Pàgina inicial | Guia del professorat    
  Engranatges
  Què són?
  Representació gràfica
  Classificació
  Relació de transmissió

  Tipus d'engranatges
  Rectes
  Helicoidals
  Cònics
  Roda i cargol sense fi
  De cremallera

  Activitats
  Problemes
  Qüestions

  Autoavaluació
  Qüestionaris

  Galeria d'imatges
  Representació
  Fotografies

  Fem una sortida ?
  Vall de Núria
Anem en bicicleta?

  Per consolidar
  Glossari

  Per aprofundir
  Software educatiu

 

 RELACIÓ DE TRANSMISSIÓ

Com ja hem estudiat, els diversos engranatges és caracteritzen, en altres coses, per variables com ara:

  • el diàmetre (Di)

  • el nombre de dents (Zi)

  • la velocitat de gir (ni)

   

 

  

Aquestes variables estan relacionades mitjançant una expressió matemàtica que ens permetra analitzar el funcionament de molts sistemes de transmissió de moviment on hi participen engranatges.

  

Si entenen com a roda motriu (1) la que genera el moviment i com a roda conduïda (2) la que el rep, podem establir diverses expressions matemàtiques.

  

L'expressió que relaciona la velocitat i el nombre de dents queda aíxí:

n1 X z1 = n2 X z2

  

L'expressió que relaciona la velocitat i el diàmetre queda així:

n1 X D1 = n2 X D2

  

Aquestes relacions ens permetren, coneixent tant el nombre de dents com el diàmetre, establir relacions de velocitats i realitzar-ne el seu càlcul.

  

Definim la relació de transmissió com l'expressió que ens relaciona una mateixa variable per la roda d'entrada (la motriu) i la de sortida (la conduïda). Per representar-la farem servir la lletra i.

 

  

La fórmula ens quedarà així:

i = n2/n1 = D1/D2 = z1/z2

(s'acostuma  posar a sota de la i el subindex que indica entre quins elements es prodrueix la transmissió de moviment. En aquest cas seria 1 --> 2 )

 

© xavier rosell