Maltractament entre alumnes
Bullying

Signes d'alerta

 
 
Orientacions a pares
Intervenció
Materials i propostes
Guies pràctiques
Pla de Convivència
Aspectes legals

Si observem l'aparició d'alguns d'aquests signes en els alumnes o en els fills, cal esbrinar-ne les causes. Poden ser indicador que estan patint una situació d'intimidació.

Signes individuals

Els infants o joves víctimes de maltractament presenten generalment diversos indicis, d'entre els quals destaquen:

A l'escola són objecte de burles, bromes desagradables, els anomenen amb malnoms, els insulten, els molesten, sovint estan implicats en discussions i baralles en les que es troben indefensos i sempre acaben perdent, en el joc són els últims en ser triats, al pati solen quedar-se prop del mestre, no tenen gaires amics...

A classe tenen dificultat de parlar, donen una impressió d'inseguretat i/o d'ansietat, tenen un aspecte contrariat i trist, presenten un deteriorament gradual del rendiment escolar...

A casa: tornen a casa amb la roba trencada, amb els llibres fets malbé, han "perdut" objectes i/o diners, demanen que els acompanyin a l'escola, o no hi volen anar, presenten conductes d'evitació de determinats llocs, determinats dies o classes..., fan camins il·lògics per anar a l'escola, no els conviden a casa dels altres, tenen malsons, trastorns psicosomàtics, senyals de cops i esgarrinxades, canvis d'humor sobtats...

Signes col·lectius

A vegades el maltractament apunta a grups concrets que presenten trets diferencials ètnics, culturals o d'un altre tipus (bullying racista, homòfob, sexista...). D'altres vegades hi ha un deteriorament generalitzat del clima de convivència on l'abús de poder i el maltractament són la forma habitual de relació entre els alumnes, tot i que no apuntin permanentment a la mateixa o les mateixes persones.

En ambdós casos sempre representa un entorpiment del desenvolupament de l'activitat a l'aula, al treball dels altres companys i al treball del professorat. Afecta el compliment de les finalitats, les relacions i els processos d'ensenyament-aprenentatge en el seu nivell més bàsic.

L'aparició freqüent de graffitis insultant alumnes o grups d'alumnes, l'ús habitual de malnoms, situacions d'exclusió social, dificultats d'atenció generalitzats i baixos resultats acadèmics, distanciament envers els adults i manca de capacitat de gestió i resolució de conflictes, entre d'altres, són indicadors d'aquestes situacions.

http://www.xtec.cat/~jcollell. Web de Jordi Collell i Carme Escudé. Sota llicència Creative Commons ___