Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Sociologia i ciències socials
Naixement i evolució
Què és la sociologia?
Globalització
Classes socials
L'estat del benestar
Els agents de socialització
La família
La població
Immigració i integració
Pobresa i exclusió social
Sociologia de l'educació
Sociologia del treball
Treball i família
Sociologia política
Sociologia de la religió

FAMÍLIA I TREBALL
 

Les dones i el treball. Presentació
Les dones i les desigualtats laborals
Richard Sennett: Els conflictes entre la família i el treball en el nou capitalisme. Presentació
Exercicis
 
LES DONES I EL TREBALL

Fins fa no gaire, als països occidentals el treball remunerat era principalment un àmbit masculí. Però això ha canviat en les darreres dècades del segle XX, doncs cada cop hi ha més dones que entre en el mercat laboral.

Per a la gran majoria de la població en les societats preindustrials (i això val encara ara per al món subdesenvolupat) les activitats productives i les de la llar no estaven separades. La producció es realitzava dins de la llar o prop d’aquesta i tots els membres de la família participaven en el treball agrícola o artesanal. Les dones acostumaven a tenir una considerable influència dins la llar, atesa la seva importància per als processos econòmics, per bé que es veien excloses dels àmbits masculins com ara els de la política i la guerra. Les dones dels artesans portaven els comptes del negoci; de forma semblant passava en el món de la pagesia.

Aquesta situació va canviar radicalment amb la separació entre la llar i el lloc de treball que va comportar el desenvolupament de la indústria moderna. El principal factor fou, probablement, l’inici de la producció en fàbriques mecanitzades. El treball el realitzaven persones seleccionades per dur a terme una tasca concreta al ritme que marcava la màquina, de forma que els empresaris començaren a contractar individus en comptes de famílies.


Amb el pas del temps i el progrés de la industrialització va augmentar la divisió que s’havia establert entre la llar i el treball. Entre la població es va anar consolidant la idea de que hi havia dues esferes separades: la pública i la privada. Els homes, en tenir la feina fora de la llar, passaven més temps en l’àmbit públic i començaren a participar més en assumptes locals, en la política i en el mercat. Les dones, doncs, van començar a associar-se amb els valors “domèstics” i a ser responsables de tasques com ara la cura dels nens, el manteniment de la llar i la preparació dels àpats familiars. La idea de que “el lloc de les dones és la casa” va tenir conseqüències diferents en cada extracte social. La pitjor càrrega la suportaven les dones pobres, que havien de fer-se càrrec de les tasques domèstiques, tot treballant a l’hora en una feina industrial per tal de completar els ingressos del seu marit.

Fins ben entrat el segle XX, l’índex femení fora de l’àmbit domèstic fou força baix. Fins aleshores la força de treball femení es composava principalment de joves solteres el salari de les quals, ja fos que treballés a la fàbrica o a l’oficina, acostumava a ser enviat per l’empresari als seus pares. Quan es casaven deixaven la feina i se centraven en les “obligacions” familiars.

Des d’aleshores, la participació de la dona en la població activa remunerada ha estat augmentant contínuament. Un dels principals determinants fou la escassetat de mà d’obra durant la Primera Guerra Mundial. En aquells anys les dones van realitzar molts treballs que fins aleshores s’havien considerat competència exclusiva dels homes. En tornar del front, els homes van recuperar gairebé totes les ocupacions, però la pauta preestablerta ja s’havia trencat. Els anys següents a la Segona Guerra Mundial la divisió del treball en funció del gènere havia canviat dràsticament, fins arribar a la fi de segle amb un diferencial homes-dones molt baix. I sembla que aquesta disminució continuarà en el futur. Val a dir, però, que gran part de l’activitat econòmica de les dones s’ha produït en ocupacions a temps parcial.

Alguns experts opinen que aquesta disminució en els índex d’ocupació homes-dones, també s’explica perquè ha canviat el ventall i la naturalesa de les tasques que tradicionalment s’associaven a les dones en l’”esfera domèstica”. Amb el descens de la natalitat i el retard de la gestió del primer fill, ara hi ha moltes dones que entren en el mercat laboral quan són joves i que hi tornen després d’haver tingut fills. El fet de que ara les famílies siguin més petites suposa que s’ha reduït la quantitat de temps que moltes dones passen tenint cura dels seus fills a la llar. La mecanització de moltes tasques domèstiques també ha ajudat a reduir el temps que cal dedicar al manteniment de la llar: rentavaixelles, aspiradores, rentadores... També cal assenyalar que la divisió del treball domèstic entre homes i dones va desapareixent (tot i que sigui lentament) de manera constant amb el pas del temps, tot i que les dones realitzen moltes més tasques domèstiques que els homes. Algunes investigacions indiquen que la divisió del treball dins les llars varia segons factors com la classe i la quantitat de temps que passa la dona en el seu treball remunerat. Les parelles de classe social més alta sovint tenen una divisió del treball més igualitària, al igual que les llars en els que la dona treballa a jornada completa.

També hi ha raons econòmiques que expliquen l’augment del nombre de dones que ha entrat en el mercat laboral. El model tradicional de família nuclear (composat per l’home, que proporcionava el suport econòmic a la família, la mestressa de casa i els fills dependents) ara només representa pràcticament un 25% de les famílies de les societats occidentals avançades. Les pressions econòmiques que pateixen les llars (atur masculí, per exemple) han impulsat a moltes dones a buscar treballs remunerats. Per a moltes llars és necessari tenir dos sous si es vol mantenir un determinat estil de vida.

Hi ha altres factors que han intervingut en aquest procés. Per exemple, el gran nombre de persones que viuen soles i la manca de fills, així com l’augment de les llars encapçalats per una mare sola, han tingut com a conseqüència que les dones que no pertanyen a famílies tradicionals hagin entrat també en el mercat laboral, ja sigui per elecció per necessitat. Val a dir també que moltes dones han triat entrar en el mercat laboral perquè desitgen realitzar-se personalment i respondre a l’impuls vers la igualtat plantejat pel moviment feminista durant els anys 60-70.

Les dones i les desigualtats laborals

Les dones segueixen patint diverses desigualtats en el mercat laboral, malgrat que legalment estigui escrit que són iguals als homes. Tradicionalment, les dones han ocupat ocupacions mal pagades i rutinàries. Moltes de les feines estan determinades pel gènere: és a dir, sovint es considera que són “tasques de dones”. La immensa majoria de les tasques de secretaria i feines assistencials (com ara infermeria, treball social o tenir cura dels nens), són ocupades per dones i es consideren ocupacions “femenines”. La segregació ocupacional en funció del gènere es la que té com a conseqüència la concentració d’homes i dones en diferents tipus de feina.

Així s’han observat que existeix una segregació ocupacional vertical i també una altra de tipus horitzontal. La segregació vertical fa referència a la tendència a concentrar les dones en llocs d’escassa autoritat i poc marge per progressar, mentre que els homes ocupen ocupacions amb més poder i influència. La segregació horitzontal està relacionada amb la tendència a que els homes i les dones ocupin diferents tipus de treball. Per exemple, les dones dominen àmpliament els llocs domèstics i els de caire administratiu rutinari, mentre que els homes es concentren en categories manuals semiqualificades i qualificades.

Tot i que un nombre creixement de dones treballa a temps complert fora de casa, una gran proporció se segueix concentrant en feines a temps parcial. Durant les darreres dècades, les oportunitats d’aquest tipus d’ocupació han augmentat considerablement, en part com a resultat de reformes laborals que fomenten les polítiques de flexibilització del treball en el sector serveis (terciari). Es considera que els treballs a temps parcial proporcionen més flexibilitat als empleats que els que són de dedicació exclusiva. Per aquesta raó sovint són preferits per les dones doncs intenten compaginar la vida laboral i les obligacions familiars. En molts casos s’assoleix aquesta pretensió i així moltes dones es posen a treballar, perquè d’altra manera es veurien obligades a restar a casa. Tanmateix, el treball a temps parcial té desavantatges, com ara el baix salari, la inseguretat laboral i les escasses oportunitats d’ascens.


