qualsevol fenomen extrem de la natura que passa de manera sobtada i que té conseqüències catastròfiques per a la població.


Descolonització

Procés iniciat al final de la 2ª Guerra Mundial que significà la independència de les colònies a Àsia i Àfrica de les metròpolis europees. Les causes són diverses:

 • Paper de l'ONU on en un dels seus principis reconeix el dret a la autodeterminació dels pobles domints pels imperis.
 • Feblesa que havien demostrat les metròpolis europees durant la 2ª Guerra Mundial.
 • La 2GM també va reforçar els moviments nacionalistes.
 • Les dues superpotències (Estats Units i l'URSS) van afavorir els moviments independentistes per guanyar-se nous aliats.

Desertització

Procés natural de formació de deserts. La desertificació és el mateix procés però degut a l'acció de l'home.


Desforestació

Procés de desaparició dels boscos i masses forestals causats per l'acció de l'home.


Deslocalització

És el fet de traslladar la producció d'una fàbrica a un altre indret per raons econòmiques, fiscals o polítiques.


Despotisme il·lustrat

Sistema polític que neix de l'aplicació de les idees il·lustrades per part d'alguns monarques absoluts a l'Europa del segle XVIII. Els anomenats dèspotes il·lustrats volien millorar les condicions de vida dels seus súbdits però sense modificar l'estructura social ni les lleis. El podem resumir amb la següent frase "Tot per al poble però sense el poble"


Deute extern

És la suma de les obligacions econòmiques que té un país respecte d'altres.


Dictadura

Forma de govern on tots els poders recauen sobre una persona o grup de persones. Es caracteritza per una absència de llibertats tan individuals com col·lectives i una inexistència de divisió de poders.


Divisa

Moneda utilitzada en un país de la que no és originària.


Dracma

Moneda de plata creada al segle VII aC a Atenes. La seva importància radica en que va ser una de les primeres monedes utilitzades de manera internacional, això va ser possible perquè la colonització comercial de les polis gregues la van extendre per tot el Mediterrani.


Dragons asiàtics

Són les quatre economies de Corea del Sud, Hong Kong (actualment forma part de la Xina), Taiwan i Singapur que els darrers anys dels segle XX es van començar a industrialitzar ràpidament. Aquestes economies van créixer molt gràcies a la qualitat i al baix cost.


Duma

Parlament de la Federació Russa.


 
  E

Economia submergida

Activitat econòmica no regulada per les institucions de manera legal. És a dir, no està controlada i per tant no paga els impostos.


Ecosistema

Comunitat d'éssers vius amb processos vitals que es relaciones entre ells i que es desenvolupen en funció de les característiques físiques d'un lloc.


Efecte hivernacle

Procés pel qual l'atmosfera d'un planeta fa que no es refredi permetent l'entrada de la radiació solar però impedint la seva sortida.

El problema és que al nostre planeta aquest efecte natural s'ha vist afectat per l'activitat humana. A partir de la Revolució Industrial (segle XVIII) l'emissió de gassos d'origen combustible ha accelerat l'efecte hivernacle fent que la temperatura del planeta augmenti progressivament.


Eixample

Barri nou de les ciutats que es projecte seguint una planificació urbana per ampliar la ciutat. Les ciutat europees durant la Revolució Industrial van projectar diveros eixamples com és el cas de Barcelona o París.


Elements d'un mapa

Un mapa o plànol consta d'una sèrie d'elements que ens faciliten la seva interpretació. Els principals són:

 • Títol: Ens indica de què tracta el mapa.
 • Nord: És una fletxa que ens permet orientar el mapa.
 • Llegenda: És un quadre que recull els símbols utilitzats.
 • Escala: Ens indica la proporció que hi ha entre la dimensió d'un territori en la realitat i la dimensió que ocupa en el mapa. Es pot indicar de dues maneres: escala numèrica (en forma de fracció) o escala gràfica (amb un segment graduat)

Activitat relacionada:


Emir

Terme àrab que prové de la paraula amara: manar. El títol d'emir varia al llarg de la història i dels territoris, al principi de l'hègira designava al cap polític i religiós del món islàmic.


Empirisme

Corrent filosòfic sorgit a Anglaterra durant el segle XVIII que defensava que l'única forma d'assolir la veritat era mitjançant l'experimentació.


Empresa

Organització o institució que es deica a la producció de béns i serveis amb la finalitat d'obtenir un benefici econòmic.

Hi ha diferents tipus d'empresa:

 • Segons la propietat: Públiques (són propietat de l'estat) o privades (pertanyen a persones o entitats particulars)
 • Segons la mida: Microempresa (té meyns de 10 treballadors o facutra fins 2 milions d'euros); Petita (menys de 50 treballadors o factura entre 2 i 10 milions d'euros); Mitjana (fins 250 treballadors o factura fins 50 milions d'euros); Grans (quan superen aquestes xifres)
 • Segons la propietat: Individuals (pertanyen a una sola persona) o societats (diversos propietats)

Endèmica

Organisme animal o vegetal que només es troba en un lloc concret.


Equador

Paral·lel principal o de referència (0º). Divideix la terra en dos hemisferis: hemisferi nord (boreal) i l'hemisferi sud (austral).


ERC

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) és un partit nacionalista català favorable a la independència de Catalunya. Va ser creat a Barcelona el 1931.


Erosió

Procés de degradació i transformació del relleu degut als agents externs (aigua, vent, temperatura i éssers humans) i als agents interns (tectònica de plaques).


Esclavitud

Condició que implica el control d'una o més persones en contra de la seva voluntat.

A l'antiguitat els esclaus no eren considerats persones i eren tractats com una mercaderia i utilitzats com força de treball a l'agricultura o en el servei domèstic. Actualment està prohibida a tots els països del món.


Escriba

A l'antic egipte era el funcionari que feia les funcions de copista.

Activitat relacionada:


Escriptura

Mètode de comunicació humà que es realitza mitjançant signes.

Activitat relacionada:


Escultura exempte

Escultura que representa la totalitat de la figura, relleu i profunditat.


Especulació

Conjunt d'operacions comercials amb l'objectiu d'obtenir un benefici ràpid basat només en la variació del preu dels béns, sense aportar cap valor afegit.


Esperança de vida

Mitjana d'anys que una persona d'un país o regió determinada viuran si la mortalitat de la seva generació es manté fixe.

Activitat relacionada:


Estaments

Grups socials tancats. Va ser durant l'edat mitjana quan les societats estaven formades bàsicament per estaments.


Estat

És la unitat política i administrativa superior que regeix un territori.

No s'ha de confondre amb el terme nació.


Estat del benestar

Conjunt de polítiques dutes a terme pels estats amb l'objectiu de que els seus habitants assoleixin uns nivells mínims socials i assistencials. D'aquesta manera l'estat garanteix l'accés a l'ensenyament, la sanitat, prestacions d'atur, jubilació o incapacitat.

L'estat de benestar només està desenvolupat als països més rics i fins i tot de manera molt diversa. De fet es considera que països com Noruega o Suècia tenen estats del benestar molt per sobre de països com Estats Units o Itàlia.


Estat d'excepció

És quan un govern suspèn les llibertats degut a una situació especial.


Estatut d'autonomia

És la norma bàsica d'una comunita autònoma espanyola reconeguda per la constitució de 1978. Als estauts es recullen la seva delimitació territorial, els seus organismes de governs i les seves competències (matèries sobre les que pot decidir).


Estil internacional

Estil arquitectònic que apareix a la dècada dels anys 20 del segle XX que buscava crear una arquitectura universal sense trets regionals. L'objectiu es donar resposta a les noves necessitats de les economies modernes, com blocs més alts o edificis d'oficines.

Es feien servir superfícies llises i formes primàries, nous materials com aliatges o el formigó armat.


Estructura de la població

És la classificació de la població en grups determinats. Les classificacions més habituals són:

1. Per edats:

EDAT
POBLACIÓ
0 a 14 anys Nens, joves
15 a 64 anys Adults
65 anys i més Vells

 

 

Activitat relacionada:

2. Segons l'activitat econòmica:

POBLACIÓ ACTIVA De 16 a 64 anys Població ocupada, és la que fa una feina per la qual cobra un salari.
Població aturada, és la que no té feina però voldria treballar.
POBLACIÓ INACTIVA
No tenen edat per treballar o no busquen feina. És el cas dels jubilats, estudiants, persones dedicades a les tasques domèstiques,...)
 

ETA

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) és una organització terrorista que demana la indepència d'Euskai de l'estat espanyol i la creació d'un estat propi que inclogui: Les tres províncies basques, la província de Navarra i tres departaments de l'estat francès.


Étnia

Agrupació Grup humà amb unes característiques comunes tant racials com culturals.


Etruscos

Poble de l'antiguitat (segles X aC - I aC) situat al centre d'Itàlia.


Evolució humana

Les persones actuals pertanyem a l'espècie més moderna, l'homo sapiens sapiens, però hi hagut tot un llarg procés evolutiu:

Austrolopitecs
5.000.000 anys
Homo habilis
2.000.000 anys
Homo erectus
1.500.000 anys
Homo antecessor
1.200.000 anys
Homo de Neandertal
150.000 anys
Homo sapiens
130.000 anys

Exili

Fet d'abandonar voluntàriament o per la força el territori d'un estat.


Èxode rural

Fluxe migratori de població rural cap a les ciutats.


Explosió demogràfica

Augment sobtat de la població degut a diversos factors. Per exemple durant el segle XIX la població dels països més desenvolupats va experimentar una explosió demogràfica deguda a la caiguda de la mortalitat i al manteniment d'unes altes taxes de natalitat.


Exportació

En economia l'exportació és la venda de béns o serveis a un país estranger.


Expressionisme

Moviment cultural sorgit a Alemanya a inicis del segle XX que va afectar un gram ventall de camps culturals: art, música, cinema,...

L'expressionisme buscava la deformació de la realitat per a expressar de forma més subjectiva la natura i l'ésser humà, donant primacia a l'expressió dels sentiments més que a la descripció objectiva de la realitat. Amb els seus colors violents, la seva temàtica de soledat i de misèria, l'expressionisme va reflectir l'amargor que va envair els cercles artístics i intel·lectuals de la societat alemanya prebèl·lica i d'entreguerres.


Expropiació

Fet de desposseir una persona d'un bé o un dret a canvi d'una compensació econòmica per raons d'interès públic.


 
  F
Falange Espanyola i de les JONS
Partit polític espanyol feixista fundat el 1933 per José Antonio Primo de Rivera. El 1934 les JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) s'unifiquen amb la Falange.

Falla
És una fractura o trencament de l'escorça terrestre produida per les forces tectòniques.

Faraó
Els faraons eren els reis de l'Antic Egipte. Eren els líders religiosos, civilis i militars.

Fauvisme

Moviment pictòric expressionista sorgit a París a principis del segle XX. El nom el va donar de manera pejorativa el crític Louis Vauxcelles (Fauves en francès vol dir bèsties salvatges).

Es va caracteritzar per experimentar amb colors purs, formes simples i perspectives forçades.


Favorit

Persona de confiança del monarca a qui li encomana la direcció de govern.


Fecunditat
Variable que ens indica la mitjana de fills que tenen les dones d'un lloc. Es mesura amb la taxa de fecunditat que relaciona el nombre d'infants nascuts amb el nombre de dones en edat de procrear (entre 15 i 49 anys)

Feixisme

Ideologia política totalitària que va aparèixer a Itàlia a l'època d'entreguerres (1918-39).El terme prové de l'italià fascio (feix) dels Fasci Italiani di Combattimento creats per Benito Mussolini el 1919.

Les caracter´sitiqus del feixisme són:

 • Ideologia antidemocràtica i anticomunista.
 • Estat totalitari dirigit per un líder totpoderós (el duce). Supressió de les llibertat i dels partit polítics (només hi havia un, els partit feixista)
 • L'estat intervenia en l'economia.
 • L'esta dominava la societat (educació, mitjans de comunicació, censura,...)
 • Nacionalisme ferotge i expansionista.
 • Culte a la violència i el militarisme.

Fenicis

Poble d'origen semític establert a la costa oriental del Mediterrani (actual Síra) vers l'any 3.000aC. Els fenicis van ser un poble mercader que van dominar les rutes comercials establint colònies per tot el mediterrani.


Feudalisme

Sistema social, polític i econòmic que va sorgir durant l'Edat Mitjana a Europa. Les seves característiques principals són:

 • Els regnes es dividien en petits territoris on un noble exercia l'autoritat total. El paper del rei queda limitat als territoris que controlava directament.
 • El noble proporcionava protecció als seus vassalls a canvi de tributs i treball a les seves terres.

Fil·loxera

Petit insecte que ataca les vinyes fins matar-les.

L'any 1860 va arribar a Europa de manera accidental amb un carragament de ceps americans (immunes a la fil·loxera) que anava a França. La plaga va exterminar les vinyes europees provocant una greu crisi a l'agricultura espanyola.


Fiord
Vall molt profunda originada per l'acció de les glaceres. Es forma després de que la glacera que ha excavat una vall profunda desapareix, alehores el nivell del mar puja i omple el vall.

Fires comercials
A l'Edat Mitjana molts mercaders es reunien periòdicament en fires comercials que van servir d'estímul pel creixement de les ciutats.

Fisiocràcia
Teoria econòmica enunciada pel metge François Quesnay al segle XVIII. Segons aquesta teoria la riquesa d'un país depenia de l'agricultura, per tant, perquè una nació fos poderosa calia fomentar les inversions agràries i eliminar els obstacles (sobretot els impostos que gravaven el treball dels agricultuors).

FMI

Sigles de Fons Monetari Internacional. Organització econòmica d'àmbit internacional fundada el 1944, el seu objectiu és contrubuir al bon funcionament de l'economia mundial.

Intenta evitar crisis animant els països a adoptar mesures econòmiques adequades: cponcedeix préstecs; fomenta el comerç mundial i l'estabilitat del valor de les monedes dels països.

184 països són membres però les decisions sobre els afers quotidians les prenen 24 i en les votacions com més gran és l'aportació econòmica a l'FMI, més vots té.


Folklore

Conjunt de tradicions (musicals, artístiques, culturals,...) i de distes populars.


Fonamentalisme

Comportament ideològic, polític o religiós que implica l'acceptació d'un dogme únic i que exclou a la resta.


