APLICACIÓ DEL PENSAMENT CRÍTIC
    
 
INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part II > comprensió > elaborar una paràfrasi 
PART II
 
 
SER CAPAÇ D'ELABORAR UNA PARÀFRASI

La paràfrasi és la culminació del procés de comprensió.

Ara bé, què és, però, una paràfrasi? 'Paràfrasi' té dues accepcions en el diccionari:

1. Amplificació explicativa o interpretació d'un text amb la finalitat de fer-lo més intel·ligible.
2. Versió més o menys lliure d'un text.

En el sentit en què vull aquí considerar la paràfrasi, una paràfrasi ha d'explicar un text i ha de ser-ne alhora una versió. En alguns casos la paràfrasi haurà d'excedir el contingut propi del text, mentre que en d'altres n'exclourà els elements no rellevants i serà, per tant, de menor extensió.

És important insistir en el fet que una paràfrasi no és la repetició d'algunes frases d'un text; subratllar les frases importants del text i copiar-les no mostra en cap cas comprensió del text. En realitat és allò que més s'acosta a una expressió del text en estil indirecte, de la qual havíem proposat defugir. Malauradament, però, l'hàbit de repetició de frases o fragments del text és el que han adquirit molts alumnes -i que és convenient eradicar d'una vegada per totes.

Una paràfrasi ha de reunir els següents requisits:

" aconseguir explicar el text;
" en l'explicació, mostrar l'estructura del text; i
" evitar la repetició literal d'expressions del text -la qual cosa en cap cas no mostra comprensió del text.

Hi ha diferents maneres d'elaborar una paràfrasi. En totes elles un pas previ (explícit o implícit) és reconstruir l'estructura del text/problema/situació com s'ha proposat més amunt. Un cop establerta l'estructura, la paràfrasi pot simplement ser-ne la seva redacció.

Reprenem la situació anterior en la qual deixàvem el cotxe al taller i el mecànic ens deia:

"Deixi el cotxe fins la tarda i miro aquest soroll. Deixi'm també el telèfon i el telefono aquesta tarda -o demà, si no tinc les peces."

Havíem reconstruït així l'estructura d'aquesta situació:

El cotxe fa soroll i el duc al taller
      \Si el mecànic troba l'avaria
            \Si té les peces, repararà avui el cotxe i em trucarà per la tarda;
            \Si no té les peces, les demanarà i em trucarà demà
            \...
      \Si el mecànic no troba l'avaria... (no es diu res sobre això)

A partir d'aquesta estructura, una manera de redactar una paràfrasi sobre aquesta situació serà, doncs, la següent:

El cotxe fa soroll i [per tant] l'he dut al taller. El mecànic m'ha dit que, si té les peces, aleshores repararà avui el cotxe i em telefonarà per la tarda perquè el reculli, i que, si no té les peces, aleshores les demanarà i em telefonarà demà perquè reculli el cotxe demà, quan l'hagi reparat.

L'exemple proposat mostra un cas simple -trobem exemples més complexos en qualsevol dels llibres de text. Amb tot, és necessari adonar-se'n que fins i tot en aquests exemples simples al darrera està implícita la reconstrucció de tot aquest procés de comprensió.

Donat que una paràfrasi ha de reflectir l'estructura del text (estructura que en alguns casos serà eminentment argumentativa), és necessari que inclogui expressions pròpies d'aquesta argumentació. En l'exemple, tenim 'per tant', 'si ... aleshores' i 'perquè'. Les expressions possibles són, val a dir-ho, múltiples, però en qualsevol cas respondran a alguna de les categories següents:

" Negació: no, tampoc, etc.
" Conjunció: i, però, ni ... ni, etc.
" Disjunció: o, bé ... bé, etc.
" Dependència (de diferent tipus) d'una clàusula respecte d'una altra: perquè, en conseqüència, si ... aleshores, quan ... aleshores, etc.

Per poder determinar la consistència d'una argumentació serà necessari, primer, reconèixer adequadament la presència d'aquestes expressions i, segon, conèixer-ne el seu ús correcte.