L'habitatge

Un habitatge és una casa o part d'una casa que hom pot habitar. Està construït sobre un terreny amb un esquelet o estructura, tancaments, cobertes i instal·lacions que el fan habitable.

Unitat didàctica

Instal·lacions de l'habitatge

Un habitatge per ser confortable i complir unes condicions mínimes d'habitabilitat ha de reunir una sèrie de serveis que li proporcionen les instal·lacions de l'habitatge.

Unitat didàctica

Electrònica

L'electrònica estudia els dispositius elèctrics que controlen el flux d'electrons i altres partícules carregades elèctricament en dispositius semiconductors. Segons el tractament dels senyals parlem d'electrònica analògica (continu) o digital (discret).

Unitat didàctica

Pneumàtica i hidràulica

La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l'aire comprimit com a fluid transmissor d'energia per a l'accionament de mecanismes. La hidràulica s'encarrega de l'estudi de les propietats mecàniques dels fluids.

Unitat didàctica
Small image

Robòtica, automatització i programació

L'Enginyeria de control i automatització pretèn convertir un procés manual en un procés automàtic. Això implica que tota una línia de producció funcioni del començament a la fi, sense intervenció humana, amb el control de les màquines controladores i robots.

Unitat didàctica