MORFOLOGIA

La declinació dels substantius
 

Primera declinació: temes en -α

Segona declinació: noms temàtics o temes en -ο/-ε

Tercera declinació: noms atemàtics

Identifica la declinació i el tema d'un substantiu

   
L'adjectiu
  La declinació dels adjectius
  Els graus de l'adjectiu
   
La declinació de l'article, pronoms-adjectius i pronoms personals
  L'article, els pronoms-adjectius demostratius, indefinits, els pronoms personals, αὐτός i el relatiu
   
La conjugació verbal
  Característiques generals
Veus del verb: activa, passiva i mitjana
  El present d'indicatiu
  L'imperfet d'indicatiu
  L'aorist d'indicatiu actiu i mitjà
  El futur d'indicatiu actiu i mitjà
El subjuntiu
L'imperatiu
L'infinitiu
El participi