Programes de diversificació curricular

AULA OBERTA

En aquest apartat hi trobareu els materials del desenvolupament del projecte de diversificació curricular de l'Aula Oberta de l'Institut Ribera del Sió d'Agramunt durant el temps que hi vaig participar, des de la seva entrada en funcionament el curs 2006-2007 i fins el curs 2010-2011.

Els alumnes podien accedir a l'Aula Oberta a partir del segon cicle de l'ESO i sempre amb l'aprovació de la Junta d'Avaluació, el coordinador pedagògic, l'equip docent de l'Aula Oberta, els pares i mares i el/la propi/a alumne/a. L'alumnat cursava a l'Aula Oberta les matèries de Matemàtiques, Llengües (català, castellà i anglès), Ciències Naturals i Ciències Socials. La resta de matèries tenien un seguiment normal dins el propi grup classe i la pròpia tutoria de classe. Tot i així també hi havia la figura del/de la tutor/a de l'Aula Oberta, molt important de cara a la orientació i supervisió de l'evolució de l'alumnat i de suport a la tutoria de classe.

L'alumnat que accedia a l'Aula Oberta signava un contracte pel qual es comprometia a un seguit de punts que tenien com a objectiu millorar l'assoliment de les competències bàsiques, la seva participació i implicació en les activitats del centre i la seva conducta i comportament en general.

El sistema de treball de l'Aula Oberta era mitjançant projectes pluridisciplinars basats en les TAC i amb la implementació de totes les eines que proporcionen les TIC en els quals totes les àrees i matèries es tractaven transversalment .

Alguns dels projectes desenvolupats a l'Aula Oberta són: