Maltractament entre alumnes
Bullying

Presentació

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

Les transformacions accelerades de la societat fan necessari un replantejament de molts aspectes. Pel que respecta a l'escola cal posar una mirada especial sobre les relacions entre les persones i la millora de la convivència.

Les relacions entre els iguals tenen un paper molt rellevant en la socialització i els aprenentatges. Aquestes influències generalment són positives, però no sempre és així: en ocasions es configuren sota un esquema de domini-submissió que pot portar a processos de victimització.

El Pla de Convivència de Centre és una eina que ens pot ajudar a millorar les relacions personals en el marc general de l'escola. En línies generals es pot concretar en (1) una gestió democràtica del centre, (2) la implementació de sistemes de resolució pacífica de conflictes, (3) una metodologia d'ensenyament-aprenentatge que afavoreixi la cooperació entre el professorat i entre els alumnes i (4) introduir l'educació socioemocional dintre del currículum d'una manera estructurada i conscient.

Entenem que la millora de les relacions entre els alumnes comporta necessàriament una reducció significativa de la conflictivitat, a un augment de l'èxit escolar i, en definitiva, a una millora de la qualitat de vida de totes les persones que conviuen en els centres.

Aquesta web pretèn aportar elements que ajudin a comprendre el fenomen, propostes didàctiques i orientacions per treballar des de l'escola, i guies i consells també per als pares.

Agraïrem els suggeriments i comentaris que ens vulgueu fer arribar, en el benentès que la millora de la convivència és cosa de tots.

Jordi Collell / Carme Escudé

mestres, psicòlegs i màsters en psicopatologia infantojuvenil (UAB).
membres de l'Observatoire International de la Violence Scolaire.
formen part dels equips d'assessorament psicopedagògic del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Aquest treball s'inclou en un projecte d'investigació que els autors estan desenvolupant a partir d'una llicència d'estudis concedida en el curs 2002/03 pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3689 de 31-7-2002).

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___