Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Reconeixement de crèdits
Formació Complementària
Document Gràfic
Béns Arqueològics
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Especialitat de Restauració d'Escultura
Assignatures
 

TERCER CURS

 

MATÈRIA

TIPUS

 

ASSIGNATURA

CRÈDITS

ANUAL O

SEMESTRAL

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns escultòrics I

23

Anual

Gestió del patrimoni cultural

FB

Museologia

3

2n semestre

Gestió del patrimoni cultural

FB

Gestió del patrimoni cultural

3

2n semestre

Història del bé cultural de l'especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història de l’escultura I

9

1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Mètodes de reproducció escultòrica

3

2n semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Materials i procediments dels béns escultòrics I

5

2n semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicacióa la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori I

2

1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicacióa la conservació-restauració

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals I

3

1r semestre

Teoria i historia de la conservació-restauració,i normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Normativa sobre conservació i restauració del patrimoni cultural

3

1r semestre

Història dels béns culturals

FB

Iconografia cristiana

3

2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Introducció als materials de l’art contemporani

3

2n semestre

Conservació del patrimoni immoble

OP

Introducció als materials del patrimoni immoble

3

2n semestre

Formació complementària
OP
Formació pràctica complementària I
3

2n semestre

 

QUART CURS

 

MATÈRIA

TIPUS

 

ASSIGNATURA

CRÈDITS

ANUAL O

SEMESTRAL

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració de l’especialitat corresponent

OB

Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns escultòricsII

18

Anual

Projectes de conservació-restauració

FB

Projectes

4

1r semestre

Gestió i organització professional

FB

Formació i orientació laboral

4

2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent.Aplicació a la conservació-restauració

OB

Història de l’escultura II

9

1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Materials i procediments dels béns escultòrics II

4

1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicacióa la conservació-restauració

FB

Tècniques analítiques instrumentals i de laboratori II

2

1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicacióa la conservació-restauració

FB

Ciències i tecnologies aplicades al coneixement dels materials dels béns culturals II

4

2n semestre

Pràctiques externes itreball de fi de grau

OB

Pràctiques externes

 

6

2n semestre

Pràctiques externes i treball de fi de grau

TFG

Treball fi de grau

 

6

2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani

OP

Conservació de l’art contemporani

3

2n semestre

Conservació del patrimoni immoble

OP

Protecció i conservació dels béns culturals immobles

3

2n semestre

Formació complementària
OP
Formació pràctica complementària II
3

2n semestre