Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

Historial de l'alumne de l'etapa d'ESO

 

Historial acadèmic de l’educació secundària obligatòria

L’historial acadèmic es concreta en un document imprès quan l’alumne/a inalitza la seva escolaritat obligatòria. També s’ha d’expedir i trametre en cas de trasllat a un altre centre educatiu.

En l’apartat “Escolarització en l’educació secundària obligatòria” s’han de consignar en ordre cronològic tots els centres on l’alumne hagi cursat alguna part dels seus estudis d’ESO, inclosos el centre d’inici i el centre de inalització. Si l’escolarització al centre ha estat continuada, en una mateixa línia s’ha de fer constar l’any d’entrada i el de sortida de l’alumne, i els nivells que l’alumne hagi cursat íntegrament o parcial en l’esmentat centre.

S’ha d’incloure un quadre de qualificacions per cada vegada que l’alumne hagi estat escolaritzat en un curs de l’etapa, repeticions incloses. No s’han d’imprimir els que s’inclouen aquí com a model però no corresponen a cursos fets per l’alumne/a (repeticions, diversiicacions curriculars).
El contingut d’aquests quadres de qualificacions ha de reflectir el de les corresponents actes d’avaluació inal. En les matèries que permetin diverses opcions (llengua estrangera, religió, matèries optatives) s’ha d’identificar quina opció ha cursat l’alumne/a.

En l’apartat “Mesures d’atenció”, si cal, s’han d’esmentar les mesures d’adaptació del currículum aplicades.


En la casella “Convoc.” s’ha de consignar:

ORD: si la matèria es va aprovar en l’avaluació contínua (encara que després s’hagi millorat la nota mitjançant activitats extraordinàries).
EXT: si la matèria va quedar suspesa en l’avaluació contínua (tant si després es va aprovar mitjançant activitats extraordinàries com si es va mantenir suspesa).

 

2. Normativa

Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

Document

https://www.gencat.net/eadop/imatges/5155/08165082.pdf

 

 

 NORMATIVA DE LA LOGSE
MODELS 


 

 
Joan M. Cruz - 2007