Pla d'Estudis
 
Especialitats
 
Equipaments
 
Accés
Finalitat dels Estudis
Horari i Temporalització
Titulació
Assignatures
Convalidacions
Formació Complementària
Document Gràfic
Arqueologia
Pintura
Escultura
Organització
 
Aules i Tallers
Biblioteca
 
   
   
 
Requisits
Admissió Alumnes
Accés Directe
Proves d'Accés(exemples)
Inscripcions
 
Unicum, la revista > Número 6
   
   
 
Número 0
Número 1
Número 2
Número 3
Número 4
Número 5
Número 6
Número 7
Equip
Subscripció
 
 

Monografia - Restauració del pendó de l'església de Sant Miquel de Conques (Pallars Jussà) un pendó pintat al tremp sobre tela per les dues bandes, probablement dels segles XVII-XVIII, amb la representació de la figura d’un bisbe santificat en una cara i en l’altra sant Miquel Arcàngel.
En el següent article es pretén oferir una aproximació a la tipologia singular dels pendons. Així mateix, es descriu la iconografia de les figures representades a ambdues cares de l’obra, a partir de la qual, i junt amb l'anàlisi dels pigments trobats, s'ha acotat la cronologia de realització de l'obra.

Ana Guillén Pascual. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de València i estudiant de Conservació i Restauració de Pintura de l’ESCRBCC. anaguillenpascual@gmail.com

Neus Casal Bosch. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelonai estudiant de Conservació i Restauració de Pintura de l’ESCRBCC. snowscb@hotmail.com

 

 
Monografia
Caracterització dels materials i la capa pictòrica
En a quest estudi es basa en l'aplicació de diferents tècniques analítiques i instrumentals, amb la finalitat de determinar la tècnica pictòrica i els materials de composició del pendó de l’església parroquial de Sant Miquel de Conques. D'aquesta manera es poden comprendre les alteracions observades, ajudar a determinar-ne les causes, decidir el procés de restauració i els paràmetres de conservació més adients, i alhora ens permet obtenir més dades de la manera de treballar de l’artista.

Rosa Rocabayera Viñas.Professora de Biologia, Física i Química de l’ESCRBCC. rrocabay@xtec.cat

Lídia Balust Claverol. Professora de Conservació i Restauració de Pinturade l’ESCRBCC. lbalust@xtec.cat

 

Monografia
Exàmen organolèptic i procés de conservació i restauració

El fet de tractar-se d’una pintura al tremp sobre tela, pintada per ambdues cares, i el mal estat de conservació en què es trobava a causa de les deficients condicions d’emmagatzematge, va plantejar un procés d’intervenció singular, complex i delicat que va obligar a buscar alternatives als processos habituals de restauració de pintura sobre tela. En aquest article s’expliquen els processos realitzats i els resultats obtinguts, junt amb els criteris seguits en el desenvolupament del procés de restauració.

Ana Guillén Pascual. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de València i estudiant de Conservació i Restauració de Pintura de l’ESCRBCC. anaguillenpascual@gmail.com

Neus Casal Bosch. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i estudiant de Conservació i Restauració de Pintura de l’ESCRBCC. snowscb@hotmail.com

 

Conservació i restauració de pintura
La capella Ovetari o la feina de recomposar un puzle

En el següent article es presenta la restauració de la capella Ovetari (església dels Eremitani de Pàdua), que fou destruïda totalment durant la Segona Guerra Mundial. La restauració ha estat difícil i complexa perquè es tractava de recol·locar el nombre més alt possible dels 80.000 fragments conservats, tots ells de dimensions mitjana o petita. El resultat final ha estat possible gràcies al treball interdisciplinari de físics, químics, matemàtics, restauradors i historiadors de l'art.

Anna Riera Mora. Historiadora de l’Art. anna.riera@mclink.it

 

Conservació i restauració de pintura
Restauració pintura mural romana. Experiència al Museo Nazionale delle Terme di Diocleciano (Roma)

La importància de la reversibilitat en restauració es fa més evident quan ens trobem enfront d’una peça ja intervinguda. Què fer davant d’aquest fet? L’article explica la intervenció d’una pintura mural romana procedent del fons del Museo Nazionale delle Terme di Diocleziano.

Lorena Andino Pol. Diplomada en Conservació i Restauració de Pintura per l’ESCRBCC. lorelai54@gmail.com

 
Conservació i restauració de pintura
Restauració de dues pintures sobre tela de l'església de Sant Miquel i Sant Sebastià de València

Aquest article resumeix el procés de restauració de dues pintures sobre tela que pertanyen a l’església de Sant Miquel i Sant Sebastià de València, intervingudes l’any 2005 durant el període de les beques de formació de restauradors que convoca anualment la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.

