Introducció
Una mica d'Història
Conceptes Estudiats
31.01.2002
Què entenem per Fractals? CÀLCUL DE LA DIMENSIÓ FRACTAL
Geometria Fractal
Concepte de Dimensió Fractal CÀLCULS AMB LES MESURES TROBADES
Atractors

MESURES / CÀLCULS / FOTOGRAFIES (Part Pràctica del Treball)

Un cop trobades les diferents mesures de les diferents parts de la costa triades, ja he pogut trobar la dimensió fractal de cadascuna d'elles.

Recordem la fórmula de la dimensió fractal:

Dim = (log(N/n))/(log(P/p))

Sabent que:

N/n = relació entre la mesura en cm feta en el mapa a escala més gran i la mesura en cm feta en el mapa a escala més petita.

P = nombre d'unitats reals per cada unitat del mapa a l'escala més gran.
p = nombre d'unitats reals per cada unitat del mapa a l'escala més petita.

 

Alguns Fractals
Aplicacions
Fractals que podem observar a la Natura
Dimensió Fractal de la Costa Brava
Mesures de les diferents parts de la Costa Brava
Calculs de la Dimesió Fractal de la Costa Brava
Fotografies de la Costa Brava del Baix Empordà
Conclusions
Opinió Personal
Bibliografia
   
El que he fet per calcular la dimensió fractal de cada una de les 3 zones, ha sigut mesurar la dimensió fractal 6 vegades, relacionant totes les escales entre elles, i veure si donaven resultats iguals o molt semblants, i llavors per obtenir el valor més exacte possible he fet la mitjana d'aquestes sis dimensions calculades.

He relacionat l'escala 1:750000 amb la de 1:250000, 1:100000 i 1:50000, la de 1:250000 amb la de 1:100000 i 1:50000, i la de 1:100000 amb la de 1:50000.

Els càlculs els he fet també amb un full de càlcul, i són els de continuació.

Càlculs de la zona de Palamós al Cap de Begur:

Escales N n P p Dimensió
1:750000-1:250000
7,6
2,1
750000
250000
1,1708
1:750000-1:100000
21,3
2,1
750000
100000
1,1498
1:750000-1:50000
50
21
750000
50000
1,1706
1:250000-1:100000
22
7,6
250000
100000
1,1600
1:250000-1:50000
50
50
250000
50000
1,1705
1:100000-1:50000
50
22
100000
50000
1,1844
Mitjana de les dimensions:
1,1706

Càlculs de tota la Costa Brava del Baix Empordà

Escales N n P p Dimensió
1:750000-1:250000
25,4
7,3
750000
250000
1,1350
1:750000-1:100000
70,4
7,3
750000
100000
1,1248
1:750000-1:50000
152,8
7,3
750000
50000
1,1230
1:250000-1:100000
70,4
25,4
250000
100000
1,1126
1:250000-1:50000
152,8
25,4
250000
50000
1,1149
1:100000-1:50000
152,8
70,4
100000
50000
1,1180
Mitjana de les dimensions:
1,1214

Càlculs de la zona de la platja de Pals
(Punta de la Barra fins Punta es Forn)

Escales N n P p Dimensió
1:750000-1:250000
4,1
1,3
750000
250000
1,0455
1:750000-1:100000
10,6
1,3
750000
100000
1,0415
1:750000-1:50000
21,6
1,3
750000
50000
1,0378
1:250000-1:100000
10,6
4,1
250000
100000
1,0366
1:250000-1:50000
21,6
4,1
250000
50000
1,0325
1:100000-1:50000
21,6
10,6
100000
50000
1,0270
Mitjana de les dimensions:
1,0372

Amb els càlculs de la dimensió fractal, en primer lloc s'observa que les dimensions fractals d'una mateixa zona fetes comparant les diferents escales, són molt aproximades (no difereixen més de 4 centèsims), això ens fa pensar que ho hem fet correctament.

En segon lloc observem que la dimensió fractal de la platja de Pals (1,03) és molt propera a 1, però més gran que 1, la de tota la Costa Brava (1,12) i la de Palamós al Cap de Begur (1,17), també són properes a 1, però més grans que l'anterior. És lògic trobar resultats propers a 1 perquè quan es fan els mapes s'aproximen els trams per línies rectes. Com també era d'esperar, hem trobat la dimensió de la zona de Pals més propera a 1 que totes les altres zones. Això ens demostra la propietat fractal de la dimensió de la Costa Brava.

També s'observa que la dimensió de tota la Costa Brava i la de la zona Palamós - Cap de Begur donen resultats molt semblants (difereixen en 5 centèsims), podríem dir que la zona Palamós - Cap de Begur té una forma fractal semblant a la de tota la Costa Brava. Això ens demostra la propietat d'autosemblança de la costa Brava.