TUTORIA

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional. Aquesta acció es desenvolupa per part de tot el professorat, però s’intensifica, especialitza i personalitza en la figura del professor-tutor i exigeix una programació específica tant a nivell de centre com de grup.

L'acció tutorial ha d'ajudar a integrar coneixements i experiències dels diferents àmbits educatius i contribuir també a integrar l'experiència escolar i la vida quotidiana extraescolar. Sota aquesta perspectiva, el desenvolupament de la funció tutorial assegura que l'educació sigui veritablement integral i personalitzada, i no quedi reduïda a una simple instrucció o impartició de coneixements.

Així doncs, l’acció tutorial compren el conjunt d’activitats d’acollida, d’orientació acadèmica i professional, que es dirigeixen a l’alumnat i que el professorat del centre promourà d’acord amb les línies d’actuació establertes en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Tota l'acció tutorial ha de quedar reflectida i programada en el Pla d’Acció Tutorial (PAT) que és el marc on s’especifiquen els criteris per a l’organització en un centre i les seves línies prioritàries de funcionament com ara:

  • Actuacions que assegurin la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions i la pràctica docent de l’aula per part del professorat del grup.
  • Actuacions que, d’acord a la planificació realitzada per l’equip docent, orientin el programa d’activitats que s’ha de realitzar a l’horari setmanal de tutoria.
  • Actuacions per atendre individualment l’alumnat sobretot aquell que més ho necessiti.
  • Actuacions que permetin mantenir una comunicació fluïda amb les famílies, tant amb la finalitat d’intercanviar informacions sobre els aspectes que puguin resultar rellevants per millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, com per orientar-lo i promoure la seva cooperació en la tasca educativa del professorat.

La família és una peça clau en el desenvolupament de l’acció tutorial. Una estreta unió entre la família i el centre millora extraordinàriament el rendiment, l’actitud cap a l’escola i afavoreix una presa correcta de decisions del futur personal i professional de l’alumnat.

Així doncs, és fonamental que la família mantingui un contacte periòdic amb el tutor/a, que s'impliqui de manera activa en el desenvolupament dels hàbits d’estudi dels seus fills/es i que doni suport a les mesures disciplinàries que s’imposin des del centre.

Recursos

Els Audiovisuals a la tutoria

Aquí teniu un gran rebost de propostes didàctiques sobre cinema, ràdio, i audiovisuals en general per treballar a l'escola.

Aprender a estudiar

Web de Raul Martínez dirigida a alumnos/as de Secundaria y Bachillerato con todo tipo de Técnicas de estudio para que podais utilizarlas directamente. También pueden aprovecharla los padres y el profesorado.

I després de l'ESO, què?

Espai d'orientació pels alumnes que deixen l'ESO i han d'incorporar-se a nous estudis o al món laboral.