Pàgina Anterior Principal TORNAR Pàgina Seguent

La república i la guerra civil
Els primers pobladors
La Romanització
Edat mitjana
Aldarulls i guerres
Del baró al rei
Senyors del castell
Guerra de successió
El segle XIX
Primer terç del segle XX
República i guerra civil
El franquisme
Genealogia dels Jafre
Aristocràcia Jafrenca
Repartiment de terres
Organització del municipi

L'activitat duta a terme pel govern municipal republicà en temps de pau fou d'una remarcable intensitat. Emparats en un suport electoral massiu i esperonats per una il.lusió col.lectiva de canvi, el primer acord rellevant consistí a aprovar el projecte d'estatut d'autonomia de Catalunya i demanar explícitament que s'interpretés "que el contingut de l'Estatut és l'expressió de la voluntat de la nostra terra". Paral.lelament, l'acció política concreta es reforçà amb acords d'un innegable valor simbòlic, com fou el cas del setembre del 1931 quan es decidí "tenyí la antiga bandera nacional per els colors de la República i cossí al mig d'aquesta, la bandera catalana". Altres acords d'un cert relleu foren l'anul.lació del conveni amb els ajuntaments de Verges i Ultramort per a sostenir una secretaria única, i consegüentment la creació d'una secretaria municipal pròpia a Jafre, i la realització d'una exposició escolar que constituí un gran esdeveniment cultural.
L'any 1932 s'acordava col.laborar activament en la creació d'una Federació de Municipis que defensés els interessos de les viles de menys de 2.000 habitants, i l'any 1933 es procedí a l'arranjament de camins i es constituí el comitè local del "segell pro infància", impulsat des del govern de la Generalitat amb l'objectiu que amb el producte de la venda dels segells s'ajudés la infància i es potenciés la lluita antituberculosa. Es dugueren a terme tres campanyes en els anys 1934, 1935 i 1936, que foren recolzades per un comitè presidit per l'alcalde i format per representants del Centre Republicà Federal, la Societat d'esbarjo "Iris", la Societat de socors mutus " La Jafrense" i del Sindicat Agrícola.
L'esclat de la guerra trencà aquesta dinàmica positiva, ja que des d'aleshores la preocupació per la seguretat i per la crisi econòmica presidirà l'actuació dels successius ajuntaments. Així, l'agost del 1936 s'obria una subscripció, encapçalada per l'ajuntament, a favor de les víctimes del feixisme, que finalment aconseguir aplegar més de 600 pessetes, i el setembre el comitè antifeixista proposava dur a terme tres reformes per tal de mitigar l'atur forçós d'alguns jafrencs. Primerament es decidí alçar les parets i cobrir la font pública coneguda com a "Pou de les Goiges", en segon lloc arranjar la Font Santa, conduint l'aigua mitjantçant una canonada fins al carrer, i en darrer lloc agençar el carrer de la Llibertat, antigament Ferreries. Per tal de fer front a les despeses el comitè lliurà a l'ajuntament el resguard d'un dipòsit de 3.000 pessetes que li havien estat donades pel Sr. Descals, d'Olot.
Finalment, els comitès antifeixistes, estesos arreu del país com una mena de milícia popular de defensa de la República, foren dissolts l'octubre del 1936 per la Generalitat tant aviat com aconseguir de restituir la seva autoritat, força afeblida arran de la insurrecció militar del mes de juliol. A Jafre, els membres del comitè lliuraren a l'alcalde el seu llibre d'administració, així com alguns mobles i objectes procedents de la rectoria que havien recollit en aquell període de subversió. L'alcalde Sebastià Alabau els agraí el suport que li havien ofert durant els dies de la revolta.
L'avenç de la guerra va propiciar que el novembre del 1936 es formés una junta de defensa integrada per quatre veïns per tal de col.laborar amb l'Ajuntament. Aquesta Junta va ser dissolta el març del 1937 per la Generalitat, i l'Ajuntament féu constar que havia actuat sempre sense armes.
Val a dir que, a més d'altres despeses, s'hagué d'ajudar els trenta-tres refugiats acollits a Jafre, procedents en la seva majoria de Badajoz i Córdoba; només del 26 de gener al 23 de març la despesa en queviures, medecines i viatges dels refugiats assolí la quantitat de 3.084 pessetes. Al maig, el nombre de refugiats quedà reduït a 13 persones. Paral.lelament, s'otorgaven préstecs al Sindicat Agrícola i un ajut econòmic per a l'auxili de la ciutat de Madrid, que es trobava assetjada pels franquistes l'agost del 1937. En darrer terme, la victòria del denominat exèrcit nacional determinà l'abolició de la República i l'entrada en una postguerra plena de dificultats i privacions. Com a dada positiva, cal fer esment del fet que tot i la natural tensió derivada de la situació bèl.lica, a Jafre es mantingué en tot moment la convivència, i en aquest sentit val la pena remarcar l'absència de violències o execucions.

ALBERCH I FUGUERAS, Ramon; VIÑAS I PARRAMON, Joan: "Jafre", Quaderns de la Revista de Girona, 83 (1999 ), pàgines 68 - 69.