Fonts d'energia

Són els recursos naturals que proporcionen la força que requereixen els processos industrials i el transport, i cobreixen moltes de les nostres necessitats quotidianes. Les principals fonts d'energia són:

 • Petroli
 • Gas natural
 • Electricitat

Les fonts d'energia les podem dividir en dos grans grups:

TIPUS CARACTERÍSTIQUES ENERGIES
Convencionals
 • No són renovables
 • Molts països són deficitaris
 • Generen molts problemes ambientals
 • Tèrmica, utilitza combustibles d'origen fòssil (carbó, petroli i gas natural)
 • Nuclear
 • Hidroelèctrica
Alternatives
 • Són renovables
 • No contaminen
 • Requereixen inversions elevadíssimes
 • Depenen de la natura
 • Solar
 • Biomassa
 • Eòlica
 • Geotèrmica
 • Mareomotriu


Fonts històriques

 

 

 

 

 

Són les restes que han deixat els nostres avantpassats i que els historiadors estudien per reconstruir la història.

Hi han diferents tipus de fonts històriques:

  Fonts primàries Fonts secundàries
  Contemporànies als fets dels quals s'informa Posteriors als fets dels quals s'informa
Fonts orals  Entrevistes als testimonis del passat
Fonts escrites Documents escrits com llibres, diaris,...
Fonts iconogràfiques

Imatges com fografies, pintures, escultures,...

Fonts materials Objectes de tot tipus com edificis, eines,...

Fordisme
Sistema de producció industrial introduït per l'empresari Henry Ford a finals del s XIX. L'objectiu és crear una producció en sèrie amb la que evitar els temps morts dels treballadors i augmentar la producció, com a conseqüència els preus es poden reduir més i augmentar la demanda.

Forat de la capa d'ozó

És un efecte de la contaminació atmosfèrica que consisteix en la disminució de la capa d'ozó (veure definició) a causa de l'emissió de CFC (clorofluorcarbonats).


Fòrum romà

Plaça principal de les antigues ciutats romanes. Al fòrum o ben a prop d'ell s'hi creuaven els dos carrers principals: el cardo i el decumanus (veure definció).

Activitat relacionada:


Fossa tectònica
Depressió originada per l'enfonsament d'un bloc de terreny que queda entre dos blocs aixecats o de més altitud.

Fresc
Tècnica pictòrica on el suport és un mur o paret cobert d'una fina capa de guix. Sobre aquesta capa s'aplica calç i quan encara està humida es pinta, d'aquí el nom de fresc.

Führer
Terme alemany que significa "líder"

 
  G

Garrot

Instrument utilitzat per executar els condemnats a mort.


Generalitat de Catalunya

És el sistema de govern en el que s'organitza l'autogovern de Catalunya.

És una de les institucions de govern més antigues del món. En el seu origen (segle XIII) era una comissió de representants dels estaments que s'encarregava de fer complir els acords aprovats a les Corts. A partir de 1359 va ser una institució estable anomenada Diputació del General i al segle XV Generalitat.


Genocidi

Exterminació parcial o total d'un col·lectiu humà amb l'objectiu de fer-los desapèixer.


Geografia

Ciència que intenta descriure la distribució i localització en l'espai dels diferents elements de la superfície terrestre. Analitza les seves relacions entre si i imagina com poden evolucionar en el futur.


Gestapo

Polícia secreta de l'Alemanya nazi.


Glacera

Són masses de glaç formades per l'acumulació de neu durant centenars d'anys que es desplacen lentament. Estan situades a:

 • Zones polars
 • Part més elevades de les muntanyes de qualsevol zona del planeta.

Les glaceres actuals es van formar fa uns dos o tres milions d'anys durant el plistocè.

Activitat relacionada:


Glaciació o Edat glacial

 

Períodes durant els quals el glaç polar (tant del nord com del sud) envaeix el planeta degut a les baixes temperatures. Els períodes entre glaciacions reben el nom d'interglacials.

Les causes són varies:

 • Geològiques. Per efectes de volcans, canvis en la circulació atmosfèrica i de les corrents marines, formació de serralades,...
 • Astronòmiques. Canvis en el sol, variacions en l'eix de la terra,...

A Europa distingim 4 grans glaciacions:

 • Glaciació de Günz
 • Glaciació de Mindel
 • Glaciació de Riss
 • Glaciació de Würm

Glasnost

Paraula russa que vol dir "transparència". Mentre que la perestroika (veure definició) es dedicava a l'àmbit econòmic la glasnost pretenia liberalitzar la política i la cultura.


Globalització

Conjunt de canvis complexos en l'àmbit de l'economia, la política, la cultura i l'ecologia que han fet que totes les regions del planeta estiguin connectades. De tal manera que el que passa a una zona del planeta té efectes a la resta.


Gòtic

L'art gòtic va néixer a França durant l'Edat Mitjana, més concretament durant la Baixa Edat Mitjana entorn del segle XII.

El terme "gòtic" fou utilitzat per primer cop durant el Renaixement per referir-se de manera despectiva a l'art de l'Edat Mitjana.

A diferència del romànic és un art essencialment urbà.

Activitat relacionada:


Gràfics

Són representacions de dades mitjançant dibuixos, esquemes o eixos de coordenades. Dins del camp de les ciències socials són molt utilitzats.

Hi han diversos tipus de gràfics:

 • Gràfic lineal. Quan es vol representar l'evolució d'una variable al llarg del temps.
 • Gràfic de barres o histograma . Quan es vol representar l'estat d'una variable en un moment determinat.
 • Gràfic sectorials. Quan es vol reflectir els valors relatius (percentatge)

Activitats relacionades:


Gran salt endavant

Conjunt de mesures econòmiques i polítiques engegades el 1958 a la República Popular Xina per Mao Zegong. Malauradament van resultar un fracàs absolut i van comportar la mort per fam d'uns 20 milions de persones.


GRAPO

Grups Revolucionaris Antifeixistes Primer d'Octubre (GRAPO) és una organització terrorista espanyola d'extrema esquerra apareguda el 1975. Avui en dia funciona però força afeblida.


Gremi

Associació de persones que fan el mateix ofici.

A l'Edat Mitjana controlava tot el procés de fabricació de les manufactures (preus, materials, horaris, salaris,...) i fixava les condicions per accedir a l'ofici. El control dels gremis medievals era tal que van impedir la lliure competència i van comportar un entrebanc al desenvolupament econòmic i tecnològic.


Guaret

Pràctica agrícola que consisteix en deixar la terra sense conrrear per no esgotar el sól. Actualment amb la utilització d'adobs i fertilitzants químics ja no s'aplica tant.

Durant l'Edat Mitjana per no deixar tot el sól sense conrear s'aplicava la rotació biennal (veure definicó Rotació de conreus) de conreus on cada any descansava la meitat de la terra de cultiu.


Guerra civil

Conflicte bèl·lic entre ciutadans d'un mateix país.


Guerra de Successió Espanyola

Conflicte bèl·lic internacional entre els anys 1701 i 1715 causat per la mort sense descendència de l'últim rei de la casa dela Àustries, Carles II.

Les potències europees van intentar col·locar en el tron hispànics els seus candidats:

 • Gran Bretanya, Àustria i Holanda a l'arxiduc Carles d'Àustria.
 • França al nét del rei francés Lluís XIV, Felip d'Anjou.

El conflicte va acabar a favor d'aquest últim.


Guerra del Francès o Guerra de la Independència Espanyola

Conflicte bèl·lic entre Espanya i la França de Napoleó (època de l'Imperi). Les tropes de Napoléo van ocupar Espanya el 1808 amb el pretext d'atacar Portugal (aliada d'Anglaterra), la guerra va finalitzar el 1814 amb el retorn de Ferran VII al tron.


Guerra dels Cent Anys

Sèrie de conflictes entre Anglaterra i França entre els anys 1337-1453 per la pretensió del rei anglès d'heretar el tron francès. Va durar més d'un segle i va acabar amb la victòria del rei francès Carles VII. En aquesta guerra va destacar la figura d'una camperola francesa anomenada Joana d'Arc.


Guerra dels segadors

Conflicte bèl·lic entre el Principat de Catalunya i Castella. El conflicte es va desenvolupar entre 1640 i 1652 i va esclatar el 7 de juny del 1640, conegut com el Corpus de Sang, quan els segadors es van revoltar i van matar al virrei (fet no del tot aclarit).

La revolta dels segadors va ser causada perquè el comte duc d'Olivares, privat del rei Felip IV, volia augmentar l'exèrcit i els recursos econòmics de tots els regnes. Proposava la Unió d'Armes on cada regne havia d'aportar un contingent d'homes però les Corts catalanes no van voler.

Aleshores Felip IV va entrar en guerra amb França i Olivares va forçar la parcipació catalana enviant els terços castellans a combatre als francesos. Catalunya es veia obligada a allotjar-los i mantenir-los però els excessos dels soldats van saltar el Corpus de Sang.


Guerra freda

Terme que fa referència a l'enfrontament polític, militar, ideològic i diplomàtic entre els Estats Units (bloc occidental) i l'URSS (bloc oriental) després de la 2ª Guerra Mundial i que va durar des del 1947 fins la desaparició de l'URSS el 1991.

Es va caracteritzar per ser una guerra no declarada entre les dues superpotències i els seus aliats on es va evitar un enfrontament directe entre EE.UU-URSS però on hi va hever tot un seguit de conflictes:

 • Bloqueig de Berlín (1948)
 • Guerra de Corea (1950)
 • Construcció del mur de Berlín (1961)
 • Crisi dels míssils (1962)
 • Guerra del Vietnam (1962)

Guerres mundials

Conflicte armat a escala internacional. S'han produit dos guerres mundials:

CONFLICTE
DATES
BÀNDOLS
CONSEQÜÈNCIES
Primera Guerra Mundial 1914-1918
 • Triple Aliança: Alemanya, Àustria-Hongria i Itàlia
 • Triple Entesa: França, Rússia i el Regne Unit.
 • 9 milions de morts.
 • 6 milions de mutilats
 • 21 milions de ferits
 • 7 milions de desapareguts
Segona Guerra Mundial 1939-1945
 • Aliats: França, Gran Bretanya, EEUU
 • Potències de l'eix: Alemanya, Itàlia i Japó .
 • 60 milions de morts.
 • 35 milions de mutilats i de ferits
 • 3 milions de desapareguts

 


Guerres carlines

Seguit de guerres (un total de 3) provocades pel conflicte successori a la mort de Ferran VII l'any 1833.

El monarca va promulgar la Pragmàtica Sanció on abolia la Llei sàlica que impedia regnar a les dones amb l'objectiu que la seva filla Isabel pogués regnar. Aleshores molts absolutistes no ho van acceptar i van recolzar al germà del rei, Carles, com legítim successor.


Guerres de l'Iraq o 2ª Guerra del Golf

Conflicte bèl·lic que va enfrontar l'any 2003 una coalició de tropes comandades pels Estats Units sense l'aprovació de l'ONU i amb la justificació de que Iraq posseïa armes de destrucció massiva.


Guerres Mèdiques

Conflicte bèl·lic que va enfrontar al segle V aC a les polis gregues contra els perses. El conflicte va tenir dues etapes:

 • Primera Guerra Mèdica. Acaba el 490 aC amb la vistòria grega a la batalla de Marató.
 • Segona Guerra Mèdica. El 480 aC el rei persa Xerxes I saqueja Atenes però és derrotat a la batalla de Salamina.

Guerres del Golf

Conflicte bèl·lic que va esclatar el 1991 entre Iraq i una coalició de forces de 34 estats (sota comandament de l'ONU). L'origen va ser la invasió de Kuwait per les tropes iraquianes del president Saddam Hussein. La guerra va finalitzar amb la rendició d'Iraq.


Guerres del Peloponès

Conflicte bèl·lic que va enfrontar les polis gregues entre el 431 aC i el 404 aC. El conflicte es va desenvolupar entre dos bàndols:

 • Atenes i els seus aliats, de tendència democràtica (veure definició).
 • Esparta i els seus aliats, de tendència oligàrquica.

El resulta final va ser la victòria d'Esparta que es va convertir en la polis més poderosa. Però la guerra va ser tan destructiva que cap polis va aconseguir recuperar el poder que havia tingut.


Guerres púniques

Són les tres guerres que van mantenir els romans contra els cartaginesos i que van durar més de cent anys amb la victòria final de Roma.

 • Primera Guerra Púnica (262aC - 241aC)
 • Segona Guerra Púnica (219aC - 241aC). Va ser la més important, va enfrontar el general cartaginès Anníbal i el romà Publi Corneli Escipió. Anníbal va estar apunt de conquerir Roma però al final les legions romanes el van vèncer.
 • Tercera Guerra Púnica (149aC - 146aC). Va ser molt menor que les altres dues. Les conseqüències de la derrota de Cartago van significar la destrucció completa de la ciutat de Cartago, l'annexió de tot el territori restant de l'imperi cartaginès a Roma i la mort o l'esclavitud de la població cartaginesa.

Guerrilla

Tàctica militar que consisteix en atacar l'enemic fent accions puntuals (sabotatges, atacs puntuals, emboscades,...)

La guerra de guerrilles es practica quan els bándols estan desequilibrats. El bandol més feble no té altre opció i utilitza aquesta tàctica.


Gulag

Institució penal de l'antiga URSS que funcionava com un camp de concentració on els pressoners feien treballs forçats i vivien en condicions molt dures, la majoria dels gulags eren a Sibèria.

Literalment és un acrònim de "Direcció General de Camps de Treball"


Guomindang

Partit nacionalista xinès fundat el 1911 després de la revolució de Xinhai que va acabar amb l'últim emperador de la dinastia Quing.

El primer líder va ser Chiang Kai-sheck que va governar Xina fins que va ser derrotat en la guerra civil (1949) per Mao Zedong del Partit Comunista Xinès. Chiang Kai-sheck i els seus partidaris van fugir a l'illa de Formosa on van fundar l'estat de Taiwan amb el suport dels Estats Units.


G8
Grup dels set països més industrialitzats del món: Estats Units, Alemanya, Regne Unit, França, Japó, Itàlia i el Canadà. El 1997 s'hi va sumar Rússia per raons estratègiques i militars.

 
  H

Hàbitat o poblament

Es refereix a la manera de com es distribueix la població en un assentament.

Diferenciem entre dos tipus d'hàbitat:

 • Hàbitat o poblament concentrat. Els assentaments humans estan disposats junts i els camps de conreu els envolten.
 • Hàbitat o poblament dispers. Els assentaments humans estan disseminats per tot l'espai formant explotacions agrícoles autònomes.

Alhora també podem diferenciar entre:

 • Hàbitat o poblament rural. Establiments de població al camp
 • Hàbitat o poblament urbà . Establiments de població a les ciutats (veure definició)

Hagib

Primer ministre que auxiliava al califa en el govern.


Hel·lenístic (època)

Període l'Antiga Grècia entre els segles IVaC- IaC considerat una etapa de transició entre la Grècia clàssica i la civilització romana.

En general és considerat un període de declivi excepte amb Alexandre el Gran o el Magne (356aC-323aC) on amb les seves conquestes va arribar fins al riu Indus i va extendre la cultura grega.


