Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Sociologia i ciències socials
Naixement i evolució
Què és la sociologia?
Globalització
Classes socials
L'estat del benestar
Els agents de socialització
La família
La població
Immigració i integració
Pobresa i exclusió social
Sociologia de l'educació
Sociologia del treball
Treball i família
Sociologia política
Sociologia de la religió

SOCIOLOGIA DE LA RELIGIÓ

Enllaços

 

 

1. Què és la religió?
2. L'evolució de la religió.
3. El paper de la religió en la societat
4. Com classificar les religions?
5. Secularització

Exercicis

 

1. Què és la religió?

Tot i la dificultat de trobar una definició que sigui aplicable a totes les religions, se sol considerar com a religió, la creença en allò sobrenatural, que es pot definir com alguna cosa més enllà del que podem experimentar o fins i tot comprendre.

Les diferents religions inclouen un sistema de creences, que poden estar incloses en un llibre sagrat, com la Bíblia o l’Alcorà, que pretenen respondre a les grans qüestions de la vida i donar un sentit a l’existència. Els creients, a més de conèixer la doctrina, han de realitzar certes pràctiques o rituals per demostrar la seva fe i per experimentar algun tipus de comunicació amb la divinitat. Les religions proveeixen els seus fidels d’un codi de conducta que aquests deuen seguir; d’aquesta manera, se senten units formant part d’una comunitat.

2. L’evolució de la religió.

Les primitives formes de religió, anomenades
animisme o naturisme intentaven explicar fenòmens naturals com el vent, el sol, la mort o els somnis, a través de la creença en l’existència d’esperits. El naturisme explicava el poder del vent a través de l’esperit del vent i del sol a través de l’esperit del sol. S’organitzaven cerimònies per a aplacar els esperits i aconseguir que fossin benignes. L’animisme continua essent la creença predominant en diverses cultures africanes i segons aquesta doctrina tot el que existeix en la naturalesa, sigui persona, animal o cosa està animat o vivificat per un esperit o ànima, per la qual cosa aquestes creences són molt respectuoses amb la naturalesa. No es tracta d’una religió estructurada, sinó d’una sèrie de creences comunes a diversos pobles.

Els esperits propis de l’animisme i el naturisme antics es van anar transformant en déus, amb un poder sobrenatural sobre una classe de fenòmens, i van donar lloc al
politeisme. Hi havia un déu del cel, un déu del mar, o de la fecunditat, o de l’agricultura, etc. En la majoria de religions politeistes, els déus van anar adquirint forma humana i essent representats en obres d’art, com les que podem admirar de l’antic Egipte, Grècia o Roma.

L’aparició del
monoteisme o creença en un sol déu totpoderós i infinit sorgeix del judaisme, i s’ha estès de tal manera que les religions amb major implantació actualment són monoteistes: el judaisme, el cristianisme i l’islam. L’hinduisme pot semblar politeista per a un profà, encara que ells adoren diverses manifestacions d’una divinitat: l’absolut o Brahma.

Un cas especial el constitueix el
budisme, que més aviat representa una manera de viure, una saviesa, que una religió en sentit estricte, ja que no conté una idea de divinitat ni una paraula de déu revelada als homes. El Buda no es considerava déu ni profeta, sinó un home que ensenya la manera de fer el bé i evitar el sofriment. No obstant això, amb el temps s’ha anat transformant en una religió, amb la seva organització de monjos, rituals, cerimònies, pregàries i han arribat a considerar el Buda gairebé com una divinitat.


3. El paper de la religió en la societat.

Les diferències entre els sociòlegs que expliquen el paper de les religions en la societat són tan profundes que és impossible establir un acord entre ells. Examinarem les tres teories sociològiques més importants referent a aquest tema: el funcionalisme, el marxisme i el punt de vista weberià (de Max Weber).

El punt de vista funcionalista

Els funcionalistes com Durkheim o Talcott Parsons consideren que la religió compleix una funció beneficiosa per a l’individu i la societat perquè aporta un sentit a la vida i als diferents esdeveniments que en formen part. La religió permet a l’individu assumir situacions, particularment aquelles que són doloroses, com la malaltia o la mort, per la qual cosa redueix el sofriment i l’ansietat i fomenta l’estabilitat social. Durkheim sostenia que la religió uneix la gent sota unes normes morals, i això contribueix a disminuir el conflicte o les divisions. Els funcionalistes també destaquen el paper d’agent de socialització que té la religió, ja que aporta unes normes i valors que els individus interioritzen, com per exemple que robar és dolent. Aquests valors i normes fomenten l’existència de solidaritat social.

El punt de vista marxista

Karl Marx opinava que no va ser déu qui va crear els éssers humans sinó al revés: les persones van crear o van inventar déu. Marx destaca el paper de control social que ocupa la religió: les classes dominants d’una societat utilitzen la religió com un mitjà de controlar i sotmetre la resta de la població, persuadint les classes dominades que acceptin la seva posició a la vida en lloc d’intentar canviar-ho. La religió actua com l’”opi del poble” perquè, com una droga, adorm els oprimits perquè no es rebel•lin contra els opressors. La religió justifica les desigualtats socials com establertes per déu, fent que els pobres acceptin resignadament la seva situació amb la promesa d’una vida millor després de la mort. Fins i tot moltes religions consideren la pobresa com un a virtut. D’aquesta manera, s’evita que els pobres pensin a canviar la societat i les classes dominants es mantenen en la seva posició privilegiada.

