Pàgina Anterior Principal TORNAR Pàgina Seguent

El franquisme
Els primers pobladors
La Romanització
Edat mitjana
Aldarulls i guerres
Del baró al rei
Senyors del castell
Guerra de successió
El segle XIX
Primer terç del segle XX
República i guerra civil
El franquisme
Genealogia dels Jafre
Aristocràcia Jafrenca
Repartiment de terres
Organització del municipi

La transició de la Segona República, amb el final dramàtic de la guerra civil, al règim del general Franco es va dur a terme a Jafre amb una certa tranquil·litat. Els anys de guerra i les dificultats no havien trencat els vincles de convivència, de manera que, tret de la sessió municipal del dos de març del 1939, on s'acordà deixar sense efecte "todos los acuerdos tomados por los ayuntamientos rojos" a excepció del nomenament del metge i els acords relatius a les imposicions sobre la riquesa urbana i la contribució industrial, un cert desig de passar pàgina sembla presidir la voluntat dels habitants de Jafre. Els primers acords de l'Ajuntament, en un context de greus dificultats econòmiques, se centraren en l'arranjament del frontó i del safareig públic, així com de l'enllumenat elèctric. També es dugueren a terme una sèrie de reformes a l'església, com ara l'arranjament dels seus accessos i al cementiri municipal.
Així, els primers projectes d'un cert relleu es varen engegar ja avançats els anys cinquanta. El març del 1957, i gràcies a la donació d'un terreny al padró per part de Narcís de Batlle i Metge, s'iniciaren els tràmits per a la construcció d'un dipòsit d'aigua i d'un espai per tal que el jovent pogués practicar esport. L'any 1959 es redactà el projecte d'abastament d'aigua i sanejament amb l'ajut tècnic i econòmic de la Diputació gironina; el pressupost pujava a 536.000 pessetes, un terç de les quals les hagué d'assumir l'Ajuntament.
Aviat, però, aparegué el problema que el cabal de la font pública era insuficient per atendre el creixent ús de l'aigua que en feien els veïns del poble. Tot i l'obertura d'un nou pou, l'Ajuntament tornà a plantejar el problema l'estiu del 1962; finalment el problema es resolgué quan l'any 1964 s'instal.là un dipòsit distribuïdor d'aigua a una parcel·la del padró. Vinculat al tema de l'aigua, val a dir que l'Ajuntament de Jafre s'oposà decididament al projecte del pantà de Sau l'any 1953, així com al projecte d'abastament d'aigua potable a la ciutat de Barcelona procedent del riu Ter, que l'any 1957 concità l'oposició unànime dels ajuntaments de les comarques gironines. Al llarg dels anys seixanta s'anaren asfaltant tots els carrers del poble que fins aleshores eren de terra, destacant l'actuació empresa al llarg de l'avinguda Carles Esteve de Rich.
Pel que fa al camp d'esports, l'any 1959 s'adquirí una altra parcel.la que, juntament amb la donada per Narcís de Batlle, permetia dur a terme l'obra. Vint anys més tard, concretament el juliol del 1979, es decidí comprar una parcel·la de dues vessanes i mitja per eixamplar l'antic camp d'esports, obra que es culminà l'any 1980. En definitiva, la zona del Padró que és ocupada pel local social, la pista polisportiva i el camp de futbol és el resultat d'una actuació seqüencial en terrenys procedents de Narcís Batlle, Joaquim Hugas i Serra, Narcís Rocas i Almar i Matí Hugas i Oliveras. Paral.lelament, s'emprengué la millora del servei telefònic: l'any 1961 s'acordà amb la Companyia Telefònica l'establiment d'un centre telefònic d'abonats, i l'any 1977 s'iniciaren els tràmits per instal.lar el telèfon automàtic al poble.
La darrera obra d'una certa entitat d'aquests anys fou la renovació de l'enllumenat públic. L'any 1973 s'aprovà el projecte que s'havia de materialitzar amb l'ajut econòmic del Govern Civil i la Diputació provincial, amb un cost total de 662.000 pessetes. Les obres finalitzaren l'any 1975 i foren dutes a terme per l'empresa Hidroelèctrica de l'Empordà.

ALBERCH I FUGUERAS, Ramon; VIÑAS I PARRAMON, Joan: "Jafre", Quaderns de la Revista de Girona, 83 (1999 ), pàgines 70 - 71.