Herrerià

Estil arquitectònic desenvolupat per l'arquitecte castellà Juan de Herrera màxim exponent del renaixement hispànic. Aquest estil es caracteritza per la seva austeritat i solemnitat, l'obra més important és el monestir de San Lorenzo de El Escorial ideat pel propi Juan de Herrera.

Activitat relacionada:


Heretgia

Doctrina que contradiu els dogmes de l'església catòlica.


Hinduisme

És una de les grans religions del món (la tercera després del Cristianisme i l'Islamisme) originària de l'Índia. Es tracta d'una religió politeista que molts consideren més un estil de vida que una religió per la importància que li dones al jo intern.


Història

Ciència que investiga com vivien les persones d'altres èpoques i quins són els fets més destacats de passat.

Els historiadors divideixen la història en períodes històrics (veure definició)


Holding
Corporació de companyies controlades per una única empresa.

Hoplita
Soldat de peu de l'exèrcit de les polis gregues.

Holocaust
Genocidi portat a terme pel Tercer Reich contra el poble jueu i altres grups durant els anys 1933-45

Humanisme

Corrent cultural ques es va desenvolupar en el segle XV i principis del XVI. Les seves característiques són:

 • En contra de les idees Teocèntriques (veure definició), on tot el saber girava entron de Déu, els humanistes proposen idees antropocèntriques. L'ésser humà era el centre del món i es dediquen a estudiar-lo.
 • Inspiració en la literatura, la filosofia i l'art de l'antiguitat.
 • Recerca de la veritat mitjançant la raó i l'experiència.

Humitat

Quantitat de vapor d'aigua present a l'atmosfera.

Activitat relacionada:


Huns

Poble nòmada de genets que procedien de les estepes de l'Àsia central i que a partir del segle IVdC van fer incursions per Europa i Àsia.

Àtila va ser el rei més important que van tenir. Durant el segle VdC va bastir l'imperi més gran del seu temps i potser un dels més grans de tota la història.


Huracà

Depressió molt profunda generada en mars càlids amb vents superiors als 117km/h.

Segons la regió del planeta rep noms diferents: Huracà, cicló tropical, willi-willi,...

 


 
  I
IDH

L'Índex de desenvolupament humà (IDH) és un indicador que elabora l'ONU (dins del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament). L'objectiu és mesurar el nivell de desenvolupament dels diferents estats del món.

Històricament el desenvolupament d'un estat s'havia mesurat amb un indicador (basicament económic), en canvi l'IDH utilitza 3 tipus d'indicadors:

 • Econòmics
 • Educació
 • Salut

IEH

L'Índex d'Explotació Hídrica es calcula dividint els recursos d'aigua extrets d'un país per la precipitació mitjana.


illa de calor

Tipus de microclima que es dóna a les ciutats degut als efectes produïts per la urbanització i transformació del sol urbà. Els efectes que comporta són un augment de les temperatures, una modificació dels vents i alguns estudis parlen d'una possible alteració del règim de pluges.


il·lustració

Corrent intelectual europeu que apareix durant el segle XVIII. Els il·lustrats pretenien iluminar amb la raó dels nous coneixements científis la societat del seu temps, per tant s'oposaven totalment a la societat estamental de l'Antic Règim.

Els pensadors il·lustrats partien de tres principis:

 • L'aplicació de la raó conduiria al progrés de la humanitat.
 • Totes les persones tenen uns drets naturals que el poder no pot suprimir (llibertat individual o propietat).
 • La tolerància és la base de la convivència humana.

Imperi cartaginès

Estat de l'antiguitat clàssica que comprenia la ciutat de Cartago i diversos territoris del nord d'Àfrica i de la península ibèrica. Va existir entre els anys 650aC i el 146aC després de ser derrotada en les guerres púniques (veure definició) per Roma.


Imperialisme

Extensió del domini d'un país sobre uns altres. El país que colonitza (domina) és la metròpoli i les colònies són els territoris colonitzats (dominats). Aquest procés va ser especialsment intens durant el segle XIX per part de les potències europees.

Hi ha una sèrie de causes que expliquen l'expansió colonial:

 • Causes econòmiques. Les metròpolis busquen nous mercats i territoris nous on obtenir primeres matèries barates.
 • Causes polítiques. Conquerir colònies fa augmentar el prestigi mundial, a vegades consisteix en conquerir territoris estratègics des del punt de vista militar o comercial.
 • Causes demogràfiques. L'augment demogràfic del segle XIX va animar a moltes metròpolis a provocar fluxos demogràfics cap a les colònies.
 • Causes ideològiques. Les ideologies racistes a Occident en el segle XIX proposaven una superioritat de la raça blanca. S'havia de colonitzar els països pobres per civilitzar-los.

Importació

En economia la importació és la compra de béns o serveis a un país estranger.


Impost

És un pagament que els individus i les empreses han de fer a un organisme públic. Poden ser de dos tipus:

 • Impostos directes. Que graven directament les rendes (salaris, interessos bancaris,...) i el patrimoni (terres, habitatges,...) El principal a Espanya és l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i depèn dels ingressos anuals de les persones (com més guanyes, més pagues)
 • Impostos indirectes. Són els que es paguen en adquirir béns i serveis. A Espanya el més important és l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Impremta

Dispositiu mecànic que permet fer moltes còpies d'un text en fulls de paper. Inventanda per Gutenberg el 1440 va comportar una autèntica revolució i va facilitar la difusió de les idees humanistes de l'època.


Impressionisme

Moviment artístic que va sorgir a París vers el 1860, quan un grup de joves artistes es reunien en diveros llocs com el cafè Guerbois o l'acadèmia Suïssa. Tots comparteixen el mateix desig, trencar amb els convencionalismes acadèmics.

Activitat relacionada:


Índex d'Explotació Hídrica (IEH)

Índex que es calcula dividint els recursso d'aigua extrets d'un país per la precipitació mitjana d'aquest país. Es considera que un país no té problemes si l'IEH és menor del 10% i si està per sobre que té un problema greu.


Indianes

Teixit de cotó estampat. Durant el segle XVIII van ser la base de la industrialització catalana.

El procés d'indianes comportava molta feina en 4 fases:

 • Filatura (transformació del cotó en fil)
 • Tissatge (procés mitjançant el qual el fil es converteix en un teixit als telers)
 • Blanqueig
 • Estampació

Indlandsis

Capa de glaç que cobreix l'oceà àrtic.


Indulgències

Perdò dels pecats després de la confessió. Durant l'edat moderna van ser un gran negoci per l'església catòlica ja que les venia a canvi del perdó, fins el punt que el papa Lleó XX les va utilitzar per pagar la construcció de la basílica de Sant Pere.


Indústria

És el procés d'elaboració de productes a partir de matèries primeres.

Tipus d'indústries:

 • Indústria pesant. Proporciona productes que són necessaris per al desenvolupament d'altres activitats industrial. Les principals són la siderúrgica, la metal·lúrgica, petroquímica, del ciment i la de béns d'equipament (elaboren útils per a altres indústries)
 • Indústria lleugera o de béns de consum. Proporciona productes elaborats destinats als consumidors. Les més importants són l'alimentació, l'electrònica, la de l'automòbil i la tèxtil.

Inflació

Fenòmen econòmic caracteritzat per una pujada generalitzada dels preus i que per tant implica una pèrdua del poder adquisitiu. El fenòmen contrari és la deflaccio.

Es calcula amb l'Índex de Preus de Consum (IPC) que es la suma del valor d'un seguit de productes bàsics coneguts com la cistella de la compra (alimentació, roba, habitatge, educació,...)


Inques

Civilització precolombina que comprenia part o la totaligtat dels actuals Perú, Bolivia, Equador, Argentina i Xile. Quan els catellans van entrar en contacte estaven en ple apogeu.


Inquisició
Institució creada l'any 1231 pel Pontífex Gregori IX que s'cupava de la persecució del que aleshores es consideraven delictes religiosos o heretgies, és a dir, qualsevol actitud religiosa que s'allunyés de la doctrina catòlica dictada pel papa o que la contravingués.

Institut d'Estudis Catalans
Institució cultural catalana fundada el 1907 que té per objecte la recerca científica en tots els camps de la cultura catalana.

Internet
Xarxa informàtica pública i global interconnectada mitjançant un protocol que permet l'intercanvi d'informació.

Inundació
És un desbordament d'aigua produit per fortes pluges. Es produeix quan el terreny és incapaç d'absorvir tanta aigua en tan poc temps i s'inunda.

Islamisme

Conjunt de dogmes i preceptes que constiueixen la religió dels musulmans. Segons la doctrina islàmica tot musulmà ha de complir 5 obligacions:

 • Professió de fe, "Al·là és l'únic Déu i Mahoma el seu profeta"
 • Pregar cinc cops al dia.
 • Pelegrinatge a la Meca almenys una vegada a la vida.
 • Dejuni durant el mes del Ramadà, des que el sol surt fins que es pon.
 • Almoina als pobres.

 
  J

Jocs olímpics

Els Jocs Olímpics o Olimpíades de l'era moderna són un esdeveniment esportiu internacional que es celebren cada 4 anys.Hi han de d'estiu i d'hivern, els primers jocs d'estiu de l'era moderna es van celebrar a Atenes el juny de 1894 i van ser impulsats pel baró de Coubertin i els primers d'hivern van ser a Chamonix (1924). Barcelona va acollir la celebració d'unes Olimpíades l'any 1992.

Els Jocs Olímpics actuals es van inspirar en els que es feien a l'antiga Grècia a la ciutat d'Olímpia entre els anys 776aC i el 392dC. Es tractaven d'una celebració religiosa-esportiva en honor als Déus.

Activitat relacionada:


Judaisme

És la més antiga de les tres grans religions monoteistes (veure definició) amb una antiguitat d'uns 4.000 anys. Fundada per Abraham que va establir un pacte amb Jahvè.

Els practicants d'aquesta religió reben el nom de jueus.


 
  K

Keynesianisme

Teoria econòmica basada en les doctrines de l'economista anglès J. M. Keynes, considerat un dels més importants teòrics de l'economia del segle XX.

Keynes proposava teories intervencionistes en contra de les teories neoliberals (no intervencionistes). Defensava que l'estat havia d'impulsar l'economia, creant empreses i invertint en infraestructures i investigació. A més l'estat havia de redistribuir la renda des dels més rics fins als més pobres per mitjà dels impostos per augmentar la capacitat de consum de tota la població, i per tant, incrementar la demanda.


Kolkhoz

Explotació agrària característica de l'antiga URSS que funcionava en règim de cooperativa. Tot i que ja existien el 1917 va ser Stalin qui les va promoure a partir del 1929.


Kulaks

Terme despectiu per designar els camperols rics de la Rússia imperial i dels primers anys del poder soviètic.


 

  L

La veu de Catalunya

Diari català que va funcionar entre el 1880 i el 1937 (tot i que durant 18 anys va ser suspès) portaveu del partit català conservador fundat el 1901 Lliga Regionalista (veure definició)


Latifundi

Parcel·la agrícola de mida gran.


Liberalisme

Doctrina i sistema que defensen la llibertat política, econòmica, social i religiosa com a dret per a tots els homes i les dones. Això implica la intervenció mínima de l'estat.

Tenim en compte això trobem diversos tipus de liberalisme:

Liberalisme polític Gran Bretanya Segle XVII

Els principis bàsics eren tres:

 • Llibertat, es reflectia en l'existència d'uns drets que tenien totes les persones.
 • Igualtat, per tant contraris als privilegis dels estaments.
 • Propietat, Locke considerava que només els que tenien propietats contribuïen a l'estat i per això podien participar en el sistema polític.
John Locke
Liberalisme revolucionari França Últim terç del segle XVIII

Pensament sobre el qual es van recolçar les revolucions burgeses per qüestionar l'Antic Règim que els excluia del poder polític.

Van partir del pensament liberal britànic del qual van extreure dos conceptes essencials:

 • Separació de poders. (veure definicinió) Desenvolupat per Montesquieu, defensava l'existència de tres poders principals: legislatiu (elabora les lleis, els parlaments); executiu (responsable de fer complir les lleis, d'executar-les) i judicial (responsable dinterpretar les lleis i d'aplicar-les en situacions concretes).
 • Sobirania nacional. (veure definicinió) Exposat per Rosseau, el poder correspon a la nació (els ciutadans). Aques pacte amb l'Estat queda reflectit en un document: la Constitució (veure definicinió).

Montesquieu

Rousseau

Liberalisme econòmic Gran Bretanya Últim terç del segle XVIII

Doctrina econòmica desenvolupada durant la il·lustració i que va lligada a les revolucions burgeses. Formulada per Adam Smith que reclama la mínima interferència de l'estat en l'economia. Aquest principi tenia dos conseqüències:

 • Qualsevol persona podia obrir un negoci. Els gremis de l'Antic Règim s'havien de suprimir.
 • L'estat no havia d'intervenir en l'economia sinó crear les condicions per al desenvolupament enconòmic.

A més Smith defensava que l'economia s'ajusta automàticament per mitjà de la lliure competència . Així mitjançant la llei de l'ofeta i la demanda l'economia es regula sense necessitat que l'estat la controli.

Adam Smith

Línies del temps

La línia del temps o eix cronològic és una imatge que representa el temps. És molt important que siguin proporcionals amb les franges de dates que representen per comprenda-les amb exactitud.

Activitat relacionada:


Línies imaginàries

Per poder localitzar qualsevol lloc de la Terra de manera exacta s'han creat una xarxa de línies imaginàries. Són les següents:

 • Meridià: Línia imaginària que uneix els pols. El meridià principal o de referència és el meridia 0º o de Greenwich i és en funció del que es determina la longitud, aquest meridià divideix la Terra en dos hemisferis: hemisferi est (oriental) i hemisferi oest (occidental)

  Al contrari que els paral·lels tots tenen la mateixa mida.

 • Paral·lel: Circunferències imaginàries perpendiculars als meridians. El paral·lel principal o de referència és l'equador (0º) i divideix la terra en dos hemisferis: hemisferi nord (boreal) i l'hemisferi sud (austral). Hi ha altres paral·les importants: Tròpic de Càncer, tròpic de Capricorn, cercle polar àrtic i cercle polar antàrtic.

Activitat relacionada:


Llac

Són masses d'aigua que s'han acumulat de manera permanent terra endins, en zones enfonsades del terreny.

Podem diferenciar:

 • Llacunes. Quan tenen una mida petita.
 • Mars interiors. Si tenen aigua salada (exemple: Mar Caspi)
 • Aiguamolls. Són llacunes al costat de la costa que s'assequen en períodes de sequera.
 • Albufera. Llacuna o llac d'aigües poc profundes qye es localitzaen a les costes baixes i està separada del mar per una frnaja de terra estreta anomenada barra. Per norm estan en contacte amb el mar i per això són una mica salades.