El punt de vista weberià

Max Weber va estudiar particularment el protestantisme com a element de suport del capitalisme. En el seu llibre L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme, Weber es va centrar en una branca del protestantisme, el calvinisme i el seu paper en la industrialització, a través de l’ètica del treball dur, l’estalvi i els assoliments personals. Aquests valors van afavorir que els calvinistes compressin màquines en el segle XVIII per a les seves fàbriques i d’aquesta manera anar-les ampliant.

En oposició als funcionalistes i marxistes, Weber creu que més que una font d’estabilitat o de control social, la religió en algunes ocasions pot constituir més aviat una font de conflicte o de canvi social. Pensem en els conflictes religiosos entre catòlics i protestants a Irlanda del Nord, entre musulmans i hinduistes a l’Índia, que va dur a la creació de l’Estat de Paquistan. O també en les guerres i enfrontaments entre àrabs i jueus.

No obstant això, les creences religioses també poden produir importants canvis socials en sentit de progrés, com per exemple la lluita encapçalada per Martin Luther King que va influir decisivament en el reconeixement dels drets civils dels negres a Amèrica entre els anys 50 i 60. Una mateixa religió pot jugar de vegades un paper que impedeixi el canvi social i altres vegades que el fomenti. Pensem en l’actitud conservadora del catolicisme de cara a l’avortament o els mètodes anticonceptius. Però, per altra banda, també el catolicisme ha produït l’anomenada “teologia de l’alliberament”, que ha tingut un paper destacat en la lluita contra les dictadures en alguns països d’Amèrica Llatina, o en importants moviments socials, els sense terra del Brasil recolzats pel bisbe Pere Casaldàliga (partidari de les tesis de la teologia de l’alliberament).

En resum, els sociòlegs weberians veuen la religió més com a motor de canvi social que com a mantenidora de l’ordre i l’estabilitat social.

Les feministes

Les feministes, per la seva banda, argumenten que la religió tendeix a perpetuar les desigualtats de la dona en la societat en el seu conjunt, ja que en la majoria de les religions del món, les dones no gaudeixen dels mateixos drets que els homes. Per exemple, el sacerdoci femení només s’accepta recentment en algunes esglésies protestants, com l’Església d’Escòcia, la Baptista, la Metodista i l’Anglicana (Església Unida Reformada). En la religió dels sikhs (Índia) els homes i dones ocupen les mateixes funcions. Entre els jueus només hi pot haver dones rabins en les sinagogues progressistes, però no entre els jueus ortodoxos. En la resta d’esglésies, no s’admet el sacerdoci femení.


4. Com classificar (categoritzar) les religions.

Els sociòlegs classifiquen les religions atenent a diversos criteris com la manera que estan organitzades, el nombre de seguidors, la seva actitud respecte a altres religions i a l’Estat i la classe de persones que pertanyen a elles. Segons aquests criteris, es distingeixen tres categories: esglésies, sectes i denominacions.

Les esglésies

Es tracta de grans organitzacions religioses amb una estructura jeràrquica en la qual els seus oficials o sacerdots són professionals estratificats segons la seva importància. Per exemple, l’església catòlica, amb el papa al capdavant, seguit per cardenals, arquebisbes, bisbes i sacerdots. Les esglésies es consideren a elles mateixes com l’únic camí cap a la salvació, motiu pel qual solen oposar-se a les idees d’altres religions. També acostumen a tenir una relació estreta amb el poder estatal; per exemple a Anglaterra, membres de l’església anglicana tenen escons a la Cambra dels Lords. En altres països, el mateix estat és confessional, pensem en el cas de l’islam a l’Iran o a Paquistan, o el judaisme a Israel. Els membres de les esglésies tendeixen a provenir de les classes altes o mitjanes altes. Són exemples d’esglésies l’Islam, el Judaisme, l’Hinduisme i les diferents branques del Cristianisme.
Les sectes

Es tracta de petits grups religiosos sense una estructura organitzativa complexa, que solen ser guiats per un líder carismàtic. algunes d’elles són àmplies. Les sectes tendeixen a ser crítiques amb altres religions i es veuen a elles mateixes com la veritat absoluta. Alguns d’aquests grups s’enfronten a l’Estat i pretenen canvis radicals en la societat. Moltes vegades sorgeixen com a protesta o oposició a una església de la qual se separen, com les diverses sectes cristianes o els Hare Krishna, els quals van sorgir de l’hinduisme. Algunes sectes, amb el temps es transformen en esglésies, mentre les altres desapareixen en morir el seu líder.

