La finalitat d’aquest material és la d’oferir als ensenyants  dels centres ordinaris que tenen per primera vegada un/a alumne/a sord/a a l’aula un seguit de continguts rellevants de caire informatiu i divulgatiu en relació a la sordesa i a les necessitats educatives que se’n deriven, que contribueixin a optimitzar la seva tasca educativa.

  Índex

 

 

Què sentim les persones?

Les llengües de signes

Com funciona el sentit de l'oïda?

Ajudes auditives

Procediments per avaluar la capacitat auditiva

L'alumnat sord i la informació a l'aula

Tipus i causes de sordesa

Modalitats comunicatives i d'escolarització 

Graus de pèrdua auditiva

Altres aspectes de la resposta educativa

Ser sord no suposa només sentir menys

Els CREDA

Implicacions de la sordesa

La família de l'alumne/a sord/a

Bibliografia consultada

Agraïments

Tornar a la cartellera

 Suggeriments i consultes ...