Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 


 GLOSSARI - Què és?

glossari: Diccionari de mots rars, difícils ordenats alfabèticament, que són explicats per altres de més corrents.
 


 GLOSSARI

 • Biela-manovella: mecanisme que transforma el moviment rectilini alternatiu en circular continu
 • Cargol sense fi: Mecanisme de transmissió de moviment que consisteix en un caragol que engrana en una roda dentada i que permet de transmetre un moviment de rotació en angle recte.
 • Dentat de cremallera: Perfil d'engranatge de desenvolupament longitudinal que permet la tracció en grans pendents.
 • Eixos: elements destinats a suportar altres òrgans giratoris sense necessitat de que girin.
 • Elements mecànics: són cadascun dels components que formen un mecanisme
 • Engranatge:roda o cilindre dentat que transmet un moviment giratori o alternatiu des d'una part d'una màquina a un altre 
 • Llocomotora de cremallera: Locomotora dotada d'un sistema de tracció per cremallera que li permet remuntar grans pendents.
 • Mecanismes de transmissió directa: són aquells que no necessiten un element extern per a realitzar la seva funció, encara que els eixos estiguin separats
 • Peça: Element constructiu d'una màquina, d'un aparell, d'un mecanisme, etc.
 • Pinyó lliure: Pinyó proveït d'un mecanisme de cadell que permet fer girar lliurement les rodes d'una bicicleta de carretera, de tal manera que aquesta pot avançar sense necessitat de pedalar.
 • Roda dentada: roda que té gravada a la seva perifèria una sèrie de ressalts que encaixen perfectament amb els buidats d'un altra. 
 • Rosques: element mecànic format per un pla inclinat que marca la perifèria d'un element cilindric
 • Vis sens fi: Peça cilíndrica roscada que, en voltar sobre el seu eix, fa desplaçar una cremallera o fa girar una roda dentada que hi engrana.

 

 


  

© xavier rosell