Omet navegació

iDevices d'activitats interactives

Preguntar, qualificar, avaluar?

Abans de presentar els iDevices que permeten formular preguntes cal aclarir un aspecte important. Si el nostre objectiu és recollir la informació dels diferents iDevices per poder registrar una nota, l'ExeLearning té una capacitat limitada.

Hem de ser conscients que els diferents tipus de recursos que permeten formular preguntes a l'alumnat no registraran les puntuacions obtingudes, a excepció del "Qüestionari SCORM". Dins de l'entorn Moodle, el qüestionari permet registrar les qualificacions de l'alumnat en el llibre de qualificacions.

IMPORTANT:
Les activitats experimentals (dintre d'un paquet SCORM) sí que permeten al qualificador de Moodle recollir les dades de l'activitat. Per aconseguir-ho cal exportar en SCORM 1.2 i es permet un únic iDevice experimental per node.

Com podem utilitzar els diferents recursos?

  • Cal plantejar preguntes que generin dubtes en el moment de presentar algun contingut.
  • Es poden afegir preguntes a un vídeo per relacionar-lo amb objectius propis del projecte que es presenti.
  • També podem fer preguntes al final d'un contingut per reforçar les idees principals que hagin aparegut durant el tema.

Tot i que la majoria d'iDevices no ens permeten obtenir feedback és molt interessant la seva utilització. Cal reformular com utilitzar-los: no es tracta de formular preguntes per a obtenir errors o encerts, sinó per associar explicacions i contingut a les respostes que facin els participants. Amb un bon disseny de l'activitat serem nosaltres els que donarem feedback a l'usuari. Per aconseguir-ho ens pot ajudar molt l'opció de retroalimentació dels diferents iDevices.

Els iDevices que podem utilitzar per fer preguntes o mostrar contingut de forma interactiva són: