Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Proves d'accés
  Notes de tall: 2010-2014 (veure .pdf)
 
 

 

1. Prova per a majors de 19 anys sense el títol de batxiller (resolucio proves acces.pdf).

La inscripció de la prova es realitza del 23 al 28 d'abril de 2014.

La prova es realitza el 14 de maig de 2014.

Lloc: Institut Joan Boscà, de Barcelona.

 

2. Prova específica d'accés a Conservació i restauració de béns culturals (resolucio proves acces.pdf)

La prova específica d’accés a Conservació i restauració de béns culturals té dues parts.

La primera part (part A) té 2 exercicis.

La segona part (part B) té 2 exercicis.

 

Exercicis de la primera part (part A) de les proves específiques d’accés

Primer exercici (temari.pdf)

a) Continguts de coneixements humanístics i científics:

- Història de l’art.

- Història general.

- Física i química.

- Biologia.

b) Criteris d’avaluació

Caldrà seleccionar dues de les esmentades matèries i desenvolupar per escrit, de cadascuna d’aquestes, una qüestió d’entre quatre que li seran proposades.

Temps: 2 hores

Computarà el 50% de la nota global de la part A.

Queden exemptes d'aquest primer exercici les persones que acreditin haver aprovat dues o més de les matèries d'història, història de l'art, biologia, física o química, de les proves d'accés de la universitat (PAU). En aquest cas aquest exercici no ponderarà en la qualificació final de la prova.

 

Segon exercici (exemple2.pdf)

a) Continguts d’habilitats i manipulació de materials i eines.

Realització d’un treball pràctic per a la valoració de les aptituds que requereixen els estudis de conservació i restauració de béns culturals.

b) Criteris d’avaluació.

Es considerarà l’habilitat manual, la meticulositat, la pulcritud i la precisió en la realització del treball.

Temps: 2 hores

Computarà el 50% de la nota global de la part A.

 

Exercicis de la segona part (part B) de les proves específiques d’accés

Primer exercici

Continguts de possessió de capacitats de comprensió, d’anàlisi i deducció en l’àmbit patrimonial i científic

a) Capacitat de comprensió de textos (exemple3.pdf).

Realització d’un comentari de text relacionat amb el patrimoni artístic o cultural.

Criteri d’avaluació: Es considerarà la capacitat de comprensió, redacció i maduresa.

Temps: 1 hora

Computarà el 25% de la nota global de la part B.

 

b) Capacitat analítica i deductiva en l’àmbit tècnico-científic (exemple4.pdf).

Realització d’un comentari de text de divulgació científica o d’un estudi científic elemental.

Criteris d’avaluació: Es considerarà la capacitat d’anàlisi i deducció.

Temps: 1 hora

Computarà el25% de la nota global de la part B.

 

Segon exercici

Continguts de possessió de capacitats gràfiques i plàstiques.

a) El color material i la mescla substractiva (exemple5.pdf i instruccions.pdf).

Realització d’un treball relacionat amb la representació del color.

Criteris d’avaluació: Es valorarà la correcta utilització de les tècniques emprades i el grau de comprensió dels tons, els valors i les qualitats del color material.

Temps: 2 hores

Computarà el 25% de la nota global de la part B.

 

b) Capacitat en l’observació, l’anàlisi i la representació objectiva de la forma, apartir dels procediments i les tècniques plàstiques i gràfiques.

Realització d’un dibuix de caràcter objectiu a partir d’un model real o imatge (exemple6.pdf i exemple7.pdf).

Criteris d’avaluació: Es valorarà la fidelitat en la representació, la qualitat del grafisme i la precisió i acabament del treball.

Temps: 4 hores

Computarà el 25% de la nota global de la part B.

 

Ponderació de les dues parts de la prova

La nota de la prova d'accés serà la mitjana aritmètica de la nota de la part A i de la nota de la part B, sempre que s'hagi aprovat les dues parts de la prova.