Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
Requisits


1.- Estar en possessió del Títol de BATXILLERAT o equivalent, o bé haver superat les proves d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

2.- Superar la prova d'accés.

 

MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS

Els majors de 19 anys sense requisits (no estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent) podran accedir directament als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d’una prova específica, regulada i organitzada per les administracions educatives, que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació als objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments

(Llei Orgànica d’Educació, LOE, de 3 de maig de 2007, article 69.5)