Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Inscripcions


INSCRIPCIONS CONVOCATÒRIA CURS 2014-2015

Dates d’inscripció: 5 de maig al 10 de juny de 2014.

Horari: matins de dilluns a divendres de 9 a 13 hores a la secretaria del centre.

L'oferta de places és: 46 places.


DATES DE LES PROVES D'ACCÉS

Dates: 16 i 17 de juny de 2014 (calendari proves.pdf)

Informació (informacio_proves.pdf)

Estructura de la prova (estructura.pdf)

Material necessari per a realitzar la prova (material.pdf)

Dates de la matrícula de Primer Curs (un cop superada la prova d'accés) i alumnes d'accés directe: del 3 al 10 de juliol de 2014 a la Secretaria de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de CatalunyaPROVA D'ACCÉS PER ALS ASPIRANTS SENSE REQUISITS (MÉS DE 19 ANYS)

Dia de la prova: 14 de maig de 2014 a les 16h

Lloc de realització de la prova: Institut Joan Boscà, de Barcelona.


INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS PER ALS ASPIRANTS AMB TÍTOL DE BATXILLERAT O EQUIVALENT

DOCUMENTS I REQUISITS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

a) Sol·licitud degudament complimentada (sol.licitud.doc)
b) Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
c) Fotocòpia compulsada del títol de batxillerat o resguard acreditatiu d'haver-lo sol·licitat
d) Pagament de la taxa per a la prova d’accés

Només si escau:

a) Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa
b) Fotocòpia compulsada de les qualificacions de les PAU


INSCRIPCIÓ A LES PLACES DE RESERVA D'ACCÉS DIRECTE (2 places per grup)

DOCUMENTS I REQUISITS PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

a) Sol.licitud degudament complimentada (sol.licitud.doc)
b) Fotocòpia compulsada del DNI o passaport
c) Fotocòpia compulsada del document que acrediti els estudis que donen dret a efectuar la inscripció:
- Títol de Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny (amb la nota final obtinguda en el cicle superior)
- Títol de Graduat en Arts Aplicades (amb la nota final obtinguda en la revàlida)
En cas d'haver de formalitzar la inscripció a distància (per correu o fax), cal posar-se en contacte amb la Secretaria de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.