matemàtiques visuals

Situació de les activitas visuals al currículum de la ESO


1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO

 

    Items del currículum Activitats visuals

1r

d'ESO

Numeració i càlcul

Nombres naturals.

Estimació
Divisibilitat. MCD i MCM

El garbell d'Eratóstenes

Dibuixos seguint primers

El "Mínim Dibuix Global" i el "Major Tros Comú".

Nombres enters.

 

Decimals

 

Fraccions

Fraccions a la recta numèrica.

Fraccions i percentatges al cercle

Conjunt d'applets de RealMath

Denominador comú

Conjunt d'applets d'Interactivate

Col·locació visual de les fraccions equivalents

Unitats de temps.

 
Canvi i relacions Regles simbòliques  

Proporcionalitat.

 

Percentatges.

Percentatges

Fraccions i percentatges al cercle

Funcions, taules, gràfics, variables

 

Geometria

Rectes i segments.

 

Angles.

 

Simetries

 

Triangles

Quadrilàters.

Polígons.

Classificació dels triangles

Els punts notables del triangle plegant paper

Classificació dels quadrilaters

Perímetre de figures planes.

 

Àrees de figures planes.

El "Principi de Cavallieri" al pla

Circumferència

El número π. Primeres aproximacions històriques.

Perímetre de la circumferència.

Superfície del cercle.

L'àrea del cercle

Cossos a l'espai.

 

Mesura

Unitats de longitud.

El metre.

Unitats de superfície.

Unitats de volum.

 

Unitats de temps

Unitats de mesura d'angles

 
Estadística i atzar

Recollida de dades

Diagrames de punts i barres.

Diagrames de sectors

Manipulació de qüestionaris.
Mitjana i mediana.

Mitjana i mediana

El diagrama de caixa (box plot)

L'amplada de les classes als histogrames

Grau qualitatiu de probabilitat.

Probabilitat elemental.

 

 

 

    Items del currículum Activitats visuals

2n

d'ESO

Numeració i càlcul

Nombres racionals.

Les fraccions com nombre, operador, divisió, decimal, percentatge o raó de proporcionalitat.

Estimació

Fraccions a la recta numèrica.

Conjunt d'applets de RealMath

Denominador comú

Conjunt d'applets d'Interactivate

Col·locació visual de les fraccions equivalents

 

Potències

 

Nombres enters

 
Canvi i relacions

Expressions algèbriques.

Equacions de primer grau.

Proporcionalitat directa i inversa.

Raons i proporcions.

Augments i disminucions percentuals.

Balança de formes

Balança d'expressions

Resolució d'equacions amb balança

Les igualtats notables

Les rajoles algèbriques

Les rajoles algèbriques2

Taxes de canvi constant o variable.

Interpretació local i global d'una gràfica.

Funcions lineals. Pendent

 

El pendent i l'ordenada a l'orígen de les rectes

Geometria.

Circumferència i cercle.

L'àrea del cercle

Angles a la circumferència.

 

Figures semblants.

Teorema de Tales.

El recíproc del teorema de Tales

Mesura d'altures amb un mirall

Teorema de Pitàgores

Un simple aparell per a una demostració del Teorema de Pitàgores

Recíproc del Teorema de Pitàgores

El Teorema de l'altura

 

Transformacions de figures planes.

Mosaics

 

Superfície de cossos.

Volums de cossos.

Escales

Coordenades geomètriques. Mesura del meridià terrestre. Eratóstenes. El naixement del metre.

El volum de l'esfera

El desenvolupament de poliedres

De 2D a 3D blocs cúbics

El principi de Cavalieri

Mesura

Relació de longituds, superfícies i volums de figures semblants.

 

Conversió d'unitats.

 
Estadística i atzar

Disseny i recollida de dades.

Comparació de poblacions i dades bivariants.

Freqüències absolutes i relatives ordinàries i acumulades.

Diagrames de barres, de línies i de sectors.

Manipulació de qüestionaris.

L'amplada de les classes als histogrames

Mitjana, mediana i moda.