 

Richard Sennett: Les conseqüències personals del treball en el nou capitalisme.
Les contradiccions entre el treball i la família en el capitalisme actual


El "capitalisme flexible" descriu un sistema en el qual als treballadors se'ls demana un comportament àgil; se'ls demana també -amb molt poca antelació-, que estiguin oberts al canvi, que assumeixen un risc rere altre, que depenguin cada cop menys dels reglaments i procediments formals. Posar l'accent en la flexibilitat canvia el significat mateix del treball..
El capitalisme flexible ha bloquejat el camí recte de la carrera professional, tot desviant els empleats, de sobte, d'un tipus de treball a un altre. A la llengua anglesa del segle XV, el mot JOB (treball, feina) designava un tros o fragment de quelcom que podia portar-se. Actualment, la flexibilitat li torna aquest sentit desconegut, doncs al llarg de la seva vida la gent fa fragments de treball.

És totalment natural que la flexibilitat creï ansietat: la gent no sap què li reportaran els riscos assumits ni quins camins ha de seguir
El terme flexibilitat s'usa per suavitzar l'opressió que exerceix el capitalisme. En insistir en les bondats del risc s'afirma que la flexibilitat dóna a la gent més llibertat per tal de “moldejar” la seva vida. De fet, més que abolir les regles del passat, el nou ordre implanta nous controls, però aquests tampoc són fàcils de comprendre. El nou capitalisme és, sovint, un règim de poder il·legible (més subtil)
.

A la deriva

Richard Sennet compara dues generacions:


-
Enrico (pare: tota la seva vida ha estant netejant lavabos i terres d'un edifici d'oficines del centre de Boston. També ha estat el porter)
- i
Rico (fill: universitari, enginyer i consultor)

El que més va sorprendre a Sennett d'Enrico i la seva generació fou com era de lineal el temps en la seva vida: any rere any en feines que rarament presentaven canvis en les rutines; en aquest temps lineal, el que s'aconseguia era per acumulació de temps. En la seva vida domèstica anava fent afegits i millores a la casa. El benestar era per acumulació d'esforços rutinaris. A més, l'època que vivia era predicible, doncs els sindicats protegien els seus llocs de treball. El temps és l'únic recurs del qual pot disposar gratuïtament els que viuen en l'esglaó més baix de la societat

Enrico va dissenyar per a ell mateix un relat perfectament clar en el que l'experiència s'acumulava des del punt de vista material i psíquic; la seva vida, per tant, tenia sentit en tant que era una narració lineal. El porter Enrico sentia que es convertia en l'autor de la seva vida i, tot i que ocupava un dels darrers esglaons de l'escala social, aquest relat li proporcionava una sensació de respecte per la seva pròpia persona. Es va guanyar el reconeixement de persona única entre aquells que el coneixen prou per comprendre la seva història; dels seus nous veïns, en canvi, es va guanyar un tipus de respecte més anònim tot fent allò que tothom feia: mantenir neta la casa i ben cuidat el jardí i viure sense incidents.

Tot i que sentia que havia assolir un cert honor social, no tolerava la idea de que el seu fill Rico repetís la seva història. El somni americà de mobilitat social ascendent era un poderós motor.

Rico i altres joves que varen ascendir en l'escala social a vegades sentien vergonya de la seva procedència. Rico havia assolit el desig del seu pare en l'ascensió en l'escala social, i en certa manera se'n reia dels "esclaus del temps" i d’altres persones, presoneres de l'engranatge de la burocràcia. Rico és del parer que cal estar obert al canvi i assumir riscos. I Rico ha prosperat: mentre que els ingressos d'Enrico, el seu pare, se situaven a la cua de l'escalafó, Rico ha ascendit fins el 5% superior de la societat. I, tanmateix, Rico no és feliç.

Rico va començar com assessor tecnològic en una empresa de capital risc de la costa Oest, durant els primers i emocionants dies de la indústria informàtica a Silicon Valley; després va mudar-se a Chicago, on tampoc li va anar malament. No obstant això, la següent mudança va fer-la en favor de la carrera de la seva dona, Jeanette.