Isabel Alonso González. Coordinadora de les beques de formació de restauradors de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. isalongon@yahoo.es

 

Conservació i restauració de pintura
Eccehomo de Viver: descobriment d'una cara oculta

Les investigacions paral·leles a la restauració d'una obra d'art ens ajuden a comprendre la seua història i el seu procés de realització. En el cas de l’eccehomo de Viver aquestes investigacions ens han permès descobrir una obra de gran qualitat, oculta per intervencions anteriors a la nostra època.

Bárbara Rosa Ferrero. Llicenciada en Belles Arts en l’especialitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Servei de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació de Castelló. brosa@dipcas.es

M. del Carmen Pérez García. Catedràtica del departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i directora de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. mayperez@dipcas.es

 

Conservació i r estauració d'escultura
Renaixement i barroc al monestir de Poblet: conservació i restauració de dues obres cabdals

La peculiaritat de la intervenció de conservació i restauració realitzada a dues obres procedents del monestir de Poblet ha estat, d’una banda, el gran format d’una d’elles: l’escut de la Casa Cardona i Sogorb (alabastre, segle xvii) i, de l’altra, l’interès històric d’ambdues obres. L’escut forma part de les cambres sepulcrals de la Casa Cardona i Sogorb, i l’escultura de Sant Sebastià procedeix del retaule de l’altar major de l’església del monestir de Poblet, obra de l’escultor Damià Forment (alabastre, segle XVI).

Montserrat Artigau Miralles.Professora de Conservació i Restauració d’Escultura de l’ESCRBCC. martigau@xtec.cat

 

Conservació i restauració d'escultura
Tecnologia aplicada al descobriment d'un referent romànic: La Verge del Mar de Benicarló

L'escultura de “La Verge del Mar” segueix el model d’imatges de culte adaptades al gust de les modes. El treball, dut a terme pel Servei de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació de Castelló, conjuntament amb l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, exposa un nou referent escultòric d'època romànica, exclusiu a Castelló, i que la investigació ha permès revelar.

Manuel Alagarda Carratalà. Llicenciat en Belles Arts en l’especialitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Servei de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació de Castelló. malagarda@dipcas.es

Mercè Orihuel Ferrándiz. Llicenciada en Belles Arts en l’especialitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Servei de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació de Castelló. morihuel@dipcas.es

M. Carmen Pérez García. Catedràtica del departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i directora de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. mayperez@dipcas.es

 

Conservació i restauració de béns arqueològics
Identificació d'una anella de pasta vítria procedent del jaciment de Mas de Mussol (L'Aldea, Tarragona)

Aquest article descriu les anàlisis fetes sobre una anella que destacava per les seves característiques dins d’un conjunt més o menys homogeni d’anelles de bronze, procedents d’una necròpolis d’època ibèrica. L’anàlisi per espectroscòpia atòmica de raigs X en un microscopi electrònic de rastreig (SEM) va revelar la seva composició vítria.

Begoña Albertos Figueroa. Diplomada en Conservació i Restauració d’Arqueologia per l’ESCRBCC. bealfi@hotmail.com

 

Conservació i restauració de béns arqueològics
Estudi tècnic de la sítula dipositada al Museo de Zaragoza: la seva conservació-restauració

El present article tracta de l’estudi d’un recipient romà trobat a Saragossa per proposar tractaments de conservació preventiva i curativa. L’estudi previ resol l’abast dels deterioraments i alteracions així com la identificació dels seus materials, tècniques de fabricació i afegits incorporats al llarg de la seva història. Els tractaments de conservació-restauració aplicats a aquest objecte es basen en els criteris existents i posats al dia per ECCO.

María Luisa González Pena. Conservadora-restauradora d’Arqueologia. Museo de Zaragoza. mlgonzalezp@aragon.es
 

Conservació d'art contemporani
Pintura contemporània: una aproximació als materials, principals alteracions i causes de degradació

Mitjançant el present article es pretén efectuar, d’una forma didàctica i senzilla, una aproximació als materials, alteracions i principals causes que les provoquen, presents en la pintura moderna i contemporània, amb la intenció d’obtenir-ne una visió global.