Segons el seu origen hi han diversos tipus de llacs:

 • Origen glacial. Abunden a les regions polars i als cims de les muntanyes mes elevades, són ocasionats per antigues glaceres que han excavat el sól. Als Pirieneus catalans són anomenats estanys i ibones al Pirineu Aragonès.
 • Origen tectònic. Són deguts a la foramció de falles o de fosses tectòniques. Un exemple és el llac de Banyoles o el mar Mort.
 • Origen endorreic. Actuen com receptors de la xarxa fluvial que els envolta. El seu cabal és molt variable segons l'estació. Un exemple és le llac Baikal.
 • Origen càrstic. Es formen per enfonsament del carst a les regions calcàries.
 • Origen volcànic. Deguts a l'enfonsament del cràter d'un volcà.Un exemple és el Llac Nyos (Camerun)

Activitat relacionada:


Llanterna

Estructura en forma de torre que es col·loca sobre la cúpula i que mitjançant unes finestres permet la il·luminació de l'interior de l'edifici.

Activitat relacionada:


Lliga regionalista

Antic partit polític conservador català fundat l'any 1901. La base del seu programa era conservador, monàrquic i el seu portaveu més important era el diari La veu de Catalunya (veure definició).

El 1933 es va transformar en la Lliga catalana i va desparèixer el 1936, on l'esclat de la Guerra Civil el va deixar en una difícil situació dins del bàndol republicà. Molts dels seus dirigents es van exiliar (veure definició) o com Francesc Cambó van donar suport a Francisco Franco, o Jose Maria de Porciales que va arribar a ser alcalde de Barcelona durant la dictadura.


 
  M
Maies

Civilització precolombina siutada a la península del Yucatán i en altres terres baixes dels actuals Mèxic, Guatemala i Hondures.

Van desenvolupar un art molt ric on destacaven les enormes piràmides escalonades.


Maig del 68

Nom amb el que es coneix els esdeveniments succeïts en la primavera de 1968 a França i que van provocar la convocatòria d'eleccions anticipades. Els estudiants universitaris i d'instituts de París van produir una sèrie de vagues on demanaven un canvi en la societat (educació, rebuig de la guerra del Vietnam, igualtat social,...)


Mancomunitat de Catalunya

Institució creada durant el govern de la 2ª República Espanyola que agrupava el govern de les 4 províncies catalanes: Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Tot i que no era una veritable autonomia permetia portar endavant una poítica pròpia en diverses matèries com educació o obres públiques.


Mapa

Un mapa és una representació plana d'una part o del total de la superfície terrestre. Podem diferenciar dos tipus principals de mapes:

 • Mapa topogràfic. És una representació del relleu de la superfície terrestre a una escala definida. A Espanya l'Instituto Geográfico Nacional (IGN) fa el Mapa Topogràfic Nacional (MTN) sobre tot el territori espanyol a 6 escales diferents (1:25.000, 1:50.000, 1:200.000, 1:500.000, 1:1.000.000 i 1:2.000.000)
 • Mapa temàtic. Ofereix informació variada sobre un aspecte concret (vegetació, nuclis de població,...)

Mar

Massa d'aigua salada més petita que un oceà.


Marató

Prova atlètica que consisteix en recórrer la distància de 42,195km i amb la que sempre es clausuren els jocs olímpics.

El seu origen es troba en la gesta del soldat grec Fidipides, qui a l'any 490 aC va morir de fatiga després d'haver recorregut 42 quilòmetres des de la ciutat de Marató (Grècia) fins a Atenes per anunciar la victòria sobre l'exercit persa.

Activitat relacionada:


Marca hispànica

Territori establert per Carlemany durant els segle IX amb l'objectiu de defensar el seu imperi dels atacs musulmans.


Marees

Els Són pujades i baixades diàries del nivell del mar, provocades per l'atracció de la lluna i el sol. Trobem dos tipus:

 • Marea alta o plenamar, quan el nivell del mar puja.
 • Marea baixa o baixamar, quan el nivell del mar baixa.

Màrqueting

Conjunt de pràctiques que s'apliquen per augmentar la demanda d'un producte.


Maquis

Guerrillers que després de la Guerra Civil espanyola es van refugiar en muntanyes aïllades per lluitar contra el règim de Franco.

Entre els atacs que van realitzar cal destacar l'intent d'invasió de la Vall d'Aran o l'assalt a la fàbrica de cerveses Motitz a Barcelona. El 1950 la pressió policial i la consolidació de la dictadura els va desfer.


Marxisme

Conjunt de doctrines filosòfiques, polítiques i econòmiques exposades per Karl Marx i Friederich Engels a l'obra el Manifest comunista on afirmen que el motor de la història és la lluita de classes. A les societat industrial aquesta lluita és entre la burgesia (propietària de les fàbriques i els mitjans de producció) i els obrers o proletariat.

Marx proposava que els obrers fessin una revolució per destruir el capitalisme i donar el poder als treballadors. Després d'una fase de dictadura del proletariat on l'estat dominaria la societat s'establiria una societat comunista, sense classes ni propietat privada i on l'estat desapareixeria.


Mecenes

Els mecenes són persones que donen protecció i suport econòmic a artistes o científics.

El terme apareix amb el noble romà Gai Cilni Mecenes, conseller de Cèsar August, que va atorgar generosament protecció a artistes contemporanis seus.

Durant el Renaixement van tenir un paper molt important mecenes com la família Mèdici de Florència o els Papes de Roma.


Medina

A les ciutats islàmiques ers la part principal de la ciutat, la ciutat vella, on hi havia els edificis més destacats-

 


Megalit

Construccions amb grans blocs de pedra realitzades durant el neolític i l'edat dels metalls per l'home primitiu. Els principals monuments megalítics són:

 • Menhir. Monument megalític que consisteix en un bloc de pedra allargada col·locada verticalment. Les seves funcion són diverses però bàsicament religioses (funeràries) o místiques (culte al sol).
 • Dolmen. Monument megalític que consisteix en una sèrie de blocs de pedra allargades col·locades verticalment i altra pedra horitzontal que fa se sostre. Les seves funcion són funeràries.
 • Cromlec. Monument megalític que consisteix en una sèrie de blocs de pedra allargades col·locades verticalment en posició elíptica o circular. Les seves funcion són diverses però bàsicament religioses (funeràries) o místiques (culte al sol).

Activitat relacionada:


Megalòpolis

Regió urbana formada per la unió de diverses conurbacions.


Menxevics

Facció del Partit Socialdemòcrata Obrer Rus. Eren el grup majoritari i més moderat, es van escindir el 1903 degut a les disputes amb l'altra facció, els bolxevics liderats per Lenin.

Els menxevics eren partidaris d'instaurar una democràcia mantenim una estructura de producció capitalista.


Mercantilisme

Conjunt de polítques i pràctiques econòmiques aplicades per les monarquies absolutes a Europa entre els segles XVI i XVIII. Es defensava en tres idees bàsiques:

 • Un estat era més ric com més or i plata tingués.
 • Implantació de proteccionisme econòmic per protegir la producció nacional, mitjançant la implantació de taxes i aranzels als productes estrangers.
 • Intervenció de l'estat en l'economia (elaboració de reglaments i desenvolupament d'indústries)

Mercat

En econonima és el conjunt de consumidors que demanen bésn i servies i el conjunt dels productors que els ofereixen.


Mercat negre

Comerç il·legal o clandestí de mercaderies racionades o prohibides.


Mesopotàmia

Regió de l'actual iraq situada entre els rius Eufrates i Tigris on es va establir una de les primeres grans civilitzacions de la humanitat.

El propi terme vol dir "entre rius" i era una regió molt fèrtil que va propiciar l'assentament humà.

Activitat relacionada:


Mesquita

Lloc on es reuneixen els musulmans per pregar. Totes les mesquites tenen una mateixa estructura inspirada en la casa de Mahoma a Medina.

 • Pati, on hi ha una font per purificar el cos abans de resar.
 • Minaret, torre des de la qual el muetzí crida a l'oració.
 • Sala de columnes, on el fidels preguen.
 • Alquible, mur on hi ha un nínxol buit anomenat mihrab i que indica la direcció de la Meca.
 • Minbar, púlpit des d'on l'imam dirigeix l'oració.

Activitat relacionada:


Mesta, Honrado Concejo de la

Agrupació de ramaders castellans que es van agrupar per resoldre qüestions del seu ofici. El 1273 el rei Alfons X el va reconèixer i li va atorgar certs privilegis.


Mestís

Terme per designar els fills resultants d'un conqueridor europeu i d'un amerindi.


Meteorologia

Ciència que estudia l'atmosfera i els fenòmens que en ella tenen lloc. No s'ha de confondra amb climatologia.


Metropoli

Denominació de l'estat colonitzador en relació amb les seves colònies (veure definció).


Migracions

Anomanem migracions els desplaçaments de població que comporten un canvi del lloc de residència. Hi han de dos tipus:

 • Emigració: És el trasllat de població d'un lloc a un altre. La persona que marxa del lloc de reisdència és un emigrant.
 • Immigració: Arribada de població procedent d'un altre territori. La persona que arriba de fora a un lloc l'anomanem immigrant.

Miniatura
Petites il·lustracions realitzades manualment amb les quals s'ilustraven els llibres durant l'Edat Mitjana. Els temes eren els propis de l'època, bàsicament religiosos.

Minifundi
Parcel·la agrícola de mida petita.

Miracle japonès
Nom amb el que es coneix l'espectacular creixement econòmic que va experimentar el Japó després de la seva derrota al final de la 2ª Guerra Mundial.

Mita
Forma d'aprofitament del treball indígena durant la conquesta d'Amèrica pels castellans. Els amerindis eren considerats persones lliures però quedaven obligats a un treball forcós, durant una part de l'any a a les mines o a les obres públiques.

Mitologia

Conjunt de mites que formen part d'una determinada creença o religió.

A l'antiga Grècia els grecs inventaven aquestes històries per donar explicació als fets de la natura que no trobaven explicació. D'aquesta manera creien en:

 • Déus. Cada polis tenia la seva pròpia divinitat protectora. Els déus tenien aspecte humà i eren immortals però s'estimaven i lluitaven entre ells com els humans. Les deesses i els déus més importants vivien al mont Olimp i Zeus era el déu principal.
 • Herois. Fills d'un déu i un mortal. Eren molt poderosos però mortals.

Model de transició demogràfica

Teoria demogràfica que explica la transformació de les societats preindustrials en societats modernes o industrials. Aquesta teoria defensa l'evolució de la població en 4 fases malgrat que no tots els països les han experimentades.

FASE 1
Règim demogràfic antic o preindustrial.
Fins mitjans dels segle XVIII

Taxes de natalitat i mortalitat elevades.

La població creix molt poc.

FASE 2
Primera transició.
Mitjans del segle XVIII a mitjans del XIX

La natalitat es manté elevada però la mortalitat descendeix per les millores sanitàries i alimentàries.

La població creix molt.

FASE 3 Segona transició. Mitjans del segle XIX a mitjans del XX

La natalitat comença a reduir-se i la mortalitat continua baixant.

La població no creix tan bruscament.

FASE 4 Règim demogràfic modern o industrial. Època actual

Taxes molt baixes de natalitat i de mortalitat.

El creixement és dèbil, fins i tot pot disminuir.

 


Modernisme

Estil arquitectònic que apareix al final del segle XIX i que a França és conegut com Art nouveau. Les seves característiques són:

 • Apareix a finals del s. XIX.
 • L'art nouveau és conegut a Catalunya com Modernisme.
 • Afany per trencar amb la tradició arquitectònica anterior.
 • Integració de diverses arts: arquitectura, ceràmica, interiorisme,...
 • La decoració interior, el mobiliari i les façanes es creen amb molt detall.
 • Inspiració en la natura, considerant els edificis com a organismes vius.
 • Línies corbes i ondulants.

Activitat relacionada:


Mòmia

Cadàver conservat que no està en estat de descomposició.

A l'antic egipte momificaven els morts perquè creien en la vida després de la mort i pensaven que era necessari conservar els cosso per a aquesta segona vida.


Monarquia

Forma de govern on el cap de l'Estat és un monarca, rei o sobirà.

Les monarquies autoritàries són una forma de govern que va sorgir al segle XV on els reis europeus van concentrar en les seves mans tots els poders estatals. L'objectiu era reforçar el seu poder contra la noblesa, l'Església, els municipis i els parlaments.


Monocultiu o Monocultura
Sistema de conreu que consisteix a conrear en una mateix espai un sol producte. És propi de societats desenvolupades o de conreus que busquen obtenir la màxima producció amb el mínim cost per fer-la competitiva.

Monopoli
Tipus de mercat on la competència és imperfecta. Hi ha una empresa que controla l'oferta i per tant la demanda no té opció de triar.

Monoteista

Consisteix en creure o adorar un únic déu o divinitat.

Les tres grans religions monoteistes són:

 • Cristianisme
 • Islamisme
 • Judaisme

Monsó

Tipus de vent estacional que té lloc a la península indostànica. Per l'estiu el monsó bufa de sur a nord amb un fort component marítim, al topar amb la península i pujar violentament provoca intenses precipitacions. Per l'hivern té un component nord-sud i les precipitacions desapareixen.


Morisc

Poblador d'origen musulmà que en teoria s'havia convertit al cristianisme en el segle XVI però a la pràctica seguia els costums islàmics.


Mortalitat

Nombre de defuncions que es registra en un lloc durant un període determinat, normalment un any. Per mesurar-la s'utilitzen diversos indicadors:

 • Taxa de mortalitat. Indica el nombre de defuncions per cada mil habitants en un període de temps concret.

Tm= ( Defuncions / Població total) x 1.000

 • Taxa de mortalitat infantil. Indicar el nombre de nens i nenes d'una població que moren abans d'arribar a l'any de vida per cada mil infants que hi han nascut vius, en un període de temps determinat, generalment un any.

TMI = ( Defuncions de menors d'un any / Número de nascuts vius ) x 1.000

 


Mosaic

Tècnica artística que consisteix a recobrir una superfície amb petites peces de pedra, vidre o ceràmica per crear un dibuix.


Mossàrabs

Grup social present a la península ibèria en temps d'Al-Àndalus format pels cristians que van continuar practicant la seva religió. Com que no eren musulmans havien de pagar impostos i a partir del segle XI molts van fugir degut a les persecucions.