Dispersió: Màxim, mínim i rang.

Mitjana i mediana

El diagrama de caixa (box plot)

Assignació de probabilitats per proporcionalitat.

 

 

    Items del currículum Activitats visuals

3r

d'ESO

Numeració i càlcul

Conversió de decimal exacte o periòdic a fracció.

 

 

Potències d'exponent enter.

Aproximació per excés i per defecte.

Nombres molt grans o molt petits.

Notació científica.

Ús de la calculadora.

Estimació.

Aproximació per excés o per defecte.

Xifres significatives.

Error absolut i relatiu

Estimació

 

Canvi i relacions

Funcions: domini, creixement, punts de tall.

Expressió simbòlica

Gràfiques temps-espai d'un moviment

Funcions lineals, ordenada a l'origen i pendent.

El pendent i l'ordenada a l'orígen de les rectes

Inequacions de primer grau.

Resolució algèbrica i gràfica.

 

Equacions de 2n grau.

Equacions de segon grau incompletes.

Resolució de l'equació de segon grau completa.

Discriminant.

Propietats de les solucions.

Equacions biquadrades i racionals.

 

Sistemes de dues equacions de primer grau amb dues incògnites.

Mètodes de reducció, substitució i igualació.

Resolució gràfica.

 
Funció quadràtica. Representació i estudi.

La funció polinomica de segon grau

Les transformacions de les paràboles

Geometria.Espai, forma i mesura.

Semblança.

Teorema de Thales.

El recíproc del teorema de Thales

Mesura d'altures amb un mirall i el Teorema de Thales 

Transformacions al pla: reflexions, girs i translacions.

 

Poliedres.

Poliedres regulars.

Teorema d'Euler.

Cossos de revolució.

El desenvolupament de poliedres

De 2D a 3D blocs cúbics

El principi de Cavalieri

Perímetres, arees, volums

Figures semblants en 3 dimensions

Factors d'escala.

Reflexions, girs, translacions al l'espai.

Mesures indirectes amb semblança i proporcionalitat

 

Mesura

Estimacions

 

Mesures indirectes

 

Estadística i atzar

Mostres.

Variables discretes i contínues

Agrupació en classes

Histogrames i polígons de freqüències

Quartils, rang i desviació típica

Ús del full de càlcul.

Mostres. Relacions entre dues característiques d'una mostra.

Manipulació de qüestionaris.

Mitjana i mediana

El diagrama de caixa (box plot)

L'amplada de les classes als histogrames

Espai mostral, successos

Càlcul de probabilitat de successos compostos.

Diagrames d'arbre i taules de contingència.

 

 

    Ítems del currículum Activitats visuals

4t

d'ESO

Numeració i càlcul

Nombres racionals i irracionals

 

Potències d'exponent fraccionari.

Càlcul amb radicals.

 
Canvi i relacions

Funcions quadràtiques

Equació de segon grau.

Suma i producte de les solucions d'una equació de segon grau.

Sistemes d'equacions de segon grau.

Funcions exponencials

La funció polinomica de segon grau

Les transformacions de les paràboles

Inequacions

 
Funció de proporcionalitat inversa. La hipèrbola.  
Polinomis. (inclosos en alguns llibres de text)  
Successions i progressions (inclosos en alguns llibres de text)  
Geometria, espai i forma

Trigonometria del triangle

Resolució de triangles rectangles.

Les raons trigonomètriques dels angles aguts

Vectors al pla i equació vectorial de la recta (inclosos en alguns llibres de text)

 
Mesura Aproximació per excés i per defecte.

Anàlisi de la precisió, l'exactitud i l'error

 

Mesures indirectes amb la trigonometria.

 

Estadística i atzar

Disseny d'estudis.

Mostres. Aleatorietat.

Dades unidimensionals i bidimensionals.

Diagrames de caixa i núvols de punts.

Coeficients de correlació. Rectes de regressió.

Inferència.

La recta de regressió

Probabilitat condicionada.

Successos independents.

Successos incompatibles.

Taules de contingència.

Diagrames d'arbre.

 

 

A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions