Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
Bar
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés (exemples)
Inscripcions
 
Finalitat dels estudis
La tasca de conservació i restauració (que consisteix en l'examen, la diagnosi i l'actuació restauradora sobre béns culturals) exigeix de les persones que hi actuen professionalment una preparació acurada en atenció a la responsabilitat que implica l'actuació directa sobre objectes insubstituïbles de gran valor, i una formació completa i multidisciplinària, atesos els diversos camps que aquestes persones han d'abraçar en fer les propostes de tractament.

Per tant, la finalitat d'aquesta formació és la de preparar personal qualificat professionalment, competitiu i capaç de realitzar de forma argumentada intervencions complexes de conservació - restauració, servint-se de tota documentació i informació, a fi i efecte de desenvolupar amb la màxima eficiència l'activitat de conservació- restauració.

Objectius

Per tal de desenvolupar les capacitats necessàries per exercir les activitats de la conservació i restauració, s’hauran d’haver assolit, en acabar els estudis, els següents objectius:

>> Conèixer i valorar el significat i funció dels béns culturals relacionats amb el seu context històrico-artístic.

>>Conèixer els materials que constitueixen els béns culturals, així com els agents agressors més comuns.

>>Analitzar i valorar la teoria i les opinions sobre la restauració.

>>Adquirir un domini de les habilitats i les destreses necessàries per utilitzar amb precisió les tècniques i els
procediments adequats per a un correcte treball de conservació i restauració dels béns culturals.

>>Assolir una base de coneixements legals, tècnico-pràctics i administratius relacionats amb les funcions de peritatge, dipòsit i difusió del patrimoni històric.

>>Adquirir una formació completa i multidisciplinària per desenvolupar la capacitat de treballar, amb profit, en equips multidisciplinars.

>>Ser capaç d’utilitzar, de forma correcta i íntegra, els diversos coneixements, criteris i habilitats adquirits durant el procés d’aprenentatge en tota intervenció sobre béns culturals.

>>Conèixer i valorar el patrimoni històric de Catalunya per tal de poder donar resposta a la protecció i conservació d’aquest patrimoni.