Moviments de la Terra

Com tots els cossos celestes la Terra està sotmesa a una sèrie de moviments, els principals són:

 • Moviment de rotació. La Terra fa voltes sobre ella mateixa entorn de l'eix terrestre, una volta sencera cada 24 hores i en sentit d'oest a est. La rotació es fa a una velocitat de 1669 km/h a l'equador disminuint a mesura que ens allunyem de l'equador i és 0 als pols. La principal conseqüència és la successió dels dies i les nits.
 • Moviment de translació. La Terra gira al voltant del Sol en un moviment elíptic que triga 365 dies i 6 hores a una velocitat de 107.000km/h. Com a conseqüència d'aquest moviment i de la inclinació de l'eix terrestre es produeix la successió de les estacions al llarg de l'any i la durada diferent entre el dia i la nit.

Moviment obrer

Conjunt d'iniciatives col·lectives dutes a terme pels obrers industrials amb l'objectiu de millorar la seva situació laboral. Aquest moviment sorgeix durant la revolució industrial a la Gran Bretanya degut a les pèsimes condicions laborals que tenien a les fàbriques.


Mudèjar, art

Estil artístic que va aparèixer a la península ibèrica durant el segle XII i que va incorporar característiques de l'art musulmà.

Activitat relacionada:


Mudèjars
Musulmans que habitaven a la península ibèrica durant la reconquesta. Al segle XVI se'ls va obligar a convertir-se al criatianisme i van ser anoments moriscos (veure definció)

Muladí
Grup social present a la península ibèria en temps d'Al-Àndalus format pels cristians que van adoptar la religió islàmica. D'aquesta manera no havien de pagar impostos.

Multinacional
Empres que és present a diversos països on du a terme part de la seva activitat.

Mur de Berlín

Frontera que va dividir Berlín en dos sectors:

 • L'occidental, pertanyia a la RFA
 • L'oriental, pertanyia a la RDA i a més era la seva capital.

Les autoritats de la RDA davant les migracions de població al sector occidental (l'americà, molt més ric i amb llibertats) van decidir alçar un mur de formigó el 13 d'agost de 1961, el mur va caure el 9 de novembre de 1989.

 

Activitat relacionada:


Musulmà
Persona que professa la regió islàmica.

 
  N

Nació

Conjunt de persones que habiten un espai geogràfic més o menys delimitat que comparteixen trets comuns (llengua, història, religió, costums, folklore,...) i una consciència de ser un grup diferenciat.

Per tant, un estat pot contenir diversos grups nacionals. De fet gairebé tots els estats del món són plurinacionals.


Nacionalisme

Ideologia que defensa la possibilitat de la independència d'una nació del seu estat.


NASA

La National Aeronautics and Space Administrations (NASA) és l'agència dels Estats Units responsable del programa espacial.


Natalitat

Nombre de naixements que es registra en un lloc durant un període determinat, normalment un any. Per mesurar-la s'utilitza la taxa bruta de natalitat:

 • Taxa bruta de natalitat (Tbn). Indica el nombre d'infants que neixen per cada mil habitants en un any.

Tbn = ( Nombre de naixements en un any / Població total d'aquest any ) x 1.000


Nazisme o nacionalsocialisme

El nacionalsocialisme o el nazisme (terme que va encunyar per primera vegada el ministre de propaganda Goebbels) és la ideologia adoptada pel govern nazi d'Alemanya entre el 1933 i el 1945, període conegut com Tercer Reich.

Aquest ideari recollia molts trets dels feixisme: culate al cap, primacia de l'estat, exaltació de la violència però també tenia trets propis com un intens racisme.


Neoclassicisme

L'art neoclàssic va sorgir en la segona meitat del XVIII com un estil oposat al rococó.

 • Segueix els ideals de la il·lustració.
 • Estil molt més senzill que el rococó.
 • L'esgotament del barroc i el descubriemnt de les ruïnes de Pompeia (l'any 1748) comporta la recuperació dels temes mitològics del món grec i romà.
 • Busca l'equilibri i la simetria a través de línies rectes.
 • Es desenvolupa principlament a França.

Activitat relacionada:


Neocolonialisme

Control que segueixen exercint les antigues potències colonials sobre els seus antics dominis. Si bé el colonialisme polític semblava eliminat la dependència econòmica ha creat aquesta nova forma de dominació.


Neoliberalisme

Política econòmica que proposa la mínima intervenció de l'estat en l'economia i la flexibilització del mercat laboral.

NEP

Sigles de Nova Política Econòmica que va establir el 1921 en la Rússia Soviètica. L'objectiu era reconstruir l'economia molt afeblida per la guerra civil.

New Deal

Programa econòmic engegat als Estatats Units d'Amèrica pel president Roosevelt entre els anys 1933-37 per actuar sobre les conseqüències del crac de 1929. Aquestes mesures es basaven en una intervenció més gran sobre l'economia i més inversió per obres públiques i subvencions.


Nòmada
Una població o una persona nòmada és aquella que no té un lloc fixe de residència permanent. És propi de societats subdesenvolupades i del període paleolític.

Noucentisme
Moviment literari i artístic català de principis del segle XX que va promoure i normalitzar la cultura catalana. Tot i que el moviment va ser eliminat pel cop d'estat de Primo de Rivera el 1923 va deixar petjada amb la creació de l'Institut d'Estudis Catalans (1907) veure definició, el Palau de la Música (1908), la Biblioteca de Catalunya i la creació d'una xarxa escolar i de biblioteques locals.

 
  O
Oasi

Àrea d'un desert on excepcionalment hi ha vegetació, normalment al voltant d'un llac, llacuna o pou d'aigua.


Oceà

Gran massa d'igua salada que en la seva totalitat cobreixen un 71% de la superfície terrestre. Els oceans que hi ha a la Terra són:

 • Atlàntic
 • Pacífic
 • Índic
 • Glacial Àrtic
 • Glacial Antàrtic

Oligarquia
Forma de govern on el poder recau en un grup molt reduit que concentra tots els poders.

Oligopoli
Tipus de mercat on la competència és imperfecta. Hi ha un reduit nom de productors, l'oferta està controlada per poques empreses, i la demanda té poques opcions per triar.

OMC

Sigles de Organització Mundial del Comerç. Organització econòmica d'àmbit internacional fundada el 1995 en substitució del GATT de 1948, el seu objectiu és facilitar el comerç internacional de manera que sigui més lliure i just.

Estableix les normes que regeixen el comerç internacional. Vigila que es compleixin els acords comercials. Resol diferències entre països i ajuda als subdesenvolupats en qüestions de política comercial.

149 països són membres. Les decisions s'acostumen a adoptar per consens i han de ser ratificades pels parlaments dels països respectius.


ONG

Una ONG (Organització de les Nacions Unides) és una organització privada independent sense ànim de lucre que es subvenciona amb les contribucions que fan els seus socis. Generalment actuen en camps com el medi ambient, l'ajuda al tercer món, als grups més desfavorits,...


ONU

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) es va crear com conseqüencia dels desastres de la 2ª Guerra Mundial. Els seus objectius són el manteniment de la pau al món i la defensa dels drets humans.


Openfield o camp obert

Paisatge agrari format per parce·les que no estan tancades per murs o bardisses.


OPEP

Sigles d'Organització de Països Exportadors de Petroli. És una organització creada l'any 1960 formada pels països productors de petroli, la seva finalitat és controlar la producció de petroli per garantir-se un preu estable (ni massa alt, ni massa baix).

Actualment els països que formen part de l'OPEP controlen un 75% de les reserves de petroli mundial.


Oracle

Terme utilitzat a l'època clàssica per designar els missatges dels déus als homes.


Ordres clàssics

Són estils arquitectònics de l'arquitectura grega i romana. Sorgeix de la necessitat d'obtenir edificis de proporcions harmonioses per representar l'ideal de bellesa.

L'element diferenciador de l'ordre són els capitells de les columnes:

 • Ordre dòric: La columna d'ordre dòric és reconeix pel seu capitell quadrat i molt senzill, a més el fust és estriat.
 • Ordre jònic: La columna d'ordre jònic és reconeix pel seu capitell decorat amb dues volutes. El fust és acanalat.
 • Ordre corinti: La columna d'ordre corinti és reconeix pel seu capitell decorat amb fulles d'acant (planta ornamental i medicinal que es troba al sud d'Europa). El fust és acanalat.

Activitat relacionada:


Orfebreria
Art de fabricar objectes amb pedres, metalls preciosos i altres materials nobles, com ara el marfil o l'esmalt.

Organització territorial d'Espanya

La constitució (veure definció) espanyola actual de 1978 reconeix tres nivells d'organització:

 • Municipi: Hi ha més de 8.100 municipis (pobles i ciutats). El govern correspon a l'ajuntament que està constituit pels regidors, que són elegits cada 4 anys pels veins, i l'alcalde que és triat pels regidors.
 • Província: Hi han 50 províncies, el govern de les quals s'encarrega a les diputacions
 • Comunitat Autònoma: Existeixen 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes (Ceuta i Melilla). Cada comunitat té un estatut d'autonomia (veure definició) i unes institucions de govern pròpies.

OTAN
Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (NATO en anglès). És una organització militar liderada pels Estats Units d'Amèrica creada el 1949 en el context de la Guerra Freda (veure definició)

 
  P
PAC

La Política Agrària Comuna (PAC) és la que determina les polítiques agràries dels països membres de la Unió Europea.


Pacte de Varsòvia

Organització militar entre els països comunistes dins del marc de la Guerra Freda (veure definició) per defensar-se d'un possible atac del bloc occidental. Va existir entre els anys 1955 i 1991.


Paisatge

Entenem per paisatge geogràfic qualsevol àrea on es combinen una sèrie d'elements naturals i/o humans. Per tant trobem diverosos tipus de paisatges:

 • Paisatge humanitzat. Quan els elements antròpics han modificat el paisatge natural. Exemple: Conreus de blat, carrers d'una ciutat,...
 • Paisatge industrial. Quan l'element comú són instal·lacions industrials.
 • Paisatge natural. És el paisatge que no ha estat alterat per l'acció de l'home. Exemple: L'Antàrtida.
 • Paisatge rural o agrari . Paisatge natural humanitzat on l'activitat principal és l'agricultura i la ramaderia.
 • Paisatge urbà. És el paisatge típic de les ciutats i àrees urbanes.

Panarabisme
Moviment d'unió i de solidaritat entre els pobles africans. Va sorgir dins del context de la descolonització (veure definició)

Panafricanisme
Moviment polític que promou l'agermanament africà. El moviment apareix a l'inici del segle XX promogut per la població negra americana d'origen africà.

Pangermanisme
Concepte ideològic partidari de la unificació de totes les poblacions d'origen alemany en un sol estat. Hitler va utilitzar aquesta teoria com excusa per portar a terma la seva política expansionista.

Panzer

Carro de combat alemany que durant la 2ª Guerra Mundial van ser fonamentals durant les Blitzkrieg.


Parc tecnològic
Espai creat per fomentar la creació i el desenvolupament d'empreses innovadores i la transferència de tecnologia entre elles. Se situa a prop de grans ciutats o d'universitats per aprofitar els seus potencials.

Paria
Tributs que els reis musulmans de la península ibèrica pagaven als regnes cristians a canvi de la seva protecció.

Parlament o corts
Assamblea legislativa d'un estat, nació, regió,... els poders de la qual són regulats, generalment, per una constitució.

Partit polític
Organització que s'adscriu a una ideologia determinada i que participa en algun tipus de sufragi.

Patrici
Classe social de l'antiga Roma. Formada per una minoria de les famílies més riques i poderoses.

Patronal
Associació d'empresaris creada per defensar els seus interessos i per negociar amb els sindicats els convenis laborals.

Pau i Treva de Déu

Moviment social impulsat al segle XI per l'Església catalana per aturar la violència feudal.

La Pau de Déu prohibia qualsevol acte hostil contra les persones de qualsevol condició dins de l'espai delimitat pel perímetre traçat a trenta passos al voltant d'una església.

La Treva de Déu prohibia lluitar en determinats dies de la setmana, en especial en diumenge.


Pax romana
Període de màxim esplendor i poder de Roma que comença quan Octavi August declara el final de la guerra civil (27aC) fins la mort de l'emperador Marc Aureli el 180.

PCUS (Partit Comunista de la Unió Soviètica)
Organització política de l'URSS que va ser el partit majoritari i únic. Per tant la història de l'URSS va intimament lligada al PCUS.

Perestroika

Paraula russa que vol dir "reestructuració". Va ser molt utilitzada a finals del segle XX per designar el programa de reformes que va engegar Mikhaïl Gorbatxov i que va acabar amb la desintegració de l'URSS.


Períodes històrics

 

 

 

 

 

 

Els historiados han dividit la història en períodes. L'inici de cada període marca un esdeviment important que va significar un canvi en la manera de viure.

Les edats en que es divideix la història són:

Prehistòria S'inicià amb l'aparició de l'ésser humà (5.000.000 aC) fins el descobriment de l'escriptura (3.000 aC )
Edat antiga Comença amb la invenció de l'escriptura (3.000 aC) fins la caiguda de l'imperi romà d'occident el 476 dC
Edat mitjana Va del 476 al 1492 any en el que es va descubrir Amèrica.
Edat moderna Del 1492 fins l'any on va esclatar la Revolució Francesa, el 1789.
Edat contemporània Del 1789 fins l'actualitat.

Activitat relacionada:


Permuta
Contracte entre dos on es canvien productes per uns altres. Abans de la invenció de la moneda era el sistema més utilitzat.

Pesca
Conjunt d'activitats del sector primari que consisteixen en la captura del peix, crustacis, mol·lusc i d'altres éssers viues dels rius, llacs i del mar.

Pesta negre

Epidèmia que va devastà Europa i Àsia entre 1347-1351. Es calcula que va aniquilar gairebé una tercera part de la població europea.

El nom de pesta prové del fet que el cos dels afectats desprenia mala olor i de la creença que la malaltia es produïa per la corrupció de l'aire.


PGOU

Els Plans Generals d'Ordenació Urbana (PGOU) són els instruments oficials per planificar el creixement de les ciutats. El PGOU qualifica el són en tres tipus:

 • Urbà
 • Urbanitzable
 • No urbanitzable

PIB

Són les sigles de Producte Interior Brut. És un valor monetari que serveix per calcular la producció total d'un país en un temsp determinat (normalment trimestral o anual)


Pilar

Element arquitectònic de planta quadrada o poligonal que fa la mateixa funció que una columna.


PIME

Són les sigles de Petita i mitjana empresa.


Piràmide

Monument construit en forma piramidal utilitzat en l'antiguitat com temple o sepulcre.