M. Teresa Pastor Valls.Llicenciada en Humanitats per la Universitat Jaume I de Castelló, diplomada en Conservació i Restauració de Pintura per l’ESCRBCC i becària de la Direcció General de Patrimoni Artístic de la Generalitat Valenciana. maytevalls@ono.com

M. Carmen Pérez García. Catedràtica del departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i directora de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. mayperez@dipcas.es

 

Intervenció interdisciplinària
Processos de conservació-restauració de peces de naturalesa diversa procedents de la masia de Can Manso a Cornellà de Llobregat
En aquest article es descriuen els processos de conservació-restauració de tres de les peces més rellevants en les que s’ha intervingut a la masia de Can Manso de Cornellà de Llobregat: un escut d’armes de terracota, una pintura mural de la façana sud-oest i dos fragments de paper pintat d’una de les cambres de la planta principal. En aquest projecte destaca la creació d’un equip interdisciplinari de restauradores, provinents de diverses especialitats, capaç d’intercanviar coneixements i experiències per solucionar els problemes relatius a la conservació-restauració de materials de naturalesa tan diferent.

Verónica Ramírez Calise. Professora d’Història de l’Art de l’ESCRBCC. veronicaramirez.calise@hotmail.com

Cecília Sanjurjo Marquine. Diplomada en Conservació i Restauració d’Arqueologia per l’ESCRBCC. cecisanjurjo@mixmail.com

Anna Vélez Maestre. Diplomada en Conservació i Restauració de Document Gràfic per l’ESCRBCC. anna_velma@mixmail.com

 

Tècniques analítiques
Datació d'obres d'art i objectes arqueològics mitjançant la identificació de pigments artístics, amb tècniques de microscòpia òptica i electrònica

L'autenticació d’obres d’art i objectes arqueològics és un procés complicat i no sempre resolutiu. La identificació de certs pigments com a dada científica per a una possible datació té un valor com a informació objectiva, però limitat, i que necessita ser contrastat per altres informacions i documentacions de tipus històric i artístic, amb la participació d’un restaurador recolzat per un equip interdisciplinari.

José Luis Prada Pérez. Professor de l’ESCRBCC i col·laborador científic de la Universitat Autònoma de Barcelona en CETEC-patrimoni.

Mar Cristina Chamorro. Diplomada en Conservació i Restauració d’Arqueologia per l’ESCRBCC i en Escultura per l’ESCRBC de Madrid

 

Tècniques analítiques
Cromatografia en capa prima (TLC). Una eina útil per al conservador-restaurador

En aquest article es presenta una tècnica analítica aplicable als objectes artístics, per proporcionar informació útil al conservador-restaurador per tal de fer propostes d'intervenció ben ajustades. Se situa quin ha estat i és l'ús de la cromatografia en capa prima o TLC (Thin-Layer Chromatography) dins el marc dels mètodes d'anàlisi cromatogràfics, tant a nivell general, com concretament en l'àmbit dels béns patrimonials. Es fa també una aproximació als mecanismes de funcionament de la tècnica, per detallar tot seguit com el conservador-restaurador pot fer, ell mateix, una anàlisi basada en TLC.

Núria Oriols Pladevall. Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en Conservació i Restauració de Pintura per l'ESCRBCC. nuriaop@gmail.com
 

Entrevista
Montserrat Pugès, cap del Departament de Restauració del Servei d'Arqueologia. Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona

Amb data 2 de novembre de 2006 es va realitzar una entrevista a la Sra. Montserrat Pugès Dorca, actualment cap del Departament de Restauració del Servei d’Arqueologia. Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. Durant la distesa conversa vàrem poder fer un recorregut des dels seus inicis professionals, fins als engrescadors projectes en els quals treballa avui en dia. Ha estat també molt interessant conèixer les tasques que du a terme el Servei d’Arqueologia d’una ciutat com Barcelona amb un patrimoni arqueològic tan important.

Gemma Torra Campos.Diplomada en Conservació i Restauració d’Arqueologia. gemma.torra@gmail.com

Rocío Rodríguez Mateo.Alumna de tercer curs de Conservació i Restauració de Document Gràfic de l’ESCRBCC. rociorm01@hotmail.com

 

Notícia
Publicació

El dia 23 de desembre de 2006 va tenir lloc a l’església de Sant Miquel de Montblanc la presentació del llibre “L’església de Sant Miquel de Montblanc i el seu teginat”, l’edició del qual va impulsar l’ESCRBCC.

Miquel Mirambell Abancó. Professor d’Història de l’Art de l’ESCRBCC. mmirambe@xtec.cat