Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementaria
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Unicum, la revista > Numero 0
[index]
   
   
Número 0
Número 1
Número 2
Equip
Suscripció
 
Aplicació dels enzims en la conservació i restauració pictòriques.

En les intervencions de restauració, qualsevol procés presenta riscos i contraindicacions, però la neteja és una de les fases més arriscades. La neteja implica una acció directa però no del tot controlable sobre la superfície pictòrica mitjançant mitjans mecànics (bisturí), fisicoquímics (dissolvent), químics (àcids, bases,agents quelants) o bioquímics (enzims).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aplicación de los enzimas en la conservación y restauración pictóricas.

En las intervenciones de restauración, cualquier proceso presenta riesgos y contraindicaciones, pero la limpieza es una de las fases más arriesgadas. La limpieza implica una acción directa pero no toltamente controlable sobre la superficie pictórica a través de medios mecánicos (bisturí), fisioquímicos (disolventes), químicos (àcidos, bases, agentes quelantes) o bioquímicos (enzimas).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enzymes’ application to pictorial conservation and restoration.

Every process involved in restoration works presents its risks and counterindications, but cleaning is one of the most complicated phases. It implies acting directly, but without total control, on the pictorial surface using mechanical means (scalpel), physiochemical (solvents), chemical (acids, bases or chelating agents), or biochemical ones (enzymes).

Rosa Prat i Mas, Alumna de 3r. de restauració dePintura. Curs 2000-2001. ESCRBCC