A l'antic Egipte els faraons es van fer enterrar en piràmides per facilitar el viatge a la segona vida (segons deia la seva religió). Van construir diversos tipus de piràmides:

 1. Mastaba: Edifici amb una única planta en forma troncopiramidal i a sota altra planta amb les cambres funeràries (una per el sarcòfag, altra per a les imatges i objectes del mort, i una tercera per les ofrenes)
 2. Piràmides: Hi han diversos tipus, la primera sorgir a partir d'una successió de mastabes superposades en forma d'escales. A partir d'aquesta es van fer romboidals, escalonades, ...
 3. Hipogeus: Eren tombes excavades a l'interior d'una muntanya, amb la cambra camuflada per protegir-les dels lladres de tresors.

Activitat relacionada:


Piràmide de població

Una piràmide de població és un gràfic de barres que representa l'estructura de la població per grups d'edats i per sexes. Cada grup d'edat representat a la piràmide rep el nom de cohort.

Activitat relacionada:


Pirateria marítima

Pràctica de robar vaixells o el seu carregament mitjançant un atac.


Pistolerisme

Terme que fa referència a l'onada d'atemptats contra dirigents sindicals i membres de la patronal que van tenir lloc a Barcelona entre el 1919 i el 1923.


Pla Marshall

Programa d'ajudes dels Estats Units per reconstruir els països europeus després de la 2ª Guerra Mundial.


Plans urbans

La morfologia de les ciutats (característiques dels carrers, places i avingudes) queda plasmada en la xarxa urbana. Bàsicament trobem tres tipus de plans urbans:

 • Pla irregular. On els carrers formen un entramat confús que no facilita el trànsit. És típic de ciutats d'origen medieval i de siutat musulmanes.
 • Pla ortogonal. Els carrers es tallen perpendicularment formant illes de cases. És típic de ciutats anglosaxones i de barris europeus construïts al segle XIX.
 • Pla radiocèntric. Els carrers surten d'un centre en sentit radial. S'utilitza en ciutats situades en turons o que han tingut un origen defensiu.

Planta

És el pla dels fonaments d'un edifici. A història de l'art s'analitza la planta dels edificis en especial de les esglésies, hi han diversos tipus:

 • Planta en creu grega: Planta en que els braços de la creu són de la mateixa mida.
 • Planta en creu llatina: Tipus de planta composta per dos braços, un més llarg que l'altre.

Les parts principals de les plantes d'una església són:

 • Absis
 • Naus
 • Transepte
 • Creuer

Activitats relacionades:


Planta dessalinitzadora

Instal·lacions on mitjançant un procés que requereix gran quantitat d'energia l'aigua es dessalinitza per convertir-la en potable.


Plateresc

Estil arquitectònic exclusiu del renaixement hispànic. Es caracteritza per la decoració abundant de les façanes dels edificis renaixentistes.

Activitats relacionades:


Plebeu

Classe social de l'antiga Roma. Eren el grup més pobre però lliure (no esclaus) format per tots els ciutadans romans excepte els patricis.


Plec

És una deformació a l'escorça terrestre produida per les forces tectòniques.


Pluja àcida

Tipus de contaminació atmosfèrica antropogència que provoca que la pluja contingui un PH inferior al normal. Les conseqüències són desastroses perquè ataquen les fulles de les plantes i les destrueixen.


PNB

Partit Nacionalista Basc és un partit nacionalista basc d'ideologia democratacristiana creat el 1895 per Sabino Arana.


Policultiu o policultura

Sistema de conreu que consisteix a conrear en una mateix espai diversos productes. Es sol realitzar en parcel·les petites, la producció de la qual es destina al consum de la família i a zones d'horta.


Polígon industrial

Espai destinat a la instal·lació de fàbriques o magatzems. Se situen fora de les ciutats en llocs ben comunicats.


Polis

A la Grècia clàssica les polis eren ciutats-estat


Politeista

Consisteix en creure o adorar diversos déus o divinitats.


Política

Qualsevol projecte que té un objectiu definit.


Polítiques demogràfiques

Conjunt de mesures dedicades a modificar l'evolució demogràfica d'una població. N'hi han de dos tipus:

 • Polítiques pronatalistes. Els governs que tenen poblacions envellides intenten fomentar la natalitat mitjançant ajudes econòmiques, socials o laborals.
 • Polítiques antinatalistes. Els governs que tenen creixements massa elevats de població apliquen polítiques de control de la natalitat.

Portolà

Tipus de mapa nàutic que es va generalitzar al segle XIII on s'indicaven els ports principals i els esculls.


Postimpressionisme

Moviment artístic que va tot i haver-se iniciat sota les directius de l'impressionisme i mantenir lligams amb els seus representants, se'n distanciaren per obrir nous camins que marcarien les avantguardes del segle XX.

Característiques:

 • Els quadres han de reflectir els seus sentiments o la seva pròpia visió de la realitat.
 • El color és l'instrument bàsic del seu llenguatge pictòric.
 • Principals pintors: Vicent Van Gogh, Paul Gaugin, Toulouse-Lautrec o Paul Cézanne.

Activitat relacionada:


PPC

La Política Pesquera Comunitària és l'encarregada de gestionar el sector pesquer dels països membres de la Unió Europea.


Precipitació

Són les aigües que cauen a la superfície terrestre procedents de la condensació del vapor d'igua que conté l'aire.

Varia segons:

 • Amb l'altitud. A mesura que augmenta plou més.
 • Amb la latitud. A la zona equatorial és més elevada.
 • Són més importants a la costa.

Es mesura amb el pluviòmetre.

Activitat relacionada:


Precolombines (civilitzacions)

Són les cultures que existien en el continent americà abans de l'arribada de Cristòfor Colom.


Pressió atmosfèria

És el pes que exerceix l'aire en un punt determinat de la superfície terrestre.

La pressió normal a nivell del mar és de 1013 mil·libars. Si està per sobre a aquella zona l'anomanem anticicló, si està per sota depressió.

Es mesura amb el baròmetre.

Activitat relacionada:


Primavera de Praga

Conjunt d'iniciatives per liberalitzar la vida política que van tenir lloc a Txecoslovàquia en el context de la Guerra Freda. Es van iniciar el gener de 1968 i van finalitzar l'agost quan l'URSS va enviar els tancs del Pacte de Varsòvia aixafant les reformes.


Privat
Figura de l'Antic Règim de la monarquia hispànica que desenvolupava el càrrec de major confiança del rei.
Primeres matèries

Són els elements disponibles a la natura que l'ésser humà fa servir per consumir-les directament, per crear productes i per satisfer les seves necessitats.

Tenen tres orígens:

 • Animal
 • Vegetal
 • Mineral

Privat
Figura de l'Antic Règim de la monarquia hispànica que desenvolupava el càrrec de major confiança del rei.

Procés de Nuremberg
Judicis portats a terme contra els comandaments del Tercer Reich involucrats en l'holocaust.

Productivitat
Relació entre el que es produeix i els mitjans emprats (treballadors, maquinària,...)

Pronunciament
Forma d'insurrecció militar que té com objectiu canviar el govern o el sistema polític.

Proteccionisme econòmic
Politica econòmica que tracta de potenciar la producció nacional limitant les importacions de productes estrangers mitjançant la imposició d'aranzels i taxes.

Psicologia

Ciència que estudia la ment i el seu comportament.

La història de la psicologia es remonta a les antigues civilitzacions i experimentarà un gran canvi a l'inici del segle XX de la mà de Sigmund Freud i els seus estudis sobre la psicoanàlisi.


PSOE

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) fundat el 1879 per un grup d'intel·lectuals i obrers encapçalats per Pablo Iglesias (que també va fundar el sindicat UGT veure definició).


Punts cardinals

Sistema d'orientació espaial. Els principals punts cardinals són el nord (N), el sud (S), l'est (E) i l'oest (O). També hi han direccions intermèdies: nord-est (NE), nord-oest (NO), sud-est (SE) i sud-oest (SO).

La rosa dels vent ens indica els punts cardinals i les direccions intermèdies.

Activitat relacionada:


 
  Q
Quadrant
Instrument per mesurar angles i traslladar els mesuraments als mapes.

Quart món
Concepte que fa referència a la població més desfavorides i marginada de les ciutats dels països més desenvolupats.

 

 

 

  R
Racionalisme
Corrent de pensament que considera que l'única manera d'assolir la veritat és mitjançant la raó.

Racionament
Assignació de productes bàsics a les persones per pal·liar el desabastament.

Racisme
Doctrina que considera que certes races humanes són superiors a d'altres.

Raça ària
Concepte que designa als pobles d'origen indoeuropeus. Aquest concepte va ser adaptat pel nazisme per justificar la creença de que els alemanys pertanyien a la raça ària, una raça, que segons ells, era superior a la resta i que per aquesta raó s'havia d'imposar als"pobles inferiors"

Ramaderia

Conjunt d'activitats del sector primari que consisteixen en la cria i el comerç del bestiar.

Bàsicament trobem dos tipus de ramaderia:

 • Ramaderia intensiva. És pròpia de països desenvolupats. Es tracta d'explotacions especialitzades que obtenen una alta productivitat, generalment és estabulada tot i que també pot ser semiestabulada (s'alimenta de pastures naturals i de pinsos dins les granges).
 • Ramaderia extensiva. Es practica a països desenvolupats i als subdesenvolupats. Es tracta de grans explotacions on el bestiar corre lliurament pel camp i s'alimenta de pastures naturals.

Ràtzia

Àtac ràpid i per sorpresa amb l'objectiu de fer un botí.

En temps de l'Andalus els regnes cristians del nord van ser atacats més de 50 vegades per Al-Mansur.

 

Activitat relacionada:


Raval

A les ciutats musulmanes eren els barris populars al voltant de la medina.


RDA

La República Democràtica Alemanya (RDA) va ser un estat comunista que l'URSS va crear al seu sector alemany després de la 2ª GM com a resposta a la RFA (veure definició) que va crear el bloc occidental.

Va existir des de 1949 fins al 1990.


R+D+I

S'entén per R+D+I (Recerca Desenvolupament Innovació) qualsevol investigació destinada a la millora d'un producte o servei.


Realisme

A mitjan del XIX es desenvolupa el realisme, un nou corrent cultural que desplaça el romanticisme i que es va imposar tant en la pintura com en la literatura.

Les principals característiques són:

 • La qualitat més important de l'artista és la capacitat d'observació.
 • Objectivitat. Desig de plasmar la realitat sense embuts en contra de la idealització dels fets que la pintura neoclàssica i romàtica havien dut a terme.
 • Temes de la seva època i escenes de la vida quotidiana.

Reconversió

Procés d'adaptació d'una empresa o sector a una nova tecnologia o a un nou temps o crisi. Quan aquest procés afecta a una indústria parlem de reconversió industrial.


Recursos

Són tot els béns que hi ha a la Terra.

Hi han de dos tipus:

 • Renovables: Són aquells recursos que no s'esgoten o que es recuperen poc temps després d'haver-los consumit.
 • No renovables: Són aquells que n'hi ha en quantitat limitada o el procés de formació dels quals és molt lent.

RFA

La República Federal Alemanya (RFA) va ser proclamada el 1949 pel bloc occidental (Estats Units, Regne Unit i França) que ocupava tres de les quatre parts en les que s'havien repartit Alemanya.

L'URSS com a resposta va crear la RDA (veure definició)

Va existir des de 1949 fins al 1990.


Reforma luterana

Moviment religiós que va originar el monjo alemany Martí Luter i que va suposar un canvi profund i una ruptura amb l'església cristiana catòlica.

Tot va començar el 1515 quan el papa Lleó X va concedir indulgències a qui donés diners per pagar la construcció de la basílica de Sant Pere. Martí Luter va publicar 95 tesis criticant al papa durament. Aquest li va ordenar que reconegués públicament que s'havia equivocat però Luter s'hi va negar i va ser excomunicat.

Des d'aquell moment Luter va començar a difondre les seves idees:

 • Les persones se salven per la fe, no pas per les obres que facin.
 • Els creients es relacionen directament amb Déu sense necessitat de sacerdots.
 • L'única font de veritat són els textos sagrats.
 • Dels 7 sagraments, només 2 són veritables: Baptisme i Eucaristia.
 • El culte a la Verge i als sants es prohibeix.
 • Nega l'autoritat del papa de Roma.

El moviment va calar força entre els nobles del nord d'Europa que van veure la possibilitat d'apropiar-se les terres de l'Església catòlica i d'oposar-se a l'emperador Carles V de Castella. Als seguidors d'aquesta reforma se'ls denomina protestants (veure definició Cristianisme).

A partir d'aquest moviment van sorgir nous moviments de reforma religiosa:

 • Anglicanisme. El rei anglès Enric VIII volia divorciar-se de la seva dona, Caterina d'Aragó, però el Papa no li va concedir el divorci. El rei ho va arreglar creant la seva pròpia església protestant, l'església anglicana.
 • Calvinisme. Forma del protestantisme predicat per Joan Calví, la seva doctrina es basava en la predestinació (les persones estaven salvades o condemnades en néixer)

Activitat relacionada:


Refugiat

És tota persona que es veu obligada a marxar del seu país per raons de raça, religió, ideologia o opinió.


Regència

Període transitori durant el qual el govern d'un estat monàrquic no és exercit pel monarca titular per incapacitat, minoria d'edat o absència.


Regeneracionisme

Moviment intel·lectual que va sorgir després del desastre de 1898. Denunciava la decadència d'Espanya i plantejava reformes.


Règim fluvial

És del comportament del cabal d'un riu, depèn del règim de precipitacions.

Si el cabal varia poc d'unes estacions a altres diem que té un cabal regular, si varia molt diem que té un cabal irregular. L'estiatge és el cabal mínim o nivell més baix d'un riu i que acostuma a ser per l'estiu.


Reichstag

Parlament d'Alemanya.

Activitat relacionada:


Reis Catòlics

Títol que van rebre Isabel I de Castella i Ferran d'Aragó. Els Reis Catòlics van unir amb el seu matrimoni (1469) les corones de Castella i Aragó.


Relleu generacional

Es considera que perquè un territori no perdi població cada dona ha de tenir una mitjana de 2.1 fills.


Relleu terrestre

Conjunt de formes (muntanya, turó, altiplà, plana, delta,...) que accidenten la superfície de la terra.

Hi han tres tipus de relleu terrestre:

1. Relleu dels continents:

 • Muntanya, terrenys de grans pendents molt elevats. Poden estar aïllades o agrupades en serres, sistemes muntanyosos, cadens i serralades.
 • Valls, terrenys baixos situats entre muntanyes. Pel fons corren els rius.
 • Planes, són zones planes situades a poca altitud.
 • Altiplans, palnes molt extenses situades a gran altitud.
 • Depressions, zones situades amenys altitud que les terres que les envolten.

