L'Art Català Una breu introducció històrica a l'Art de Catalunya  
 
Inici | Correu electrònic | Enllaços d'interés  
ELS PERIODES
La prehistòria i l'antiguitat
L’art romà
L’art paleocristià
L’art visigòtic
L’art musulmà
L’art pre-romànic
L’art romànic
Transició de l’art romànic a l’art gòtic
L’art gòtic
L’art renaixentista
L’art barroc
L’academicisme i el neoclassicisme
El romanticisme i el realisme
El modernisme
El noucentisme
L’avantguardisme
La segona avantguarda
Els darrers anys

L’art musulmà

L’escassetat de vestigis de l’art islàmic als Països Catalans contrasta amb la relativa profusió dels de l’època romana, tot i que el domini musulmà a la Catalunya Nova i al País Valencià i les Illes no fou gaire menor que el domini romà.

De l’època califal destaca l’anomenada ‘‘finestra mora’’, trobada dins una paret del claustre de la catedral de Tarragona i el plafó trobat a Dénia, ambdós de marbre blanc i datables del segle X. Les excavacions a l’antic palau de Balaguer han donat a conèixer esplèndides restes arquitectòniques del segle XI.

Durant l’època dels regnes de taifa hi hagué diverses corts als Països Catalans, però la més monumental fou la de València. Els arquitectes dels regnes de taifa i els almoràvits foren molt afeccionats a la profusió decorativa, palesa en les guixeries de la finestra de Cortes de Pallars i del plafó d’Onda.

Per bé que l’arquitectura almohade fou més austera, té encara força decoració la sala àrab amb gran teginat conservada al Museu de Xàtiva, datable de principi del segle XIII. Les restes de les sudes de Lleida i de Tortosa són, al seu torn, bones mostres d’arquitectura militar.

Els àrabs, que havien continuat l’afecció dels romans a les termes, construïren arreu cases de banys i en transmeteren el costum a la Catalunya comtal i als regnes cristians subsegüents.

La prohibició de l’Alcorà de representar figures humanes fa que escassegi molt l’escultura entre els musulmans; tanmateix, a Xàtiva es conserva una preciosa pica de marbre rosa, datable del segle XI, amb nombroses figures.

Els musulmans excel•liren en les arts decoratives. En destacà la ceràmica, bé que no fou fins als segles XIV i XV que els musulmans valencians, autòctons o establerts, aconseguiren de crear un dels centres més importants de ceràmica de tradició islàmica d’Occident.


Castell de la Suda (Lleida)


Castell de la Suda de Tortosa, bastit
sota el mandat d’Abd Al-Rahman III (segle X)