Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementaria
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Unicum, la revista > Numero 0
[index]
   
   
Número 0
Número 1
Número 2
Equip
Suscripció
 
“El reliquiari de Calderón de la Barca”: un exemple d’interdisciplinarietat en la didàctica de conservació i restauració de béns culturals.

La finalitat d’aquest artícle és explicar la reflexió que es va fer davant de la peça del “Reliquiari de Caldreón de la Barca” arran del seu ingrés a l’ E.S.C.R.B.C.C. No cal dir que la curiositat de la peça també ens va cridar l’atenció, però encara vam trobar més interessant el fet que la intervenció es podia realitzar des de diferents especialitats, establint un exemple de col·laboració interdisciplinar molt clar a nivell dicàctic.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“El reliquiario de Calderón de la barca”: un ejemplo de interdisciplinariedad en la didàctica de conservación y restauración de bienes culturales.

La finalidad de este artículo es explicar la refexión que se hizo frente a la pieza del “Reliquiario de Calderón de la Barca”, a raíz de su ingreso en la E.S.C.R.B.C.C. No es necesaro decir que la curiosidad de la pieza también nos llamó la atención, pero aún encontramos más interesante el hecho de que la intervención se podía realizar desde diferentes especialidades, stableciendo un ejemplo de colaborqación interdisciplinar muy claro a nivel didáctico.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“The relic of Calderón de la Barca”: an example of interdisciplinarity in conservation and restoration of cultural heritage didactics.

The aim of this article is to explain the reflexions done on teh piece “the relic of caldeón de la Barca” after its arrival to the E.S.C.R.B.C.C. It is obvious that the peculiarity of the piece also attracted our attention, but we found even more interesting the fact that the intervention could be carried out following the patterns of differennt disciplines, thus establishing a perfect didactic example of inter-disciplinary co-operation.

M.Àngels Balliu i Badia, Professora de Pràctiques de Conservació i Restauracó del Document Gràfic. ESCRBCC.
Rosa Rocabayera Viñas, Professora de Biologia, Física i Química. ESCRBCC.