Mentre Jeanette era ascendida, Rico es va veure afectat per una reducció de plantilla, doncs la seva empresa fou absorbida per una altra més gran, amb els seus propis analistes. I per aquest motiu la parella es va traslladar per quarta vegada i va tornar a l'Oest; es va instal·lar en un barri residencial dels afores de Nova York. Jeanette dirigeix ara un important equip de comptables, i Rico ha muntat una petita consultoria.

Tot i ser una parella pròspera, la viva imatge d'una parella en la que tots dos es recolzen mútuament i s'amotllen un a l'altre, tant el marit com la dona sovint tenen la sensació d'estar a punt de perdre el control de les seves vides, tenen una por respecte de la seva vida laboral.

La manca de control de Jeanette és més subtil. El petit grup de comptables que ara dirigeix es divideix entre aquells que treballen a casa, els que solen treballar al despatx i un munt d'empleats administratius de baix nivell, a mil o dos mil quilòmetres de distància i connectats amb ella mitjançant l'ordinador. En la seva actual empresa, unes regles estrictes i la vigilància dels telèfons i el correu electrònic disciplinen la conducta dels que treballen des de casa seva; per organitzar el treball dels empleats connectats per ordinador, Jeanette no pot parlar amb ells cara a cara i ha de treballar amb ells tot ajustant-se a estrictes directrius escrites. En aquest treball aparentment flexible, no sent que la burocràcia sigui menor, ans al contrari; de fet, les seves pròpies decisions compten menys que abans, quan era ella qui supervisava els treballadors que estaven sempre junts a la mateixa oficina.

Aquesta parella, Rico i Jeanette, són l'encarnació del somni americà... Tanmateix, Rico tem que les mesures que necessita prendre i la manera com ha de viure per tal de sobreviure en la moderna economia hagin portat a la deriva la seva vida interior i emocional.

Rico i Jeanette s'havien fet amics de la majoria de la gent amb la que treballaven, però amb els canvis dels últims dotze anys les han perdut. Rico busca en les comunicacions electròniques el sentit de comunitat que Enrico, el seu pare, gaudia quan anava a les assembles del sindicat de porters, però el fill Rico troba que les comunicacions on line són breus i precipitades.

Però l'aspecte fugaç de l'amistat i de la comunitat local no és l'únic i el principal motiu de les preocupacions íntimes de Rico. És la família el que li preocupa molt: "Arribem a casa a les set, preparem el sopar, tractem de que ens resti una hora per ajudar els nens amb els deure, i llavors ens dediquem a la nostra paperassa". Quan les coses es posen difícils a la seva consultaria durant mesos sencers, "gairebé no sé quins són els meus fills". Li preocupa també la sovintejada anarquia en la que s’enfonsa la seva família, i li preocupa no ocupar-se prou dels seus fills, les necessitats dels quals no es poden programar per tal que s'adaptin a les exigències del seu treball.

A Rico, de nen, l'irritava l'autoritat del seu pare.... Ara que ell és el pare, s'obsedeix per la por a perdre la disciplina ètica, en especial la por a què els seus fills es tornin unes "rates de centre comercial", i que estiguin totes les tardes fent tombs sense fer res pels aparcaments de les grans superfícies mentre que els pares estan ocupats als seus despatxos, inaccessibles als fills. Però la preocupació més fonda és no poder oferir la substància de la seva vida professional com exemple perquè els seus fills vegin com han de comportar-se èticament.

Els gurús de l'economia i els periodistes especialitzats insisteixen força en el mercat global i en l'ús de les noves tecnologies, dos aspectes que ells consideren el segell distintiu del capitalisme del nostre temps. L'eslògan més cridaner d’aquest canvi seria l'afirmació o el lema: “no res a llarg termini". I aquest lema, "no res a llarg termini", està alterant el significat mateix del treball.

Les empreses han subcontractat petites empreses i individus empleats amb contractes a curt termini moltes de les tasques que abans es feien sempre a dins de la gran firma o indústria. El capitalisme s'ha tornat "impacient", té un desig imperatiu d'uns guanys ràpids.

L'"angoixa existencial" de Rico està molt influenciada per aquest lema del capitalisme actual: "no res a llarg termini". Perquè el "no res a llarg termini" impedeix que ell eduqui èticament als seus fills. Com pot educar als seus fills, moldejar el seu caràcter si el lema "no res a llarg termini" està renyit amb la confiança, la lleialtat i el compromís mutus. I tot plegat es fa de manera lenta, igual que la confiança, igual que l'amistat, etc... En definitiva, el capitalisme actual limita la possibilitat de que maduri la confiança de les relacions personals.


Exemple: en les empreses que comencen, a tothom se li demana hores extres i un esforç intensiu;quan les empreses surten a Borsa, els fundadors venen i se'n van amb força diners, tot deixant "tirats" als empleats de menor nivell. Aquesta forma d'actual debilita els vincles socials. Per contra, uns vincles sòlids depenen d'una associació llarga; en el pla més personal, depenen d'una disposició a establir compromisos amb els altres

 

I és que en el capitalisme actual, la distancia, "el desapego", la cooperació superficial són una armadura millor que el comportament basat en els valors de la lleialtat i el servei. Traslladat al terreny de la família, el lema "no res a llarg termini", significa moure's contínuament, no comprometre's ni sacrificar-se. El que Rico sent és que els nens, els seus fills, no veuen que el compromís es practiqui en la vida diària, o en la generació dels seus pares. Si es practica a casa, el treball en equip és destructiu, i reflecteix una manca d'autoritat i d'orientació en l'educació dels fills.

Per aquesta parella moderna (Rico-Jeanette), el problema és precisament el contrari: com protegir les relacions familiars per tal que no caiguin en els comportament a curt termini, la manera de pensar immediata i, bàsicament, la feblesa en el grau de lleialtat i compromís que caracteritzen el modern lloc de treball. En lloc dels valors canviants de la nova economia, la família hauria de valorar l'obligació, l'honradesa, el compromís i la finalitat.

Aquest conflicte entre família i treball planteja algunes qüestions... ¿Com es poden perseguir objectius a llarg termini en una societat a curt termini? ¿Com mantenir relacions socials duradores? ¿Com pot un ésser humà desenvolupar un relat de la seva identitat i història vital en una societat composada d'episodis i fragments? Les condicions de la nova economia s'alimenten d'una experiència que va a la deriva en el temps, d'un lloc a un altre, d'una feina a una altra..

El capitalisme del curt termini amenaça amb corrompre el seu caràcter, en especial aquells aspectes del caràcter que uneixen els éssers humans i que forneixen a cadascun d'ells una sensació d'un jo sostenible.

Les formes de comportament flexible del nou capitalisme no li han servit a Rico en el seu paper de pare o de membre d'una comunitat; Rico vol mantenir les relacions socials i oferir una orientació duradora. Però això va en contra del que demana la manera de fer del nou capitalisme. I Rico es troba atrapat en una trampa


Exercicis.

1) Assenyala les idees principals de cadascun dels articles següents:

Las empresas cada vez más ofrecen años sabáticos y reducciones de jornada
Compartir el trabajo. LA VANGUARDIA, 18 gener 2006

http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2006/09/17/pagina-56/45223526/pdf.html?search=%22N%C3%BAria%20Chinchilla%22

Comer sin los macarrones de mamá. La tendencia de comer en la escuela genera debate sobre la educación nutricional de los niños. LA VANGUARDIA, 17 setembre 2006
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2006/09/17/pagina-33/51428578/pdf.html?search=%22N%C3%BAria%20Chinchilla%22

Un 17% de las empresas aplica ya la conciliación laboral y familiar. LA VANGUARDIA, 1 octubre 2003
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2006/09/17/pagina-31/34043292/pdf.html?search=%22N%C3%BAria%20Chinchilla%22

"A mujer comodín, hombre comodón". LA VANGUARDIA, 1 setembre 2007. LA CONTRA.
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2006/09/17/pagina-64/61445853/pdf.html?search=%22N%C3%BAria%20Chinchilla%22

Trabajo y familia ¿son reconciliables? la vanguardia, 4 SETEMBRE 2005
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2006/09/17/pagina-26/41314970/pdf.html?search=%22N%C3%BAria%20Chinchilla%22 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es