INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA LLOC
    
 mapa lloc 
MAPA LLOC
 
 


Introducció

      Finalitat del treball
      Necessitat del treball
      Estructura del treball
      Dues observacions

Part I
      La necessitat de pensar en el marc del sistema educatiu
      Què és el pensament crític?
      El pensament crític en l'ensenyament secundari
      
Part II
      Etapes en el pensament crític
      Comprensió
            Defugir l'estil indirecte
            Entendre el significat de les expressions: vocabulari, contex i ús
            Observar els supòsits implícits
            Ordenar el que es diu: estructura
            Elaborar una paràfrasi
      Reconstrucció de l'estructura
            Tipus de dependència de les clàusules. 'Per què?' i 'perquè'.
            Generalitzar l'aplicació de l'estructura
            L'alumne ha de poder reconstruir l'estructura
      Anàlisi de l'estructura
            La lògica formal i la lògica informal
            Eines per al raonament
            Condicions necessàries i suficients
            L'ús de les condicions necessàries i suficients            
      Recapitulació i elaboració de la resposta
            Procediment
            Resposta

Part III
      Exemples d'aplicacions concretes del pensament crític
      Matemàtiques 1r d'ESO: m.c.d., m.c.m. i àrees de figures planes
      Ciències socials 3r d'ESO: la globalització
      Filosofia 1r de batxillerat: el coneixement
      Un cas de conflicte en el centre
      
Valoració final

Referències