PÀGINA DE NÚRIA SARSANEDAS

Per triar i remenar

Pla d'empresa


PLA D’EMPRESA DE CP’AC

http://www.autoocupacio.org

 

1.         Presentació del projecte

2.         Introducció

3.         Fitxa descriptiva de l’empresa

4.         Origen de la idea

5.         Breu descripció del producte/servei

6.         Necessitats que satisfà el producte o servei

7.         Objectius personals dels promotors

8.         Objectius de l’empresa

9.         Oportunitats i avantatges a aprofitar

10.                        Riscs i amenaces a evitar

11.                        Situació actual del projecte

12.                        Pla d’operacions

13.                        Els recursos humans: els promotors

14.                        Presentació dels promotors

15.                        Aportacions dels promotors de l’em-presa

16.                        Compromisos entre els promotors

17.                        Organigrama de l’empresa

18.                        Organització departamental

19.                        Descripció dels llocs de treball

20.                        Necessitat de recursos humans a l’em-presa

21.                        El procés de producció i/o el circuit del servei

22.                        Descripció tècnica del producte/servei

23.                        Descripció detallada del procés de pro-ducció

24.                        Infraestructura necessària per al pro-cés de producció

25.                        Aprovisionaments necessaris per al procés de producció/circuit del servei

26.                        Càlcul del cost unitari del produc-te/servei

27.                        Alternatives al procés de produc-ció/circuit del servei

28.                        L’entorn comercial: el mercat

29.                        Informe de l’estudi de mercat

30.                        Els proveïdors

31.                        Característiques de la competència

32.                        Competidors principals

33.                        El mercat i els clients potencials

34.                        Segmentació del mercat

35.                        Perfil del client particular

36.                        Perfil del client empresa

37.                        Objectius comercials

38.                        Política de producte/servei

39.                        Política de preus

40.                        Política de distribució

41.                        Política de comunicació

42.                        El pla econòmic i financer: balanç de situació inicial, compte de resultats, pervisió de tresoreria i punt d'equilibri

43.                        Conclusions i pla d’operacions

44.                        Data prevista de creació de l’empresa

45.                        Pla d’operacions

46.                        Conclusions

47.                        Annexos

 


Núria Sarsanedas Castellanos: nsarsane@xtec.cat 

Llicència Creative Commons excepte les imatges (que tenen drets d'autor)