2. Relleu costaner:

 • Península, és un tros de terra envoltat d'aigua per totes bandes menys per una, l'istme, que la uneix a un continent.
 • Cap, promontori que penetra en el mar més que la resta del litoral.
 • Golf, entrada de mar a la costa. Es denomina badia si és petit. Les anses i les cales són més petites que les badies.
 • Illa, porció de terra envoltada d'aigua per totes bandes. Un conjunt d'illes forma un arxipèlag.
 • Platja, costa baixa o plana.
 • Penya-segat, terrenys rocosos tallats de manera vertical, alts i escarpats.

3. Relleu submarí:

 • Plataforma continental, altiplans molt vast que s'estenen a una profunditat d'uns 200m.
 • Talussos continentals, franja amb un pendent molt pronunciat que condueixen de la plataforma continental a les grans profunditats.
 • Plana abissal, plana immnesa situada entre els 3.000 i 7.000m de profunditat.
 • Dorsal oceànica, grans serralades submarines.
 • Fosses marines, esquerdes profundes i extenses.

Renaixement

Moviment artístic que va aparèixer a Itàlia el segle XIV. Les seves característiques són:

 • L'artista cerca la inspiració clàssica recuperant les formes simples i les proporcions harmonioses.
 • Es va assolir el domini de la perspectiva
 • L'ésser humà és el centre de les representacions.
 • Interès per l'observació i la representació de la natura.
 • Els temes van canviar. A més d'esglésies es van constuir tota mena d'edificis: palaus, ajuntaments, hospitals o places públiques. Els pintors i escultors no van fer només obres religioses, també retrats i composicions mitològiques.
 • L'artista era un artesà i l'obra es feia en equip. El mestre creava el disseny i encarregava als oficials i aprenetns les tasques més rutinàries.
 • Els artistes tenien el suport dels mecenes, que eren persones o institucions que finançaven les obres i protegien els autors. Els més importants van ser la famíli Medicis a Florència i els papes a Roma.

Es va desenvolupar en 2 etapes:

 • Quatrocento (s. XV): El gran centre cultural va ser la ciutat de Florència. La família Medici va exercir un paper fonamental com mecenes dels artistes.
 • Cinquecento (s. XVI): El principal focus va ser la ciutat de Roma. Els mecenes van ser els papas.

Renaixença

Moviment cultural català que es va desenvolupar a partir del segon terç dels segle XIX. Es va caracteritzar per la defensa dels elements de la identitat de Catalunya i per la reuperació de la llengua catalana.


República

Forma de govern on el cap de l'Estat és un president.


Reserva

Són només aquells recursos coneguts i localitzats l'explotació dels quals és sostenible i rendible amb la tecnologia que es disposa.


Restauració abasolutista

Sistema polític que apareix a Europa a l'inici del segle XIX deprés de la caiguda de Napoleó. Les potències europees es reuneixen al Congrés de Viena (1814) amb l'intenció de controlar i eliminar les revolucions liberals mitjançant un seguit de monarquies absolutistes.


Retaule

Obra d'art que combina escultures, relleus o pintures realitzada sobre una fusta (a vegades s'utilitzen altres materials com pedra, marbre,...)

La paraula és d'origen llatí retro tabularum que significa taula situada darrera. El seu origen ve de la tradició litúrgica de col·locar relíquies o imatges de sants darrera de l'altar.


Revolució

Una revolució és una transformació, un canvi, profund i ràpid, fins i tot violent que comporta un canvi radical de les estructures.

Podem parlar de tres tipus de revolucions:

 • Revolució econòmica
 • Revolució política
 • Revolució social

Algunes de les revolucions més importants de la història són:

Revolució agrícola britànica Segles XVIII i XIX Gran Bretanya Conjunt de canvis succeïts a la Gran Bretanya durant el segle XVIII que van comportar un augment de la producció agrícola. Aquest fet va comportar un augment de població i un gran èxode rural que va constituir la ma d'obra de la Revolució Industrial.
Revolució industrial
1750
Gran Bretanya

Conjunt de canvis econòmics sociasl i tecnològics que es van originar a la Gran Bretanya al 1750 i que es van estendre ràpidament pels països més desenvolupats.

Revolució demogràfica Finals del segle XVIII Europa Nom amb el que es designa l'espectacular creixement demogràfic que va tenir lloc a Europa durant la Revolució Industrial i que va acabar amb l'antic règim demogràfic.
Revolució americana 1775-1783 Estats Units d'Amèrica

Va ser la primera en que les idees liberals (com sobirania nacional) es van posar en pràctica.

Les tretze colònies britàniques de la costa est d'Amèrica del Nord es van rebel·lar contra la metròpoli (Gran Bretanya). Acusaven a la metròpoli d'explotar-les econòmicament i de deixar-les sense vot al parlament britànic.

La revolució va acabar en guerra (Guerra de la Independència Americana) i amb la formació d'un nou estat (Estats Units d'Amèrica)

Revolució francesa
1789
França

El 1789 esclata a París una revolució burgesa contra el rei Lluís XVI. La revolució comportarà el final de la monarquia i de l'antic règim.

L'impacte serà de tal magnitud que aquesta revolució marca pels historiadors l'inici del període anomenat Edat Contemporània.

Revolucions liberals-burgeses Finals del XVIII fins el 1848 Europa occidental

Conjunt de revolucions que tanquen l'Edat Moderna i inicien l'Edat Contemporània que pretenen trencar l'ordre polític de l'antic règim. Es basen en les idees de la il·lustració. El cicle revolucionari comprén:

 • Revolució Americana (1775-1783)
 • Revolució Francesa (1789)
 • Onada revolucionària liberal (1820-1830-1848). Aquesta onada es va basar en el liberalisme i el nacionalisme.
Revolució russa

1905

1917

Rússia

La primera revolució de 1905 demostrarà que Rússia era una monarquia dirigida pels tsars de manera gairabé feudal i que el poble demanava un seguit de canvis.

Les revolucions de 1917 compreses entre els mesos de febrer i octubre van acabar amb la Rússia del tsars i establint un nou estat (la Unió Soviètica) el primer estat socialista del món.

Revolució cultural
1966
Xina
Campanya dirigida pel líder del Partit Comunista Xinès (Mao Zedong) dirigida contra els seus rivals polítics (les èlits del partit i diversos intel·lectuals). Els acusava de trair els valors de la revolució.
Revolució dels clavells
1974
Portugal
Un grup de militars va donar un cop d'estat derrocant al dictador Antonio Salazar i portant la democràcia al país.


Ria
Vall excavada per un riu a prop de la costa. Queda inundada pel mar per dos raons, en uns casos perquè s'ha enfonsat el terreny i d'altres perquè ha pujat el nivell del mar.

Riu

Corrent d'aigua permanent. Podem distingir els següents elements:

 • Capcelera o naixement. És el lloc on es forma el riu.
 • Desembocadura. És on porta l'aigua, pot ser al mar, a un llac o a altre riu (es aquest cas l'anomanem afluent)
 • Conca de drenatge o conca hidrogràfica . Part de la superfície terrestre que és drenada pel riu.
 • Llera o llit. Lloc per on flueixen les aigües del riu.
 • Riera o rambla. Són les lleres d'un riu que només porten aigua quan plou.
 • Curs. És el recorregut que fa de del naixement fins a la desesmbocadura. Trobem tres trams: curs alt, primers quilòmetres; curs mitjà, zones de menys pendent i on les aigües van més lentes formant ondulacions anomanades meandres i curs baix, la velocitat disminueix i deposita els materials que porta en suspensió formant a vegades planes al·luvials molt fèrtils.
 • Cabal. Quantitat d'aigua que porta un riu. Si el cabal (veure definició Règim fluvial) varia poc d'unes estacions a altres diem que té un cabal regular, si varia molt diem que té un cabal irregular. L'estiatge és el cabal mínim o nivell més baix d'un riu i que acostuma a ser per l'estiu.

Rococó

A Europa a la primera meitat del segle XVIII es va generalitzar el rococó, un estil fill del barroc. El terme "rococó" va ser utilitzat per primer cop pels neoclàssics de manera pejorativa.

Les seves característiques són:

 • Estil cortesà que exagerava el barroc.
 • Molt carregat de decoració, tal i com demanava la luxosa aristocràcia de l'època.
 • Arquitectura molt rica als sostres i les parets dels palaus, eren plens de mobles, miralls i cortinatges luxosos.
 • La pintura destacà per la intranscendència dels temes i la pal·lidesa cromàtica.
 • Els artiste principals són: Jean Fragonard "El gronxador", Tiepolo, Watteau i Boucher.

Activitat relacionada:


Romànic

El terme "Romànic" fa referència a l'art de l'edat mitjana a l'Europa occidental. S'inicià al segle X, arribà al seu màxim esplendor al segle XII. Al segle XIII deixà pas a l'art gòtic.

És un art fonamentalment religiòs.

Activitat relacionada:


Romanticisme

Les guerres napoleòniques van afavorir el contacte amb cultures orientals i paral·lelament les revolucions polítiques van modificar les idees i les maneres de viure. Com no, tot això va calar en l'art. Apareix un corrent nou, el romanticisme.

Característiques fonamentals:

 • Al contrari que el neoclassicisme, rebuig de la raó i els gustos clàssics. En canvi es revaloritza l'expressió dels sentiments.
 • Esperit de rebel·lia.
 • Nova actitud vers la natura. Es rebel·len contra la destrucció del paisatge.
 • Nova visió del món i de l'ésser humà. Supremacia de la imaginació, la fantasia i la creativitat sobre la raó.

Activitat relacionada:


Rosassa o rosetó

Finestra de forma circular decorada amb vitralls que se situava a les portalades de les catedrals gòtiques.

Activitat relacionada:


Rotació de conreus

Tècnica de conreu basada en l'alternança de conreus en un mateix espai per tal d'evitar l'esgotament dels sols. Avui en dia només es utilitzada per societats subdesenvolupades que no tenen accés a maquinària ni a adobs.


 
  S

Sectors econòmics

Les activitats econòmiques les podem agrupar per sectors:

 • Sector primari. Són les activitats destinades a obtenir aliments i matèries primeres del medi natural: agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura.
 • Sector secundari. Engloba les activitats econòmiques que transformen les matèries primeres extretes de la natura en productes elaborats: indústria, construcció, mineria i explotació de fonts d'energia.
 • Sector terciari. Agrupa les activitats que no produeixen un bé material, sinó que presten un servei a la societat. Són el comerç, el transport, la sanitat, l'educació,...
 • Sector quaternari. Nou sector sorgit del terciari que engloba la investigació, el disseny, el tractament de la informació, R+D,...

Sedentari
Una població o una persona sedentària és aquella que té un lloc fixe de residència permanent. És propi de societats desenvolupades, l'esècie humana va començar a ser sedentària a partiri del període neolític.

Segle d'or de l'art hispànic

La qualitat i la quantitat en la producció artística castellana des de la segona meitat del s. XVI fins al final del s. XVII fa que es conegui aquesta etapa com el segle d'or.

Activitat relacionada:


Senat romà

Va ser la institució més imporat de la república romana. Establia les lleis, dirigia la política exteriror i donava normes d'actuació als magistrats.


Separació de poders

Concepte que estableix que els poders d'un govern han d'estar dividits per impedir que una persona o grup acapari tots els poders i estableixi una dictadura.

Desenvolupat per Montesquieu, defensava l'existència de tres poders principals:

 • Legislatiu (elabora les lleis, els parlaments)
 • Executiu (responsable de fer complir les lleis, d'executar-les)
 • Judicial (responsable dinterpretar les lleis i d'aplicar-les en situacions concretes).

Sequera

És l'escassetat d'aigua durant un temps prolongat, una escassetat més gran del que és habitual pel clima de la zona.


Servei

Prestació destinada a satisfer una necessitat personal o social però que no consisteix en la producció d'un objecte.


Setmana Tràgica

Insurreció popular que va tenir lloc el 1909 a Barcelona. El detonant va ser l'enviament de tropes al Marroc compostes exclusivament de classes populars, ja que les classes benestants pagaven per evitar el servei militar.


Shaduf

Aparell mecànic que serveix per extreure aigua i pujar-la a nivells més alts i d'aquesta manera regar els camps de conreus. Molt utilitzat a l'antic Egipte sembla que ja s'utilitzava a Mesopotàmia cap el 3.000aC.


Silvicultura

Activitat del sector primari que consisteix en el conreu dels boscos.


Sionisme

Moviment polític i ideològic que va sorgir a Europa a finals del segle XIX. Afirmaven el dret dels jueus al seu retorn a Palestina i reclamaven la creació s'un estat jueu.


Sindicat

Associació de treballadors que busca la defensa dels seus drets econòmics i socials. Els sindicats van aparèixer al segle XIX durant la Revolució industrial davant les dures condicions de vida i de treball que tenia la classe obrera.

Alguns dels sindicats principals a Espanya són:

 • UGT (veure definició)
 • CCOO (veure definició)
 • CNT (veure definició)

Sistema econòmic

Manera com es produeixen els béns i els serveis en una societat i la manera com es distribueixen els benefecis entre els seus habitants. Al món hi han tres sistemes econòmics:

 • Sistema de subsistència. Propi de societats subdesenvolupades. Les famílies produeixen tot allò que necessiten per cobrir les seves necessitats bàsiques, no hi han prou excedents com perquè funcioni un mercat potent.
 • Sistema comunista. Molt estès fa dècades avui en dia està en crisi i només perdura a països com Cuba o Corea del Nord. Aquest sistema no reconeix la propietat privada dels mitjans de producció i no existeix la iniciativa privada.
 • Sistema capitalista. També anomenat de lliure mercat, és el sistema que predomina al món actual. Té quatre característiques principals: Propietat privada dels mitjans de producció; Persecució del benefici; Llei de l'oferta i la demanda i lliure competència.

Smog o boirum fotoquímic

Tipus de contaminació atmosfèrica antropogènica present a grans ciutats amb alt volum de trànsit i insolació elevada. Es provoca per la conjunció de la radiació solar i l'emissió de gassos contaminants que generen Ozó (O3) en les capes baixes, aleshores forma una boira fosca que irrita el ulls i els pulmons.


Soberania nacional

Concepte ideològic desenvolupat per Rosseau al segle XVIII, el poder correspon a la nació (els ciutadans). Aques pacte amb l'Estat queda reflectit en un document: la Constitució (veure definicinió).


Socialisme

Doctrina política, oposada al capitalisme, que proposa la supressió de les classes socials, el repartiment de la riquesas segons l'aportació del treball de cadascú i la col·lectivització dels mitjans de producció.

El terme fou utilitzat per primera vegada el 1832 per la premsa francesa per referir-se als seguidors de Saint-Simon (pensador i reformador social francès)

El socialisme utòpic és un concepte ambigu que engloba tot un seguit de popostes molt diverses però totes tenen en comú la denúncia dels efectes negatius de la Revolució industrial. Els utòpics no tenen en compte el paper de la lluita de classes, per aquesta raó van ser titllats d'estar allunyats dels obrers i de proposar projectes impossibles de dur a la pràctica.