Els membres de les sectes provenen principalment de les classes baixes en alguns grups i en altres de les classes mitjanes. Tenen regles estrictes sobre qui pot formar part del grup. Encara que en la majoria d’elles els seus membres poden seguir duent la seva vida normal, i fins i tot poden ser recolzats en les seves carreres professionals, en algunes altres es mantenen allunyats de la resta de la societat, fins al punt de separar als seus fidels de les seves famílies i poden arribar a ser tan radicals que s’han donat casos de suïcidi col•lectiu, com els ocorreguts a Suïssa i Canadà el 1994 i 1995 per part de l’Ordre del Temple Solar, o d’enfrontament mortal amb les forces de l’ordre, com va passar amb els davidians a Texas el 1998. De totes formes, convé diferenciar les sectes fanàtiques d’aquelles que no ho són.

Les denominacions

Són un intermedi entre les esglésies i les sectes. Conten amb una organització jeràrquica, encara que promouen la participació democràtica dels seus membres. Són grups oberts en el sentit que qualsevol pot entrar a formar-ne part, i també perquè solen ser tolerants i cooperar amb altres religions. Per exemple, els metodistes o els baptistes són conscients que només constitueixen branques de l’església cristiana. Les denominacions no s’identifiquen amb l’Estat, sinó que veuen la religió i l’Estat com separats, el que els fa ser més crítiques que les esglésies en qüestions polítiques, encara que es tracta de grups socialment integrats. Els seus fidels són de procedència variada, principalment de classe baixa i mitjana.


5. Secularització

La secularització es refereix al fet de la pèrdua d’importància de la religió en la societat. O el que és el mateix, que la societat s’està transformant en seglar, en el sentit que les accions humanes i els costums ja no estan guiades per la religió. Encara que es dóna per descomptat que la societat occidental és menys religiosa avui que en el segle XIX, resulta difícil determinar els paràmetres que ens indiquin en quin sentit o en quins països es produeix la secularització. De fet, en altres llocs del món, com l’Iran, Paquistan, Afganistan ... l’Islam és una religió amb una implantació major que en altres èpoques, la qual cosa suposa un fenomen invers a l’observat al món occidental.

Els sociòlegs no es posen d’acord sobre si la religió està en declivi actualment. Hi ha sociòlegs que mesuren el procés de secularització amb paràmetres com: nombre de membres, assistència actes religiosos, noces religioses i nombre de clergues. No obstant això, hi ha altres que són crítics amb l’ús d’aquestes estadístiques, perquè no sempre es duu un registre exhaustiu per part de les respectives religions i, a més, afirmen que hi ha molta gent que té creences religioses encara que no segueixi les pràctiques i rituals oficials. Per altra banda, hi ha hagut un increment de moviments religiosos, com els mormons o els adventistes o els Testimonis de Jehovà i també de grups fonamentalistes cristians (cristians renascuts).

En un altre ordre de coses, s’ha argumentat que el canvi que s’ha produït és pel fet que en el passat una sola religió monopolitzava les creences de les societats de nombrosos països, mentre que avui dia la tendència es manifesta en la pluralitat, com ho demostra el fet de l’increment de denominacions i moviments religiosos. I finalment, una altra explicació apunta que el que està en declivi és la religió institucionalitzada, mentre que des d’un punt de vista individual, de creences personals, no es dona la secularització, sinó que la religió continua viva com a necessitat humana.

A Espanya i Catalunya, la població majoritàriament es declara catòlica. Els estudis realitzats pel Centre d’Investigacions sobre la Realitat Social (CIRES) i FOESSA sostenen que la població que manifesta que la seva religió és la catòlica l’any 1993 era el 91,3% dels enquestats, els qui tenen una altra religió el 1,32% i el 7,34% no té cap religió (FOESSA 1994). El 2002, el 80% de la població es defineix catòlic, el 1% d’una altra religió i el 12% no creient (CIS: Datos de opinión, maig 2002).


Exercicis

1. Què és la religió? (Definició)
2. Les primitives formes de religió. (Descriu-les breument)
3. Què és la “secularització”?
4. Quin és el punt de vista de Max Weber sobre la religió?
5. Què és la “secularització”?
6. Quin és el punt de vista marxista sobre la religió?
7. Les religions monoteïstes


8. COMENTARI D’UN ARTICLE El catolicismo pierde terreno .JUAN JESÚS AZNÁREZ. EL PAÍS - Sociedad - 15-05-2006 :
a) Entre els joves de 15 a 24 anys el 49% diu que és catòlic, i el 1994 s’hi considerava un 77%. Com et sembla que es pot explicar el canvi?

b) De les opinions dels representants de l’església catòlica sobre el procés de descristianització, què en dedueixes?

9. Assenyala les idees principals de l'article següent:

TEMAS DE DEBATE: ¿Por qué interesa la religión? Marià Corbí. La Vanguardia, 16 abril 2006
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2002/03/17/pagina-24/47758194/pdf.html?search=%22mar%C3%ADa%20corb%C3%AD%22

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2006/04/16/pagina-10/47759200/pdf.html

10. Assenyala les idees principals de l'article següent:

El ensayista libanés Georges Corm analiza en un libro la extensión del dominio religioso
De la nación a la religión. La Vanguardia, 16 abril 2006

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2006/04/16/pagina-25/47759157/pdf.html


 

 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es