Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementària
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
Titulació

Els /les alumnes que superin aquests estudis obtindran el Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i serà equivalent al títol universitari de Grau (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 44 – BOE núm. 295, 10.desembre. 2013, pàg. 97892).

 

MARC NORMATIU

Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors (RD2009.pdf).

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (D2014.pdf).

Reial Decret 635/ 2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments de Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals (RD2010.pdf).

Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (RD2014.pdf).

D'altra banda, l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha verificat el Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals que s'imparteix a l'ESCRBCC. L’informe final d’avaluació favorable va ser lliurat el 3 de juliol de 2013 al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (vegeu: http://www.aqu.cat/aqu/actualitat/noticies/11703625.html).