Societat Anònima (SA)

Societat Anònima (SA) és aquella societat on el capital està dividit en accions entre els seus socis. Tots els socis tenen els mateixos drets i participen en la direcció en proporció a les accions que poseixen.

El conjunt del capital aportat pels socis ha de ser almenys de 60.101€ i les seves accions es poden comprar i vendre lliurament.


Societat de consum o de masses

Expressió per designar el tipus de societat desenvolupada capitalista. Es caracteritza per un consum massiu de béns i serveis basat en una producció massiva.


Societat Limitada (SL)

Societat Limitada (SL) és aquella societat on el capital està dividit en accions entre els seus socis. Tots els socis tenen els mateixos drets i participen en la direcció en proporció a les accions que poseixen.

El conjunt del capital aportat pels socis ha de ser almenys de 3.005€ i les seves accions no es poden comprar i vendre lliurament (a excepció d'altres socis, cònjuge, ascendents o descendents)


Societat de Nacions

Fou un organisme internacional, precedent de l'ONU, creat el 28 de juny de 1919. El seu objectiu era evitar altre conflicte armat com la Primera Guerra Mundial.

Al no assolir el seu objectiu principal va desparèixer el 1946.


Societat estamental

Forma d'organització social característica de l'Antic Règim, originada durant l'edat mitjana es basava en el feudalisme i el vassallatge. Es dividia en 3 ordres o estaments:

 • Noblesa.
 • Clergat.
 • Tercer estat o poble. Pagesos, burgesos i classes populars.

Aquest tipus de societat tenia dos característiques principals:

 • Immobilisme vertical, no es podia ascendir llevat d'estranyes excepcions.
 • Existència d'un grup de privilegiats (noblesa i clergat) que no pagaven impostos i tenien una sèrie de drets Els privilegiats representaven un 10% de la població total.

Sovkhoz

Explotació agrària de l'antiga URSS que depenia directament de l'estat i que tenia mà d'obra assalariada.


SS

Les Schutzstaffel o SS eren la guàrdia personal de Hitler.


Sufragi

És el sistema d'eleccions d'un càrrec o consulta amb la participació dels ciutadans. Segons el procediment d'elecció pot ser:

 • Directe. L'elector elegeix directament els seus representants.
 • Indirecte. L'elector designa un intermediari amb l'objectiu d'elegir els representants.
 • Restringit o censatari . No tothom pot votar per raons de sexe, raça o poder adquisitiu.
 • Universal. Tothom que compleixi els requisits de majoria d'edat pot votar.

Superproducció

Superproducció o sobreproducció és quan hi ha un excés d'oferta per la incapacitat del mercat per absorvir-la.


   
 
  T

Taifa

Petits regnats que es van formar després de la descomposició del Califat de Còdova (1031) a la península Ibèrica.


Taiwan

Estat anomenat República de la Xina (popularment Taiwan) situat a l'illa de Formosa.

Després de la guerra civil (1949) on Chiang Kai-sheck del Guomindang (veure definició) va ser derrotat per Mao Zedong del Partit Comunista Xinès. Chiang Kai-sheck i els seus partidaris van fugir a Formosa on van fundar l'estat de Taiwan amb el suport dels Estats Units.


Tartessos

Regne molt ric que va existir entre els segles VI-VaC situat al voltant de les ribes del riu Guadalquivir (tot i que no està clar la seva ubicació exacta).

Sembla que van desenvolupar una escriptura pròpia i una rica indústria metal·lúrgica.


Taxa de creixement natural (Tcn)

Relació entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions per cada cent habitants en un període determinat, generalment un any.

Tcn= (Nascuts-Morts)/Població total x 1.000


Taylorisme

Sistema de producció creat per l'enginyer Frederick Taylor. Consistia en la divisió de les operacions de producció en feines petites, la dirada de les quals es cronometrava amb exactitud. L'objectiu era augmentar la productivitat i evitar que l'obrer tirgués més temps del necessari en les seves tasques.


Teatre

Art escènica on es representa un esdeveniment per un o més personatges en un temps concret davant d'un públic.

A l'antiga grècia eren molt aficionats al teatre fins al punt que van contruir edificis específics per donar cabuda a aquests espectacles.


Tecnòcrata

Funcionari que exerceix un càrrec públic en virtut de la seva preparació tècnica enlloc d'altres capacitats (polítiques, ideològiques,...)

El règim de Franco durant la dècada dels anys cinquanta va fer servir molts tecnòcrates per desenvolupar l'economia.


Teler

És una de les màquines més antigues creada per la humanitat. S'utilitza per fabricar teixits i tot que n'hi han de diverosos tipus la seva forma ha variat poc durant el temps.


Teló d'acer

Terme que va popularitzar Wiston Churchill (ex Primer ministre britànic durant la 2ª Guerra Mundial) després d'un discurs.

El terme vol fer referència a la frontera ideològica entre els dos bàndols de la guerra freda (el bloc comunista i el bloc occidental)


Temperatura

És la quantitat de calor que té l'aire de l'atmosfera. No és igual a tot arreu, en general:

 • Varia amb la latitud. Més elevades a l'equador perquè els rajos solars incideixen més perpendiculars.
 • Descendeix amb l'altitud. A raó de 0.6ºC/100m
 • És més suau a la costa que a l'interior. La terra com és un cos sòlid s'esclafa i es refreda més rapidament que el mar.

El termòmetre és l'instrument que utilitzem per mesurar la temperatura.

Activitat relacionada:


Tenebrisme

Estil pictòric que es basa en una aplicació radical del clarobscur. El va desenvolupar Caravaggio i consistia en fer emergir les figures d'un fons molt fosc.


Teocràcia

Forma de govern que es regeix pels principis establerts per la religió.


Teoria de la deriva dels continents

Aquesta teoria, creada a principis del s. XX per l'alemany Alfred Lotthar Wegener, suposa que els continents actuals van estar units formant un sol continent anomenat Pangea, que es va fragmentar. Els fragments són els continents que coneixem ara que es van desplaçar fins a ocupar les posicions actuals.

Activitat relacionada:


Teoria de l'espai vital

Teoria del geògraf alemany Ratzel amb la que el règim nazi va justificar la seva política expansionista. Segons el règim de l'Alemanya nazi els aris, una raça superior, tenien el dret de conquerir territori a costa dels eslaus i d'altres races inferiors.


Teoria heliocèntrica o antropocèntrica

Teoria segons la qual el Sol és el centre i tots els cossos celstes orbiten al seu voltant.

Proposada per primera vegada a l'Antiga Grècia com resposta a la teoria geocèntrica o teocèntrica (la terra era el centre de l'univers). Als segles XVI i XVII va ser ressucitada per Nicolau Copèrnic amb l'oposició de l'església catòlica (per ells la Bíblia diu que l'ésser humà és el centre de la creació)


Terciarització

Procés que es dona als països més desenvolupats on el sector terciari està molt desenvolupat convertint-se en el principal, molt per sobre dels altres.


Tercer món

Concepte que formulat des de l'òptica dels països més desenvolupats per definir els països subdesenvolupats.


Terra

La Terra és un planeta que pertany al sistema solar. És el tercer per ordre de distància al Sol i el cinquè per diàmetre. El seu diàmetre equatorial és de 12.756km.

La seva estructura (veure definició Capes de la Terra) està dividida per tres grans capes concèntriques:

 • Escorça
 • Mantell
 • Nucli

Terratrèmols

Tremolors de terra causats per la fricció i el desplaçament de les plaques tectòniques.

Activitat relacionada:


TIC

Les Tecnologies de la informació de la comunicació (TIC) agrupen els elements i les tècniques utilitzades per transmetre i tractar la informació que fan la informàtica, internet i les telecomunicacions.


Topinada

Frau consistent en alterar els resultats d'unes eleccions. A Espanya durant el període de la Restauració van ser freqüents.


Torb

Fenòmen meteorològic provocat per forts vents que aixequen la neu reduint dràsticament la visibilitat i fent baixar bruscament la temperatura.


Totalitarisme

Règim polític dictatorial que controla tots els poders de l'estat i que elimina totes les llibertats.


Tractat de Versalles

Tractat signat el 1919 a París on s'organitzava les condicions de pau després de la Primera Guerra Mundial. Les sancions imposades a Alemanya van ser tan elevades que van generar un esperit de revenja que va ocasionar la Segona Guerra Mundial.

Activitat relacionada:


Transvasament

Són canalitzacions d'aigua que porten aigua de les conques excedentàries a les deficitàries.


Trilogia mediterrània

Forma de denominar els tres conreus típics de l'àrea mediterrània i que són la base de la seva alimentació.

Ssón el blat, la vinya i l'olivera.

 


Trinxera

Construcció defensiva que serveix per protegir els exèrcits. Consiteix en una excavació llarga, extreta i una mica profunda que funciona com parapet del foc enemic.

Durant la Primera Guerra Mundial es va imposar com sistema defensiu.


Trust
Agrupació voluntària de diferents empreses controlades per mitjà d'una junta d'administradors amb l'objectiu d'eliminar la competència del seu producte.

Tsar
Terme que s'utilitzava per designar l'emperador de Rússia.

Tsunamis
Terratrèmol que es produeix al mar i que poden originar ones gegants.

Turisme
És qualsevol desplaçament que fem a un lloc fora del nostre entorn habiutal on ens quedem almenys 24 hores. Si la sortida dura menys d'un dia parlem d'excursió.

 
  U

Uadi

Riu sec que circula per un territori desèrtic. Generalment només porten aigua quan plou (de manera molt esporàdica)


UGT

Unió General de Treballadors (UGT) és una organització sindical espanyola d'orientació socialista fundada a Barcelona el 1888 per Pablo Iglesias.


Unió Europea (UE)

La Unió Europea o (UE) és una organització que engloba 27 països d'Europa i té com objectiu la unió política, econòmica i social dels països membres.

El precedent de la UE va ser la Comunitat Econòmica Europea (CEE) veure definició que només tenia com objectiu la unió econòmica.

Activitat relacionada:


Universitat

Organisme que cursa estudis de grau superior.

Els seus orígens són a l'Edat Mitjana quan els mestres i els estudiant volien escapar del control de l'Església que era de les que depenien les escoles catedralícies. Aleshores van decidir organitzar-se com a corporació o universitat. Els estudis universitaris medievals que s'impartien eren dos:

 • Trivium: Gramàtica, Retòrica i Dialèctica.
 • Quadrivium: Aritmètica, Geometria, Astronomia i Música.

URSS

Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes (URSS) va ser un estat creat el 1922 i disolt el 1991. Estava integrat per un conjunt de repúbliques: Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Estònia, Geòrgia, Kazakahstan, Kirguizistan, Letònia, Lituània, Moldàvia, Russía, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraïna i Yzbekistan.

Totes estaven sota contral de la RSFS de Rússia i el sistema polític i econòmic imperant era el comunisme.

El màxim rival de l'URSS van ser els Estats Units d'Amèrica (EE.UU) i els seus aliats, coneguts com el bloc capitalista. La tensió entre els dos blocs va ser tal que a aquest període històric l'anomanem Guerra Freda.


 

  V
Vacuna

Preparat químic o orgànic destinat a estimular les defenses naturals de l'organisme.

La primera vacuna fou desenvolupada per Edward Jenner (1796) durant l'epidèmica de verola a Europa. Va observar que les lleteres s'infectaven amb una verola menys mortal (la verola bovina) que tenien les mamelles de les vaques. Jenner va prendre el fluït infecciós de la ma d'una lletera i li va inserir el fluid al braç d'un nen de vuit anys. 48 dies després el nen es va recuperar, aleshores va injectar material infectat a altre pacient que ja no va mostrar els símptomes de la verola.


Vaga

És el principal instrument de pressió dels treballadors, consisteix en la interrupció de l'activitat laboral per tal de reclamar millores en les seves condicions laborals.


Valí

Governador que dirigia les províncies musulmanes en temps d'al-Àndalus.


Vegueria

Antiga divisió territorial on l'autoritat era exercida pel veguer. Actualment a Catalunya s'està estudiant la manera de torna a recuperar-les.


Vitalici

Que pot exercir un càrrec fins a la mort.


Vent

És el desplaçament de l'aire de l'atmosfera i s'origina per les diferències de pressió entre àrees. L'aire va de les zones anticiclòniques cap a les depressions.

La seva velocitat es mesura amb l'anemòmetre i la direcció amb el panell.

Activitat relacionada:


Venus

Estatua del paleolítc que representa una dona amb els òrgans sexuals molt desenvolupats considerades símbols de fecunditat.

Activitat relacionada:


Virrei

Funcionari que governa una regió o país en nom del monarca.


Visir

Espècie de ministres que aconsellaven als califes.


Volcà

Obertures o esquerdes a l'escoça terrestre a través de les quals surten a l'exterior materials (lava, gasos, vapor d'aigua,...)


Volta

Coberta o sostre. Hi han de diferents tipus:

 • Volta de canó: Volta de forma semicircular.

 • Volta d'aresta: Volta formada en encreuar-se dos voltes de canó.

 • Volta de creuer: Volta formada en encreuar-se dos arcs ogivals.

Activitat relacionada:


 
  W

Watergate

Escàndol polític que va provocar la dimissió del president Nixon (acusat d'haver espiat els seus rivals demòcrates) en la dècada dels setanta en els Estats Units d'Amèrica.


 

  X

Xenofòbia

Odi a l'estranger.


Xoriguerisme

Modalitat arquitectònica del barroc espanyol desenvolupada per José Xoriguera, es caracteritzava per una decoració recarregada.

Activitat relacionada:


 
  Y

 

 

 

  Z

Zaibatsu

Grans conglomerats industrials presents al Japó i que abarquen tots els sector de l'economia. Alguns dels principals són Misubishi, Sumitomo,...


Zepelí

Tipus de dirigible construït per Ferdinand von Zeppelin el 1900. Durant la Primera Guerra Mundial va ser utilitzat pels alemanys per bombardejar Londres i París.


Ziggurat

Temple de l'antiga mesopotàmia en forma de piràmide.


Zones climàtiques

A la Terra distingim 5 grans zones climàtiques:

 • Zona càlida. Situada entre els tròpics de càncer i capricorn, la insolació és màxima perquè els rajos solars incideixen perpendiculars sobre la superfície terrestre.
 • Zones temperades. Són dos una a cada hemisferi, entre els tròpics i els cercles polars. Els rajos solars incideixen menys perpendicular.
 • Zones fredes. Una a cada hemisferi, dins dels cercles polars. Els rajos solars arriben de manera molt oblicua i per això les temperatures són molt fredes.